ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ 2 ވަނަ ދުވަސް

2019 ޖޫން 18 - 533

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި "މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019"

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

--މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް