ކޮއްކޮ، ނަބާގެ ކާމިޔާބީގެ ހުރަހަކަށް ދައްތަ، ނަބީ
ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގު
ކ. މާލެ |

ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަންގައި އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިދުންގަދަ ނަމަކީ މިހާރު ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބުދުއްރައްޒާގު (ނަބާ)އެވެ. މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަނަކީވެސް އެއީއެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީ ކާމިޔާބީތަކުގައި ވެސް ނަބާ އޮތީ ކުރީގައެވެ. އެކަމަކު ނަބާގެ އެ ކާމިޔާބީތަކަށް ދައްތަ ނިކުމެ ހުރަސް އަޅައި ހުއްޓުވައިފިއެވެ. 49 ވަނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ނަބާ ބަލިކޮށް ހޯދީ ނަބީއެވެ. ސީދާ ދެ ސެޓުން ނަބާ ބަލިކޮށް, ނަބީ ވަނީ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. މިދިޔަ ތިން އަހަރު ތިން އިވެންޓްގައިވެސް ކާމިޔާބު ހޯދީ ނަބާއެވެ.

ނަބީހާ ގައުމީ ފައިނަލްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އިސްމާއީލް ތޯރިގު
ވަރަށް ދުވަސްކޮށްލާފަ ނަބާ އަތުން މޮޅު މިވީ. އެކަމާ ވަރަށް އުފާވޭ. ނަބީ އުއްމީދުކުރީ ޒަޔާންހެން ތިން އިވެންޓް ނަގަން. އެކަމަކު މިކްސް ޑަބަލްސްއާ ހިސާބުން އެނގޭ ދެމީހުން ތެރެއިން ކޮންމެސް އެކަކަށް ކަން ލިބޭނީ. ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް މީ. މިކްސްގަ އަލަށް މިފެށީ ކުޅެންވެސް. އެއާ ބަލާފަ ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް ކަންނޭނގެ ކުޅެވުނީ.
ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގު/ ގައުމީ ބެޑްމިންތަން އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން

މިއީ ނަބީއަށް ޚާއްސަ ކާމިޔާބީއެކެވެ. ކޮއްކޮ ބަލިކޮށް ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދެރައެއް އިހުސާސްވިޔަސް, އެއަށްވުރެ ބޮޑު އުފަލެއް ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ލިބުނެވެ. ސިންގަލްސްގެ އިތުރުން ކޮއްކޮއާއެކު ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ހޯދާ ދެ ރަން މެޑަލް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މިސްކް ޑަބަލްސްގެ ރަން މެޑަލްވެސް ގެއަށް ގެންދިއުމުގެ އުފާ ލިބުނެވެ. ތިން ފައިނަލްގައިވެސް ނަބީ ވާދަކުރިއެވެ. ތިން ފައިނަލްގެ ތެރެއިން ބަލާ ބެލުމަށް އެންމެ ފޫހި މެޗަކީ ކޮއްކޮއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުކަމަށް ހީވިޔަސް ނަބީ ބުނީ އެންމެ އުނދަގޫވެ ހާސްވަނީ ކޮއްކޮއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ކަމަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުން އެނގެނީވެސް ކޮއްކޮގެއެވެ. އެންމެ ޚާއްސަ މެޗަކީވެސް އެއީއެވެ. ނަބީގެ ކާމިޔާބީގައި އެންމެބޮޑަށް ބައިވެރިވީ ކޮއްކޮ، ނަބާއެވެ.

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ނަބީއާއި ނަބާ: ފޮޓޯ-އިސްމާއީލް ތޯރިގު
ނަބާވެސް ވަރަށް އުފާވޭ ނަބީގެ ކާމިޔާބީއަށް. އަސްލު ވާގޮތަކީ ދެކުދިން ދެ ކޮޅުން ފައިނަލަށް ދާއިރަށް އެއް ގެއަކަށް މެޑަލް ދާނީ, އެހިސާބުން އޯކޭ ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ދިޔަޔަކަސް. އަމިއްލަ މީހާ މޮޅުވާން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ބޭނުންވާނެ. ވަރަށްބޮޑަށް ފިފްޓީ ފިފްޓީގަ އިނީ. އެކަމަކު ވަރަށް ކޮންފިޑެންސް އޮތް ނަބީގެ އަމިއްލަ ގޭމާ ދޭތެރޭގަ.
ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގު/ ސިންގަލް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން

މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ނަބީ ބުނީ، މުބާރާތް ވާދަވެރި ނަމަވެސް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން މަދުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތްކަމަށެވެ. އެންމެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ބެޑްމިންޓަން ހޯލުން ކުދިން ނުފެނުމަކީ ނަބީއަށް މާޔޫސްކަމެކެވެ. ނަބީ ފާހަގަކުރީ އަބަދުވެސް އެއް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވާދަކުރަމުންދާ ދިއުމެވެ. ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް އަނެއް ކުޅުންތެރިޔާ ވަރަށްބޮޑަށް އެނގުމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ގޭމްގެ ވާދަވެރިކަން ކުޑަވުމެވެ.

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ރަނާއި ރިހި މެޑަލްވެސް ހުރީ ނަބީގެ ގޭގައެވެ. ނަބީގެ ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާއެވެ.