ފެބްރުއަރީ ހަތާވީހާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ގައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރުން ނޯންނަ ވާހަކަޔަކީ އެކިއެކި މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި ބޭފުޅުން އެކިއެކި ދަރުބާރުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވާހަކައެކެވެ. ޒުވާނުންނަށް ދިވެހި ތާރީޚު ނޭނގޭ ވާހަކައެވެ. ދިވެހި ވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރުން ކުޑަކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ދިވެހި ވަންތަކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ތަނބު ކަމަށްވާ ދިވެހިބަހާ ޒުވާނުން ދުރަށް ޖެހެމުންދާ ވާހަކައެވެ. ތެދެކެވެ. ކަންއޮތީ އެހެންނެވެ. އެހެންވީމާ މިކަމާމެދު އަޅުގަނޑުވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވައިލާން ކަމަށެވެ. މިއަދަކީ އެކަމަށް ވަރަށްވެސް މުނާސަބު ދުވަހަކަށްވާތީއެވެ. މިއަދަކީ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދަނީ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރެވުނީ 27 ފެބުރުއަރީ 2018 ގައެވެ. ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ އަލްގާޒީ ހަސަން ތާޖުއްދީން އަވަހާރަވި ދުވަހަށެވެ. ތާޖުއްދީނު އަވަހާރަވީ 27 ފެބުރުއަރީ 1727 ގައެވެ. ހަސަން ތާޖުއްދީނަކީ ދިވެހި ތާރީޚު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުއްވި މުއައްރިޚެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެމަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ފެނިވަޑައިގެން އަމިއްލަފުޅު އިސްނެންގެވުމަކުން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްޕުޅެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރެއްވުމަށް ތާޖުއްދީނަށް އަމުރުކުރެއްވީ ސުލްތާން މުޒައްފަރު މުހައްމަދު އިމާދުއްދީން ނުވަތަ ދިޔަމިގިލީ ބަންޑާރައިންނެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބައްޕައެއްގެ ދަރަޖަ ބޭފުޅަކަށް އަރުވާކަމަށް ވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި އެބޭފުޅަކީ ދިޔަމިގިލީ ބަންޑާރައިންނެވެ. އެ ބަންޑާރައިން ރަސްކަން ކުރެއްވީ 1704 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1721 ވަނަ އަހަރަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށްވެސް ދިގު ވަރަށްވެސް މުއްސަނދި ތާރީޚެއް ލިބިގެންވާ ގައުމެކެވެ. ފާއިތުވި އެއްހާސް އަހަރުގެ ތާރީޚު ލިޔެވި ކަރުދާހުގައި ފެންނާންވެސް އެބައޮތެވެ. އޭގެ ކުރީގެ ތާރީޚު ކަރުދާހުގައި ފެންނާން ނެތަސް އެންމެ އެވޭލާ ޒަމާނުގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެގެން އައިސްފައިވާ އާދަކާދަތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހެކިތައް މިހާރުވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ދޫދޫމަތިން ކިޔެމުން އަންނަ ފޯކްލޯރުތަކުންވެސް އެކި ދުވަސްވަރުގެ މައްޗަށް އަލިއެޅިގެންދެއެވެ. ރާދަވަޅިޔާއި ލޯމާފާނުތަކަކީ ފެންނާންހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުންތަކެވެ.

ލޯމާފާނަކީ ރަދުންގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ތާރީޚީ ވާހަކަތައް ލިޔުމަށް ލޮއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިރިކެކޭ މައުދަނަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަނި ދިގު ފޮތިތަކެކެވެ. ރާދަވަޅިޔަކީ ރަސްރަސްކަލުންގެ ވަނަވަރާއި އެބޭފުޅުންގެ ތާރީޚެވެ. މި އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި މައުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ދިވެހީންގެ ހަޒާރަތުގެ އެކޮޅު މިކޮޅު ދަސްކޮށް އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ދިވެހި ތާރީޚަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިކަހަލަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމެވެ. ތާރީޚުގެ އެކިއެކި ހާދިސާތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަތުމާއެކު ތާރީޚާއި ސަގާފަތުގެ މުހިންމުކަން ޒުވާނުންނަށް ބުނެދިނުމަކީވެސް ބޭނުމެކެވެ.

މިއީ ބުނެލަން ނިކަން ފަސޭހަ ވާހަކައެކެވެ. އެކަމަކު ކުރާން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ޒުވާނުން ތާރީޚަށް އަހުލުވެރިކުރަން ހަދަންވީ ފަންޑިތައަކީ ކޮބައިބާވައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރާންވީ ކަމަކީ ތާރީޚެއް އެބައޮތްކަމާއި އެއީ ފަޚުރުވެރިވުން ހައްގު ތާރީޚެއްކަން ސިކުނޑިތަކަށް ވިސްނައި ދިނުމެވެ. މިކަން ކުރެވޭނީ އަދި ކުރާންވެސް ވާނީ ރަސްމީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ރަސްމީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ތާރީޚާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. ދަރިވަރުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތާރީޚާއި އާދަކާދަޔާއި ސަގާފަތް އުނގަންނައިދޭން އެބަޖެހެއެވެ. އެއީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ. ތާރީޚު އޮތީ ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލެއަކު ނޫނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކީވެސް އަދި ކޮންމެ ރަށަކީވެސް މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް ތަނެކެވެ. އެކަން އެނގޭނީ ހޯދައި ބެލީމައެވެ. ދިރާސާކުރީމައެވެ. އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ތާރީޚު ހޯދައި ރައްކާކޮށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅުވައިލާން ޖެހެއެވެ. އޭރުން ބަލަން ބޭނުންވާ އެންމެނަށްވެސް ފަސޭހައިން އެތަކެތި ފެންނާނެއެވެ. ތާރީޚެއް ނެތޭ، އޮތް އެއްޗަކީ ރަންނަމާރިޔާއި ކޮމަންޑޫ ފަޅައިލި އޮޑީގެ ވާހަކަޔޭ ބުނެފައި ތާރީޚުދެކެ ފޫހިކޮށްލާކަށް އޭރުން ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ދިވެހީންގެ ފަޚުރަކީ ދިވެހި ތާރީޚެވެ. ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރި ވެވޭނީ ތާރީޚު އެނގިގެންނެވެ. ގައުމުގެ އަގާއި އަބުރާއި އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ތާރީޚު އުގަންނައިދީ ތާރީޚަށް ހޭލުންތެރިކުރެވުނު މިންވަރަކުންނެވެ. މިވަރު ދަންނާން އެބަޖެހެއެވެ.

0%
0%
100%
0%
0%
0%