ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

މަޖުލީހުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތަގުރީރު ކުރެއްވުން

2019 ޖޫން 08 - 1,149

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ތަގުރީރު ކުރައްވާފައެވެ.

8 ޖޫން 2019--މަޖުލީހުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތަގުރީރު ކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް

8 ޖޫން 2019--މަޖުލީހުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތަގުރީރު ކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް

8 ޖޫން 2019--މަޖުލީހުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތަގުރީރު ކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް

8 ޖޫން 2019-- ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޖިލީހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް