އާދީއްތަ 19 މެއި 2019
14 ކެތި
1440 ރަމަޟާން 14
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

2019 އޭޕުރިލް 30 - 356

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019 --ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

29 އޭޕްރިލް 2019: އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކަރާތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް