ބުދަ 27 ޖެނުއަރީ 2021
9 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 13
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33

ވާހަކަ - ހަމަޖެހުން

ހުސެން ފިޔާޒް
hussainfiyaz

29 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހުކުރު 16:46 3,804

ޝިފާ އަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނުތާ 14 ދުވަސް ފަސް

އައިޝާ އެކަނިމާއެކަނި ކެފޭގައި އިންތަން މަލީޝާއަށް ފެނުނެވެ. އައިޝާގެ ޓްރޭގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި އަތްވެސް ޖައްސާލާފައެއް ނެތެވެ.

'އޭތް." އައިޝާއަށް ގޮވާލަމުން ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި މަލީޝާ އިށީންދެއްޖެ އެވެ. އައިޝާ ކުޑަކޮށް ހިނިތުންވެލި އެވެ.

އައިޝާގެ ޓްރޭ ތެރޭގައި އޮތް ކަޕްކޭކް މަލީޝާ ނެގިއެވެ. "މި ކަޕްކޭކް ވަރަށް މިރުވާނެހެން ހީވޭ."

"ތީނަ ބޭނުން އެއްޗެއް ނަގައިގެން ހަމަ ކާންވީ." ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން އައިޝާ ބުންޏެވެ.

"އައިޝް، ކިހިނެތްވީ؟ ޝިފާގެ ކަންތަކުގަތަ ތި ވިސްނަނީ؟"

އައިޝާ އޭނާގެ ދެ އަތުން މޫނު ފޮރުވިއެވެ.

"އަޅެ އޭނާ ކިހާގޯސް. އޭނާ ކީއްވެ އަހަންނަށް މިހެން ހެދީ، ކީއްވެ އޭނަ މަންމައަށް މިހެންހެދީ، އޭނަދެކެ ލޯބިވާ އެއްމެން ހިތުޖައްސާފަ ކޮންތަނަކަށްތަ އަޅެ އޭނާ އެ ދިޔައީ؟ އެހެން ހަމަ ހުރެލާފަ ފިލައިގެން ދިޔުން އެއީ ކިހާ ކަޑަކަމެއް. އޭނަ ވީތަނެއް ދެނެވޮޑިންގެންވާނީ މާތް ﷲ." އައިޝާ މިއަދުވެސް ދެކެނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޝިފާ ފިލީ ކަމަށެވެ.

"އޭނަ ކޮންމެ ތަނެއްގަ ހުއްޓަސް ހުންނާނީ 'ސޭފްކޮށް' އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ." އުފާވެރިގޮތް ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މަލީޝާ ބުންޏެވެ.

"ކިހިނެތްތަ ތިއެއް އެނގެނީކީ؟"

"ހަމަ އަހަރެންގެވެސް ހިތް ބުނަނީ އެހެން. އައިޝް ދެން އެކަމާ އެހައި ވަރަށް ނުވިސްނާ ތަންކޮޅެއް ބަލައިގެން އުޅެން ވެއްޖެއެއްނު." ހިނިތުންވަމުން އައިޝާގެ ޓްރޭ މަލީޝާ އާއި ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ. "ހިނގާ ދެމީހުންވެގެން ކަމާދޯ."

"ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ މަލީޝާ މިތަނަށް އައިކަމުން. ތޭންކްސް އިނގޭ." ސަމުސާ ނަގަމުން އައިޝާ ކާންފެށިއެވެ.

"ތިއެއް ނޫނޭ. މަލީ އެސްއެމްއެސް އަކުން ބުނީމެއްނު މަށާ އަދްހަމް އާ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުމޭ ދޯ؟"

"އާނ. އެކަންދޯ. މާދަން ސްކޫލް ނިމިގެން ސްކޫލް ކައިރީ ހުންނަ އެއްކަލަ ކެފޭ ކައިރިން އައިޝް އާ އަދްހަމް އަށް މަށާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެތަ؟" މަލީޝާ އެހިއެވެ.

"އެއީ އަނެއްކާ އީތަން ގެ ކަންތަކާ ވާހަކަދައްކަންތަ؟"

"ނޫނޭ. ގައިމުވެސް ތިކަމެއް ނޫން." މަލީޝާ އާފުރިލަމުން ބުންޏެވެ.

"އެހެންވީމަ މާދަމާ ހަވީރު ހައެއް ޖަހާއިރު ދޯ!"

ނުނިމޭ

 

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް