ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31

އީދު ނަމާދު

2019 އޯގަސްޓު 11 - 1,385

ހޯރަފުށީގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރެވުނީ އެ ރަށު މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި އެވެ. މި ނަމާދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--އީދު ނަމާދަށް ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ޖަމާވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--އީދު ނަމާދަށް ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ޖަމާވަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދު ގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި-- އީދު ނަމާދަށް ފަހު އީދު ސަލާމް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި-- އީދު ނަމާދަށް ފަހު އީދު ސަލާމް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދަށް ފަހު-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދަށް ފަހު-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދަށް ފަހު-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

11 ޖުލައި 2019/ ހއ.ހޯރަފުށި--ހޯރަފުށި މަސްޖިދުލް އައްވާބުގައި ކުރެވުނު އީދު ނަމާދަށް ފަހު-- ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު