އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34

ބާޒާރުމަތި ސަރަހައްދުގައި މަސްވިއްކުން

2020 މެއި 06 - 2,545

މަސްމާރުކޭޓް ބަންދުކޮށްފައިވިނަމަވެސް، މާލޭގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު ދޯނި ފަހަރު އަންނަނީ މަސްވިއްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު ގިނަ ބަޔަކު މަސް ގަތުމަށްޓަކައި، އެ ސަރަހައްދަށްދެއެވެ.

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުންނަ ދޯންޏެއް - ގިނަ ދޯނި ފަހަރުގައި ތިބެނީ މުޅިން ބިދޭސީން

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މަސް ވިއްކަނީ - ކަނޑުމަސް ލިބުނު ނަމަވެސް، ފަރުމަސް ލިބެން ހުންނަނީ ވަރަށް މަދުން

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދަށް މަސް ގަންނަން ގޮސް ހުރި ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ އޮތްތޯ ފުލުހުން ޗެކްކުރީ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު ދޯންޏަކުން މަސް ވިއްކުމަށް ބަހައްޓާފައި - ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު ހުންނަނީ އެއް ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މަރުކޭޓް ސަރަހައްދު ދޯންޏަކުން މަސްވެރިކަމަށް ނިކުތުމަށްފަހު މަސް ވިއްކަން ތައްޔަރުކުރަނީ - މަސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި އެކަމުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ

މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު މޮނީޓަރކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އަބަދުވެސް ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ