ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2021 | ބުދަ 15:01
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
އެޗްއީއޯސީ
ކޮވިޑާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފްސީލު
ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ސްޓޮކްގައި އޮކްސިޖަން އެބަހުރި- ހެލްތު މިނިސްޓަރ
 
ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާނަމަ ހެލްތް ފޯސް 40 އިންސައްތަ ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްސަކޮށް އެހެނިހެން ފަރުވާ ޑައުންގްރޭޑް ކުރެވޭނެ
 
82 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ނޮން ކޮވިޑް ފަރުވާއަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި 2،460 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ

ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ސްޓޮކްގައި އޮކްސިޖަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އަތޮޅުތެރެއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން ފޯރު ކޮށްދެމުން ދާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ކޮވިޑް-19 މިހާ ހަލުވިކޮށް ފެތުރެމުންދާތީ، މިބައްޔަށް ފަރުވާދެވޭނެ ކިތައް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން އެބަތިބިތޯ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމާ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް ބަލިމީހުންނަށް ހުރި އެނދުގެ ތަފްސީލަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮވިޑާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އޮކްސިޖަން، ވެންޓިލޭޓަރ، އަދި މިކަމާ ގުޅުންހުރި ބޭހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތަފްސީލަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ހައިތަމް ވަނީ މިނިސްޓަރ އަރިހުން ސާފުކުރެއްވުމަށް އައްސަވާފައެވެ.

މި ސުވާލުތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދެއްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އާންމު ފަރުވާއާއި ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި 2،460 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ޖުމްލަ 214 ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި އައިޖީއެމްއެޗްގައި 98 ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި 262 މުވައްޒަފުން ކޮވިޑްގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާނަމަ ހެލްތް ފޯސް 40 އިންސައްތަ ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްސަކޮށް އެހެނިހެން ފަރުވާ ޑައުންގްރޭޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ދެވޭ ފަރުވާ ބައްޓަންކުރެވިފައި ވަނީ ރަށު ފެންވަރުގައި މެނޭޖްކުރެވޭ ކޭސްތައް އެ ރަށެއްގެ ހެލްތް ފޯސް ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަށު ފެންވަރުގައި ފަރުވާ ނުދެވޭ ހާލަތުގައި ރީޖަނަލް ކޮވިޑް ޒޯން ފެސިލިޓީ ނުވަތަ މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަލި މީހާ ރިފަރ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މާލެ ސަރަހައްދުގައިވާ ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކޮވިޑަށް ޚާއްސަ 226 އެނދު އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 7 ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރާއި، 1 މޮބައިލް ވެންޓިލޭޓަރު އަދި އައިސީޔޫގައި 13 ވެންޓިލޭޓަރު މިހާރު ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 82 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ނޮން ކޮވިޑް ފަރުވާއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގައި 24 ގަޑިއިރު ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 12 ފެސިލިޓީ ފިޔަވާ ހުރިހާ ފެސިލިޓީތަކުގައި ޕޯޓަބަލް ވެންޓިލޭޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އޮކްސިޖަން އެޅޭނެ 5،700 އޮކްސިޖަން ފުޅި ހުރި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިވަގުތަށް ކޮވިޑް ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބޭސް ދަތިނުވެ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ސްޓޮކްގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، ފަރުވާއަށް ދަތި ނުވެ ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތަށް އެސްޓީއޯއާ ގުޅިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދޭދޭ ގައުމުތަކާއި އެހީ ދޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް