ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ޓައިމްލައިން

ބުރާސްފަތި

6th May 2021

ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅުން ނުކުންނެވުން

08:25 PM

ސައިކަލުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އައިއީޑީ ގޮއްވާލުން

08:27 PM

ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭ އަށް ގެންދިޔުން

08:35 PM

ރައީސް ސޯލިހު އޭޑީކޭ އަށް ވަޑައިގަތުން

09:47 PM

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިނަމުން

10:30 PM

މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް ބާއްވަން ނިންމުން

10:45 PM

ހުކުރު

7th May 2021

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

12:00 AM

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

12:15 AM

ހާދިސާގައި ހާނިއްކަވި ސިފައިން ދޫކޮށްލުން

12:24 AM

އެސެސްމެންޓަށްފަހު ރައީސް ނިޝީދުގެ އިތުރު ސާޖަރީތައް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނުން

12:51 AM

ރައީސް ނަޝީދު ތިއޭޓަރަށް ވެއްދިކަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

01:00 AM

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޤައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވުން

03:00 AM

ކާމިޔާބު ގިނަ ސާޖަރީތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ހާމަކުރުން

11:55 AM

ހޮނިހިރު

8th May 2021

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

12:48 PM

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލާ ފާސްކުރުން

01:15 PM

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދިން އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

02:30 PM

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް އާންމުކުރުން

04:09 PM

އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއިލާއާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

12:00 PM

ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ އެދުމުގެ މެސެޖް ފޮނުވުމަށް

ރަށް

ނަން

އެޑްރެސް

މެސެޖު

ފާއިޒާ (ސ ހުޅުދޫ)

اللهގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ރައީސް ނަޝދު💛 އަށް ޝިފާ ދެއްވައި، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތުގައި ޢުމުރުފުޅު ދިގު ކުރައްވައި ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީންް💛

1 މަސް ކުރިން

ފާއިޒާ ޙަސަން ދީދީ (ސ ހުޅުދޫ)

ލޮބުވެތި ރައީސް ނަޝީދު! الله ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު މަނިކުފާނަށް ޝިފާދެއްވައިި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތުގައި ޢުމުރުފުޅު ދިގުކުރައްވައި، ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާށި އާމީން 💛

1 މަސް ކުރިން

ާީިެ އިސްމާްްއީލް މަނިކު (ީިމާލެ)

މަނިކުފާނާ އެކުގަ އަޅުގަނޑު ގެ ހެޔޮދުއާ އަބަދުވެސް ވާނެ އެވެ

1 މަސް ކުރިން

ހަދީޖާ ރިޝްތާ (ޅ ނައިފަރު)

ވަރަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން ވަރަށް ލޯބިވާ ރައީީސެއްތީ މާތްﷲ މަނިކުފާނައްއަބަދުވެސް ހިޔޮގޮތްމިންވަރުކރައްވާށި އާމީން

1 މަސް ކުރިން

ކ. މާލެ (ާަފާތި މަތު މުހައް މަދު)

އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި..

1 މަސް ކުރިން

ޔާސިރު އަހު މަދު (ކ.ތުލުސްދޫ)

އަޅުގަނޑު މެންގެ ލޯބިވާ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެ މެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ޓައިގަރ (ގއ ވިލިނގިލި)

ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި.!♥️

1 މަސް ކުރިން

މުސްތަފާ މުހައްމަދު (ގއ. ވިލިނގިލި)

ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން! އުއްމީދަކީ ވީއެންމެ އަވަހަށް އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރައްވާ އަގު ނުކުރެވޭ ބިޔަބޮޑު މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނެވުން!

1 މަސް ކުރިން

އަސް މާއީލުސަރީފު (މމމމ މ.ވޭވަށް)

މަނިކުފާނައްދިން ހަ މަލާ އަޅުގަޑާ އަޅުގަޑުގެ ފެ މެލީން އެން މެ ހަރުކަށިކޮށް ކުއްވެރިކުރަން އަދި މަނިކުފާނައް އަވަސްސިފާޔަކައްއެދެން

1 މަސް ކުރިން

ޙުސެނާ (މަލެ)

ޢަވަސާ ސީފާއަކައެދެނ

1 މަސް ކުރިން

ސަމީރު (ލ.މާވަށް)

ރައީސް ނަޝީދަކީ މިޤައުމު ބަދަލު ކޮށްލި މީހާއެވެ. މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިރުދިވެހިންދިވެހިންގެގޮތުގައި މިތިބީނަޝީދުދެއްވަންފެއްޓެވިއިނާޔަތްތަކުގެސަބަބުންނެވެ.ނަޝީދަށްވަރަށްއަވަސްޝިފާއަކަށްއެދެމެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ޒުލްފީން އަބްދުﷲ (ގދ. މަޑަވެލި)

ރައީސް ނަޝީދު އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަލާ ކުށްވެރިކުރާހާލު އެނިކްފާނަށް އަވަސްޝިފާއަކަށް އެދެން ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން.

1 މަސް ކުރިން

އާސިޕޭ އާކެ (ކެލާ)

ރައީސައް އަވަސް ސިފާ އެއް

1 މަސް ކުރިން

ޢަލީ ފަހުމީ (ދ.މީދޫ)

ރައީސް ނަށީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.

1 މަސް ކުރިން

މަރިޔަމް ހަނާން ލަތީފް (ކ.މާލެ)

ހިތްތަކުގެ ރައީސް 💛 މާތް ٱللَّٰهގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތުން މަނިކުފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާ އަދި ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޣާ ކުރަމެވެ. ❤️

1 މަސް ކުރިން

އަހު މަދު ހަސަން ފުޅު (ރ.އިނގުރައިދޫ)

ރަަީީީީީީީީީއީސް ނަޝީދައް ދިން ނުރައްކާތެރިހަ މަލާ އިން އެ މަނިކުފާނު ސަލާ މަތްވެ އެ މަނިކު ފާނައް އަވަސް ޝިި ފާއަކައް އެދެން

1 މަސް ކުރިން

ކެޔޮޅުހަސަނު (ާރ.އަނގޮޅެތީމު)

ﷲގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލުގައި ލަހްޓަވައި އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި -އާމީން - އަނގޮޅެތީމް ކެޔޮޅު ހަސަނު

1 މަސް ކުރިން

ޖޭޖޭ (ފިޔޯރީ)

« ހިތްތަކުގެ ރައީސް💛» ﷲގެ އިރާދަފުޅުން މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލުގައި ލަހްޓަވައި އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި - އާމީން -

1 މަސް ކުރިން

ކައިސާން (ފުވައްމުލައް ސިޓީ މުހައްމަދު ކައިސާން)

ގެޓްވެލް ްސޫން ގެޓްޓުވޯކް ސޫންް . ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގެ ރައީސް

1 މަސް ކުރިން

ޝަކީބް އަހު މަދު (މމމމާ މާލެ)

ޜައީސް ނަޝީދަށް ޢަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދެން

1 މަސް ކުރިން

ޢަލީ ޢާޞިފް އަޙް މަދު (ނ މަގޫދޫ)

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން އާރޫޙެއްގައި އަލުން ތެދުވެވަޑައިގަތުން އެދެން

1 މަސް ކުރިން

ޝާހުލް (މމމމމމމމމމ މާލެ)

ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮދުވާ އާއި ސަލާ މް މަނިކުފާނު ހެޔޮހާލުގައި ދުށު މަށް ދުވާކުރަން

1 މަސް ކުރިން

ިގޔތދގުިޫރޚ (އައްޑޫ ސިޓީ)

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެމެވެ

1 މަސް ކުރިން

Hassan Naseem (މ)

ޟަލާމަތް ކޮއްދެެެޢްވި ކަމައްްަޓަކާﷲ އަަ

1 މަސް ކުރިން

އާޞިފާ ބަޝީރު (ގދ .ރަތަފަންދޫ)

މަނިކުފާނަށް ތިޔަދެއްވީ ޔަހޫދިއްޔަ ފިނޑި ހަމަލާއިން މަނިކުފާނު ސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވީތީ ﷲ ޙަޒުތުގައި ދުޣާދަންނަވަމުން އަވަސްޝިފާއަކަށްއެދެން

1 މަސް ކުރިން

ހުސައިން ރިފާއު (އދ.ދިގުރަށް)

އަވަސް ސިފާ އަކަށް އެދެން.އަޅުގަނޑު ގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ރައީސް އަށް ދިން ހަމަލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަމެވެ

1 މަސް ކުރިން

mafuu (Dharavandhoo)

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް މި ދިން ފިނޑި ހަމަލާ، އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. މި ހަމަލާ ރޭވި ބަޔަކު ހޯދައި އެ ބަޔަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން. ރައީސް ނަޝީދު ހެޔޮ ހާލުގައި ލެހެއްޓެވުން އެދި ދުޢާކުރަން. 💛

1 މަސް ކުރިން

ފަޔާޒް (ނ.ވެލިދޫ)

އަޅުގަނޑު މެންގެ ރައީސް ހެޔޮހާލުގައި ފެނުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ... ތިބާ އާއި ތިބާ ގެ އާއިލާ ހެޔޮހާލުގައި ވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން... ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިބާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެ..

1 މަސް ކުރިން

ފައުޒިއްޔާ (އާންމުފަރުދެއް)

ޢަންނަ ހުރީހާ ޙަމަލާާއަކުންމާތްﷲ މަނިކުފާނު ސަލާމަތްކުރައްވާތޯދުޢާކުރަންއާމީން

1 މަސް ކުރިން

އަނޫޝާ (ސ.ހުޅުދޫ)

ހިތްތަކުގެ ރައީސް♥️ ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި.! އާމީން 🤲

1 މަސް ކުރިން

އަނޫޝާ (ސ.ހުޅުދޫ)

ހިތްތަކުގެ ރައީސް♥️ ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި.! އާމީން.! 🤲

1 މަސް ކުރިން

ފަަާތުން (ކުމުންދުޫ)

ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތުން ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާ އިހުނަށް ވުރެ ގަދަ ހިއްވަރާ އެކު ރާއްޖެ އަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދު މަތް ކުރު މުގަ ލަހައްޓަވާށި

1 މަސް ކުރިން

އައިޝަތު ނިޒާ މާ (ގއ ކޮލަ މާފުށި)

މަނިކުފާނަށް ދުޅަހެޔޮސިއްޙަތެއް ދެއްވައި ފުރިހަ މަ ކާ މިޔާބެއް ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. ފުރާނަ ސަލާ މަތް ކޮށްދެއްވީތީ ﷲ އަށް ހަ މްދުކުރަން.

1 މަސް ކުރިން

ާއައި މިނަތު (ކުޑަހުވަދޫ)

މަނިކުފާނަށް އަ މާޒު ކޮށް ދިން އުދުވާނީ ހަ މަލައި ގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަޑުއެހީ ވަރަށް ފުން ހިތާ މަ އާ އެކު އަވަސް ޝިފާއަކައް އެދެން ފުރިހަ މަ ސިއްހަތެއް ގައި ލައްވާށި. އާ މީން

1 މަސް ކުރިން

ޒަހުރާ (ފުވައްމުލައް)

الله އިރާދަފުޅާއެކް ރައީސް ގަދަކޮށް ނުކުންނަވާނެ🤲 އަދި ދިވެހި ލޮބުވެތިރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުގާއިމުކޮށް ދެއްވާނެ.

1 މަސް ކުރިން

Haroon Hassan (ތ.ވިލުފުށި)

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން

1 މަސް ކުރިން

އަބުދުއް ރައޫފު މުޙައްމަދު (ބ ކުޑަރިކިލު)

މާތްﷲގެ އިޜާދަފުން ސަލާ މަތް ކަ މާ ދުޅަހެޔޮކަން ލިބުން އެދެން ،އު މުރުދިގު ކުރަށްވާން ދޭވެ،🤲🤲🤲 ޔާ އަލްލޯހް އާ މީން،

1 މަސް ކުރިން

ޙަސަން (ސ.ހިތަދޫ)

މާތްﷲ މަނިކުފާނު މި ސަލާ...މަތުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ދުޝް މަނުން ބަލިކުރައްވައި ފުރިހަ މަ ސިއްހަތެއް ދެއްވާށި. ޢާ މީން. ޢިހުނަށްވުރެ ބާރަށް އެބުރި އަންނާތި! ޢަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.

1 މަސް ކުރިން

އާދަމް ޝަރީފް (މާލެ)

އަންނިގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކށްދެއްވި ﷲގެރަސްކަންފުޅަށް ހަމްދުކުރަން، އަދި އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކޮއްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން.

1 މަސް ކުރިން

އާދަމް ޝަރީފް (މާލެ)

އަންނިގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކށްދެއްވި ﷲގެރަސްކަންފުޅަށް ހަމްދުކުރަން، އަދި އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކޮއްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން.

1 މަސް ކުރިން

Aishath Shaamila Shameem (މާލެ)

Nothing feels right as you are laying on the hospital bed! I pray for your speedy recovery. Take my token of love and get well soon RN💛

1 މަސް ކުރިން

އަޙު މަދު ފިރާޤު (ާހަންޏާ މީދޫ)

މަނިކުފާނަށް އަ މާޒު ކޮށް އެދިން އުދުވާނީ ހަ މަލާއަކީ ދުވަހަކު ވެސް އަޅު ގަނޑު ހިތުން ފިލުވާލެނެ ކަ މެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މައިރަސް ކަލާންގެ ހެޔޮރަޙް މަތު ން އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން އެދިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ާއަލީ އިބްރާހިމް (ާމާލެ)

މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުއްވެރިކުރަން، މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން، އަދި އުމްރު ދިގު ކުރަށްވާށި ، އާމީން

1 މަސް ކުރިން

ރާޝިދު (މމމމ. މާލެ)

ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތުން ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާ އިހުނަށް ވުރެ ގަދަ ހިއްވަރާ އެކު ރާއްޖެ އަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދު މަތް ކުރު މުގަ ލަހައްޓަވާށި

1 މަސް ކުރިން

އަލީ (،ގދވާދޫ)

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން

1 މަސް ކުރިން

ނަށާޡު (ސ.ފޭދޫ)

އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލާޔަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓާލުމައް އާދޭހާއިއެކު ދަންނަވަން. ނަށީދުއަށް އަވަސް ށިފާއެއް މިންވަރު ކުރަށްވާށި. އާމީން 🙏

1 މަސް ކުރިން

އައިޝަތުއާމިރާ (ވޭމަންޑޫ)

ޔާالله އެއްޗެތް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބަބުން ރައީސްނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި އަދި އާއިލާއަށްކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިި امين

1 މަސް ކުރިން

ހަސަން ސިމާލް (އ.އ.ރަސްދޫ)

ރައީސް އަށް އަވަސް ޝިފާ އެށް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން!

1 މަސް ކުރިން

ސަމޫތު އަހުމަދު (ގދ ނަޑެއްލާ)

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ރައީސް ނަޝީދު ވީހަާވެސް އަވަހައް ފަރުވާލިބި އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވުމެވެ ހެޔޮދުވާ ސަލާމް ރ ނަޝީދު އަށް

1 މަސް ކުރިން

މު މުހައް މަދު (ހުރާ)

މަނިކުފާނާ އެކުގަ އަޅުގަނޑު ގެ ހެޔޮދުއާ އަބަދުވެސް ވާނެ އެވެ

1 މަސް ކުރިން

raajjemv logo

All rights reserved