ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ.އިން ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. ޕޫނަމް ކެތުރަޕާލް ސިންގް 1