ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
16 ޖޫން 2021 | ބުދަ 02:34
-
176
ޔޫރޯ 2020 - ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗު
ޔޫރޯ 2020 ގެ މަރުގެ ގްރޫޕްގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް ވެގެންދިޔައީ ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗެވެ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސްއިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ ޖަރުމަނުގެ ހަމެލްސް އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.
ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ފްރާންސްގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ - ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ - ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ޖަރުމަނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ - ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ފްރާންސްގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރާންސް އާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްއިން ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
raajjemv logo

All rights reserved