ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 11:50
-
2293
ރަމަޟާން 1442 - އުފާވެރި އެތައް މަންޒަރެއް
މިއީ 29 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުން ނަގާލެވުނު ހިތްގައިމު ރީތީ ފޮޓޯަތަކެކެވެ.
ރަމަޟާން 1442 - އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މަސްމާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ޖައްސާލައިގެން އިން މާކަނައެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - މަސްމާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގެ މޫދާވީ ފަޅީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ދެ ޒުވާނަކު ތިބި އިރު މާކަނައެއް ފާލަމުގައި ޖައްސާލައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ރަސްފަންނުގައި ހުންނަ ޖޯލިފައްޗެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް އިށީނދެލައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މީހަކު ރަސްފަންނުގައި ހުންނަ ފެންވަރާ މާގަޑުން ފެންވަރަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ރަސްފަންނުގައި ހުންނަ އުނދޯއްޏެއްގައި ދެ މީހަކު އިށީނދެލައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - އަރާމު ހިތް ފަސޭހަ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށް ދަރިން ގޮވައިގެން ރަސްފަންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ރަސްފަންނު މޫދުގައި ކުޑަކުދިން މޫދު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ