ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 11:10
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލުން ޚިދުމަތްދިނުން
ޗުއްޓީގައި ބީއެމްއެލް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ޖުލައި 21 އަދި 27 ގައި
 
ބީއެމްއެލްގެ ޗެކް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ލޯކަލް ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހެނދުނު 12.00 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުގެ ޗެކް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން އެޚިދުމަތަށް އެދުމުން
 
ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 08:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00ށް

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 21 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިދުވަސްތަކުގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 08:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00ށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުގެ ޗެކް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން އެޚިދުމަތަށް އެދުމުންނެވެ. އެގޮތުން 11:00ގެ ކުރިން ލިބޭ ރިކުއެސްޓް އަދި ޗެކްތައް އެދުވަހު ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ ޗެކް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ލޯކަލް ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ އަދި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ހެނދުނު 12.00 ގެ ކުރިން ރިކުއެސްޓްކުރުމުން އެދުވަހު ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ އެ ގަޑިތަކުގެ ފަހުން ލިބޭ ރިކުއެސްޓް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެން ބޭންކު ހުޅުވޭ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އެކައުންޓް އޯޕަނިންގ ސެންޓަރ، ލޯން ސެންޓަރ އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުން ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ. އަދި ކިއުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޓޯކަންއަށް އެދެވޭނެ ކަމަށާއި ކިއުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކިއުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުން ގެ އަދަދު ބްރާންޗަށް އައުމުގެކުރިން އޮންލައިންކޮށް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ. ބޭންކު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8.00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޓޯކަން ލިބޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރަށް ބުނީ ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް ސެންޓަރތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ނެގުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޭޝް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޮބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭންކުން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަރިހުން އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް