ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 11:18
-
2551
ކޮވިޑް19 - ބޭރުގައި އުޅުން މަދުކޮށް ގޭގައި މަޑުކޮށްލާ
ކޮވިޑް-19ގައި ރާއްޖެ މިހާރު ކުރިމަތިލާފައިވާ އެންމެ ބިރުވެރި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ.
މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު - މަގުމަތީގައި އުޅުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކާފިއު ގަޑިވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭގެ މަގެއްގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން - ކާފިއު ގަޑީގައިވެސް އަދި އެހެން ގަޑިތަކުގައި ވެސް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވޭނީ އެކަމަށް ދޫކުރެވޭ ހާއްސަ ހުއްދައަކާއި އެކު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ބޭރުގައި މީހުން އުޅުން މަދުކުރުމަށް ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރަނީ 2 ފާސް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ގަޑިތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކާފިއު ގަޑީގައި ފިހާރަ، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ޑެލިވަރީ ނޫން ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނަމަ އެތަނެއް 5000ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއް - ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ވިލިމާލޭ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއް - ފެންނަނީ ހަމަ ހިމޭންކަން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved