އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - މާލެ

2020 މެއި 16 - 1,728

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާއިރު، ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ވެއްޓި، ބައެއް ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ވަނީ ބިންދައިގެންގޮސް ބައެއް ގެތަކުގެ މައްޗަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަވެސް އަރާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު "މަސްވެރިންގެ ޕާކް" ގައި ހުރި ގައެއް ވެއްޓިފައި - އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ބައެއް ގަސްތަައްވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރާއްޖެއަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު "މަސްވެރިންގެ ޕާކް" ގައި ހުރި ގައެއް ވެއްޓިފައި - މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ވެއްޓިފައި - މަގުތަކުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ "އޮފިއެލޭ" ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ވަނީ ބިންގައިގެންގޮސް ވެއްޓިފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ހުންނަ، އަމީރުއަހުމަދު މަގު - ބައެއް މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ މިންވަރަށް މަގުތައް ބްލޮކްވެފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާލެ އުތުރު ފަރާތު، "މަސްވެރިންގެ ޕާކް" ސަރަހައްދު - ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރިފައިވަނީވެސް ހުކުރު ދުވަހު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާލޭގެ މަގެއްމަތީގައި ހުރި ގަހެއް ވެއްޓިފައި - މަގުތައް ސާފުކުރުމާއި، ވެއްތިފައިވާ ގަސްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުންނާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒިފުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ސޯޝަލް ސެންޓަރު ސަރަހައްދު، ކަނބާއައިސަރަނި ހިނގުން - ޤައުމީ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރިގޮތުގައި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާން ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަނީ - މި ވިއްސާރާގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި، އުދަ އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޤައުމީ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިންދީފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު، އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރާފައި - ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ވިލާގަނޑުގައ އިތުރަށް ގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤައުމީ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާން ސަރަހައްދު - މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައިވަނީ މި ސަރަހައްދަށް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު، އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރާފައި - އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ދުވާ ޓެރެކް ވަނީ ހަލާކުވެފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު، އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރާފައި - މި ސަރަހައްދަކީ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި އާންމުކޮށްވެސް އުދައަރާ ސަރަހައްދެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު، އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރާފައި - އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ދުވާ ޓެރެކް ވަނީ ހަލާކުވެފައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ