ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 00:29
އެސްޑީއެފްސީ
އެސްޑީއެފްސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަސްޓެއިނަބަލް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު
އެސްޑީއެފްސީ ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ލޯނު ސްކީމު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ޖިމް، ސެލޫން އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް
 
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ލޮކްޑައުންގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް-19 ސަސްޓެއިނަބަލް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހު ތައާރަފުކުރެވުނު މިލޯން ސްކީމަކީ އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯން ސްކީމެކެވެ. މިސްކީމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް އައު ދިރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރާއިރު، މި ޕެކޭޖްތަކަކީ މިހާރު ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖެކެވެ.

ސަސްޓެއިނެބަލް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު ޕެކޭޖް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ޖިމް، ސެލޫން އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އެގޮތުން ތިން ޕެކޭޖެއް މި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގައި ހިމެނޭއިރު، އެއީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖު 1، 2 އަދި 3 އެވެ. ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖު 1 ދޫކުރަނީ ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމުމަށެވެ. ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖު 2ން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭއިރު، ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖު 3ން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމާއި، ލޯނު ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ފަންނީ ލަފާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ސްކީމަކީ ރިލީފް ލޯނަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ބިޒްނަސް ކްލިނިކްތަކެއްގެ ތެރެއިން، ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލޯނުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން، އެ ވިޔަފާރި ބައްޓަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އެއަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ސްކީމެކެވެ.

އެސްޑީއެފްސީގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލޯނުތަކަަށް އެދި ހުށައެޅޭ އިރު، ލޯނަށް އެދި ހުށައެޅުމުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތުތައް ގިނަ ނުކޮށް، ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެނީ ވަރަށް އާންމު މައުލޫމާތުތަކެކެވެ.

ސަސްޓެއިނަބަލް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނުގެ ޕެކޭޖްތަކަށް ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރިތަކަކީ 2018އިން ފެށިގެން 2020އަށް، ތިން އަހަރު ފައިދާ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ޕެކޭޖަކަށް ހުށަހަޅާނަމަ މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި އެއްވެސް ލޯނެއް ޑީފޯލްޓްވެފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މިހާރު ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ، އާ ފެސިލިޓީގެ ތެރެއަށް ތާވަލުކުރެވޭއިރު، ޕެކޭޖަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރިވާން ވާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު މެދުނުކެނޑި ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.

ސަސްޓެއިނަބަލް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ރަހުނެއް ބޭނުންނުވާއިރު، ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރުމަށް ނަގާ ލޯނެއްގައި މެނުވީ އިކުއިޓީއެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން 5 އަހަރާ 8 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 6 އިންސައްތަ ނަގާނެއެވެ. ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި 12 މަހާ 24 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭނެއެވެ.

މިލޯނު ސްކީމްގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ ލޮކްޑައުންގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ވިޔަފާރިތަކަށްކަަމުން، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، ގިނަ ދުވަހު ލޮކްޑައުންގައި ހުރި އެހެން ރަށްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް