ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ

2019 މެއި 23 - 486

މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގެ ފޮޓޯތައް.

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

23 މެއި 2019 --މާލެއަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު