އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34

އިތުރު 202 މީހުންނާއެކު އިންޑިއާގެ ދެވަނަ އަސްކަރީ މަނަވަރު ފުރުން

2020 މެއި 11 - 1,151

މި މަނަވަރުގައި ފުރާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެނބުރި ޤައުމަށްދާން ބޭނުންވެފައިތިބި 202 މީހަކު އެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި އެ ޤައުމުގެ 698 މީހަކު ޤައުމަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ފުރުމަށްޓަކައި، އެއާޕޯޓްގައި - ކޮރޯނާވައިރަސް އާއެކު، އެކި ގައުމުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގައުމަށް ގެންދިޔުމުގެ ހާއްސަ، "ސަމުދުރާ ސެތޫ"ގެ ނަމުގައި އޮޕަރޭޝަނެއް އިންޑިއާ އިން ވަނީ ފަށައިފަ -- ފޮޓޯ: އެމްއޭޭސީއެލް

ފުރުމަށް ގޮސް ހުރި އިންޑިއާ ރައްޔިތަކު ޗެކް-އިން ކައުންޓަރުން ހިދުމަތް ހޯދަނީ - އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރެއްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ވަނީ 698 މީހަކު އެ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ފުރަން ގޮސް ތިބި ފަރާތްތައް އުފުލުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީ / އެމްޕީއެލްގެ ބަސްތައް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަން އެއާޕޯޓުގައި - ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ފުރަން ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޖުމްލަ 202 މީހަކު އެ ޤައުމަށް ފުރާަފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީީއެލް

ފުރަން ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - އެމްއޭސީއެލް އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒިފުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު -- ފޮޓޯ: އިމިގްރޭޝަން

އެމްޕީއެލް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބަނދަރުގައިި އޮތް މަނަވަރު ކައިރީގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުގެ މުވައްޒަފަކާއެކު، އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒިފެއް މަޑުކޮށްފައިގެން -- ފޮޓޯ: އިމިގްރޭޝަން

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ފުރުވާލުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވި އިމްގްރޭޝަންގެ މުވައްޒިފުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހެދުމުގައި -- ފޮޓޯ: އިމިގްރޭޝަން

އެމްޕީއެލް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބަނދަރުގައިި އޮތް އަސްކަރީ މަނަވަރުކައިރީގައި ދެ ޤައުމުގެ ދަދަ ބަހައްޓާފައި - ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން މީހުން ފޮނުވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން

ފުރަން ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - އިންޑިއާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދެނީ މާބަނޑު މީހުންނާއި، ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން

ފުރަން ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - އިންޑިއާއަށް ގެންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދެނީ މާބަނޑު މީހުންނާއި، ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން

ފުރަން ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - އެންމެންވެސް ޤައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ފަހު 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެ -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން

ފުރަން ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 18 ނަރުހަކުވެސް އެ ޤައުމަށް އެނބުރިގޮޮސްފައިވޭ. އެގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަނޑުބޮޑު ފަރާތްތައް -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން

އިންޑިއާގެ 202 ރައްޔިތުންނާއެކު އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު "މަގަރު" އެމްޕީއެލް ވިޔަފަރިވެރިންގެ ބަނދަރުން ނައްޓާލީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ފަހުން -- ފޮޓޯ: އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން