raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
9 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:19
-
2043
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުން
ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް، "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވަނީ 8 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ.
ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ބާރުއަޅުމަށް ފައްޓަވާފައިވާ ދިފާއު ކެމްޕެއިންގެ ބޯޑާއި އެކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ވެކްސިން ކާޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ - އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ - ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ވަނީ ޤައުމީ ރޫޙު އިސްކޮށް، ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ، ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން - ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި މިވަނީ އޮކްސްފަރޑް ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެސްޓްރާޒެނެކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އޮކްސްފަރޑް-އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން،" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން "ކޮވިޝީލްޑް" ބްރޭންޑްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވަނީ، 8 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް