އާދީއްތަ 19 މެއި 2019
14 ކެތި
1440 ރަމަޟާން 14
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30

މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ

2019 އޭޕުރިލް 20 - 361

މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

20 އޭޕްރިލް 2019: މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު