ގޮވަނީ އިންޑިޔާ "އައުޓް"، އެކަމަކު އެދުމަކީ އިންޑިޔާ "އިން"

މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނުގައި މިއަދު ވަރަށް ވަރުގަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ޑރ ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރާއި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ޚާއްސަ ވަފްދެއްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ. މިކަން އޮތީ މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނުގައެވެ.  ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ވަފްދުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމެވެ. 

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކާއި ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަލުން ޣައްސާނު މައުމޫނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސައީދާއި އާދަމް ޝަރީފު އުމަރާއި މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއިރު އެބޭފުޅުންވެސް ތިއްބެވީ އަބްދުއްރަހީމުގެ ފަހަތުގައެވެ. ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ބަދަލުކުރެވުނު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުނެވެ. އެބަޔާން ކިޔައިފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވާން ޖެހުނެވެ. ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ދާއިރާތައް ފެނިފައެވެ. އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމުގެ ބާވަތުންނެވެ. 

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ބަޔާނުގައި ލިޔެފައި އޮތެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އަތްދަށުން ވޭތުވެދިޔަ ފަނަރަ މަސް ދުވަހު އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ރައީސް ޔާމީނުގެ އަސާސީ އެތަކެއް ހައްގެއް ނިގުޅައިގަނެވި ނުހައްގުން ޖަލަށް ލައިގެން މިސަރުކާރުން ކަން ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް އެރުވީމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން އޮތުމަކީ އިންޑިޔާއަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން ޔަގީންވާ ކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ހަރުކަށި އަމަލުތަކާމެދު ގާތުން ފާރަވެރިވުމަށާއި ޑިމޮކްރަސީގެ މަގަށް އަވަހަށް އަލުން ރުޖޫއަވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް އިންޑިޔާއިން ބާރުއެޅުމަށް ވެސް އެދި ދެންނެވީމެވެ. މިވާހަކަތައް އަޑު އައްސަވައިފައި އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ސަމާލުކަންދޭނެ ޒިންމާދާރު އަވަށްޓެރިއެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އަބަދުވެސް އިސްކަން ދެއްވާނަމެވެ.   

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކުން ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން އިވޭ އަޑަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިޔާ ބޭރުވާށޭއެވެ. އިންޑިޔާ އައުޓެވެ. އިންޑިޔާ ސިފައިން މިރާއްޖޭގައި ތިބޭ ވާހަކަޔާއި އެ އުދުއްސާ ހެލިކޮޕްޓަރުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ފޯރާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ހިންގާ އަދި ހިންގާން އުޅޭ ކޮންމެ މަޝްރޫއަކީ ދިވެހީންގެ ކަރަށް ވައްޓާލެވޭ މަޅިއެއްކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު މީން އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަދި މިޒާތުގެ އެއްވެސް ޝިކާޔަތެއް ޑރ ޖައިޝަންކަރަށް އިއްވާކަށް ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކެރިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. ބަދަލުގައި އެބޭފުޅުން އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވީ ތައުރީފެވެ. 

މިގޮތަށް ތައުރީފު ކުރައްވަކުރައްވާފައި ދެން އެދިވަޑައިގެންނެވީ މާވަރުގަދަ ކަމަކަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއިބެހި ގޮތްކިޔައި އުޅެން އިންޑިޔާއަށް ދައުވަތު ދެއްވީއެވެ. މަގުމަތީގައި ކުރާ މުޒާހަރާގައި އަޑަށް ބާރު ލައްވައިފައި ވިދާޅުވަނީ އިންޑިޔާ ބޭރުވާށޭ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު ޑރ ޖައިޝަންކަރުގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިޔާ އަންނާށޭ އެތެރެވާށޭ ކަންކަމާވެސް ބެހޭށޭ މިހެންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އުނދުޅި ބާނައި ގޮތްކިޔައި އުޅޭން އިންޑިޔާއަށް މިވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ދައުވަތު ދެއްވިއިރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ނުހައްގުން ޖަލަށް ލެވުނު މީހުން މިނިވަންކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކައުތެރިވާށޭ ބުނީމާ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއަށް ދިނީ ކޮން ޖަވާބެއް ބާވައެވެ. ބުންޏެވެ. ކަލޭމެންނާއި ބެހޭ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. ހިމޭނުން ތިބެހެރެވެ. ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހެންޏާ ގުޅުމަށް އަސަރުކުރާނޭކަން ދަންނާށެވެ. މިޖަވާބު ދީފައި އިންޑިޔާއަށްވެސް ފުރަގަސްދިނީއެވެ. 

ކޮމަންވެލްތު ޖަމާއަތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ނަސޭހަތުގެ ބަސްތައް އިއްވާން ފެށީމާ ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. ހީކުރާގޮތް ދޮތައެވެ. ނުވެސް އަހާނަމެވެ. މިހެން ބުނެފައި އެ ޖަމާއަތުންވެސް އަމިއްލަޔަށް ބޭރުވެގަތީއެވެ. އަމަލާއި ބަހުން މިނަމޫނާ ދައްކާފައިވާ ބަޔަކު މިހާރު މިސަރުކާރަށް ނަސޭހަތްދޭށޭ ޒިންމާދާރު ކުރުވާށޭ ހެޔޮނުވާނޭ ކިޔާން ފެށުމަކީ ހެއްވާކަންވެސް ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވިފައިވަނީ ޝަރުއީ ހުކުމެކެވެ. ދަންވަރު ގަޑީގައި ފުރާޅުން ޓިނު ނައްޓައިގެން ވަދެ ބިންމަތީގައި ދަމައިކޫއްތާފައި ޖަލަށް ގެންދިޔައީއެއް ނޫނެވެ. ސަރިޔަތުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމެކެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ހުކުމަށް އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯޓަކުން ވަނީ ތާއީދުވެސްކޮށް ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފައެވެ. އެހެންވީމާ ނުހައްގުން ކުރި ކަމެކޭ ބުނަން ޖާގައެއް ނެތެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ޖަލަށްލައި ގައުމުން ފައްސާލައި އަނިޔާދިން މީސްމީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ އިހުސާސްތައްވެސް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ހިތްވަރު މިބޭފުޅުންގެ ކިބައިގައި ހުރިނަމަ ހާދަހާވާ ރަގަޅޭ ހިތަށް އަރައެވެ.  

ކޮންމެއަކަސް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ޝިކާޔަތާއި އެދުންތައް އަޑު އައްސަވައިފައި ޑރ ޖައިޝަންކަރު ދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ޖަވާބެކެވެ. އިންޑިޔާއަކީ ޒިންމާދާރު އަވަށްޓެރިއެކެވެ. އެހެންވީމާ ކަންކުރާނީ ކުރާން ހުއްދަ އުސޫލުންނެވެ. އެންގޭޖުވާނީ އިހުތިރާމާއެކުގައެވެ. އެވިދާޅުވާ އެއްޗެއްގެ މާނަޔަކީ ކޮބައިކަން އެ ވަފްދުގައި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މޭރުންވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

7%
0%
0%
7%
36%
50%
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 23:06
ރާގުންޑާ
މިއަދުގެ މުހިންމު ސުރުޚީތައް: - ޕީޕީއެމް އެދިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަންކަމާއި އިންޑިޔާ ބެހުމަށް - ދިހަހާސް ފައިޒަރ ވެކްސިން މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެއްސި. ކެކެކެކެ
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 07:48
އަޙްމަދު
އިންޑިއާ އައުޓްއޭ ގޮވާފަ ކިހިނެއްބާ މިވީ..ޖަމީލްއަށް ޓިކެޓް ދެނީތޯ. އެކަން ހާމަ ކޮށްދެއްވުން އެދެން.