އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކު އެޅުން

2020 އޭޕްރިލް 30 - 1,875

ކޮވިޑް19 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭރަށް ނުކުންނައިރުވެސް މާސްކެއް އަޅައިގެން ނުކުތުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދުދެއްވައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބާޒާރުމަތީގައި މީހަކު މާސް އަޅައިގެން - މިއީ މިވަގުތު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުރަން މުހިއްމު ކަމެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީހަކު މާސް އަޅައިގެން މަގުމަތިން ހިނގާފައިދަނީ - ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މާސްކް އަލައިގެން ނުކުތުން މުހިއްމު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން ވެސް ތިބެނީ މާސްކު އަޅައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ - ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ހާލަތަށް ބަލައި ކޮންމެހެން މާސްކު އަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވަނީ ބޭރަށް ކޮންމެހެން ދާނަމަ މާސްކު އެޅުމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ - ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނާއި މީހުން ގިނަ ތަންތަނަށް ދާއިރު ވެސް މާސްކެއް އަޅައިގެން ދިޔުން ވަރަށް މުހިއްމު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މާސްކު އަޅައިގެން ހުރި ފުލުހަކު މަސްމާރުކޭޓް ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ބާޒާރުމަތި އަދި ފިހާރަތަކަށް ދާއިރު ވެސް މާސްކު އެޅުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެއްވާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މީހަކު މާސް އަޅައިގެން ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ