ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,730

ޚުލާސާ

  • ހުރިހާ މައައްސަސާއެއްވެސް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ: ހިސާން
  • ފުލުހުންގެ އިދާރާ މަސައްކަތްކުރަނީ ޕީޕީއެމްގެ ސުލުކީ ކޮމެޓީގެ ގޮތުގައި: ހިސާން
  • ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ދިފާއުކުރުމަށް އުޅޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ: ހިސާން

3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 02:48

03:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހުރިހާ މައައްސަސާއެއްވެސް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ: ހިސާން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަރުތައް ބެހިވެފައިމިވަނީ އެއް ބަރު އަނެއް ބަރުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވާނެގޮތަށް. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްފަހުގައި ސަރުކާރާއި، އަދުލު އިންސާފުގެ ބަރު ޖަވާބުދާރީކުރެވޭ މަންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާ ކޮމެޓީއަކީ ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ތަނެއް ނޫން. އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކަރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ަރުކާރަށށް. އެޗާއެކު ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ ނިޒާމް އެއްކޮށް ގެއްލިގެންދިޔައީ. ޤައުމު މިހާލަތަށް ވެއްޓިގެންދިޔަކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ނަންގަވަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:26

03:15

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުލުހުންގެ އިދާރާ މަސައްކަތްކުރަނީ ޕީޕީއެމްގެ ސުލުކީ ކޮމެޓީގެ ގޮތުގައި: ހިސާން

އަޅުގަނޑު ޓުވީޓެއްގައި ދެކުނިން، ފުލުހުންގެ އިދަރާ ހިނގަމުންދަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ ގޮތުގައި ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އަގު ވެއްޓި، ރައްޔިތުން އެ އިދާރާއަށް ބަދުނާމުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ މަންޒަރު ފެނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހިތާމަ ކުރާކަމެއް. ފުލުހުންގެ މައައްސަސާއަށް އޮތް އިތުބާރު ނަގާލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:19

03:10

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ދިފާއުކުރުމަށް އުޅޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ: ހިސާން

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ރައީސް ޔާމީން އަބަދުވެސް އުޅުއްވަނީ އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ދިފާއުކުރުމަށްކަން. ކޮންމެ ހައްޖު ކޯޓައަކާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކައެއް ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގައި އުޅުއްވަނީ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ކަދުރެއްގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަޑުއިވެނީ. އެހެންކަމުން އެ ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް އެ އުޅެނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ދިފާއުކުރުމަށްކަމަސް އާޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:10

03:07

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އުވާލާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ: ހިސާން

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ އުވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން. ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއްގައި އުވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ 2018 ކައިރިވެފައިއޮތީމައި ދަތިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއެއް.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:08

03:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޤައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާނަން: ހިސާން

ޤައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން. އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްސަލަތައް ބަލާނަން. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާވެގެން ނުވާނެ. އެފަދަ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާ ފަރާތްތައް އެ ކުރަނީ ކުށެއްކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހަދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:09

03:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ތެދު ހަޤީޤަތް ހާމަކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ކުށްވެރިޔަކަށްވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ: ހިސާން

ތޮއްޔިބު ޝަހީމްވެސް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި އެ ހުންނަނީ ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާއި ގުޅިގެން. ހަޤީޤަތް ހާމަކޮށް ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓަކާއި ގުޅިގެން. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެޗް1އެން1 ރޯގާ އުޅޭކަމަށް ހާމަކުރީ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރި ކަމެއް. ނަމަވެސް ތެދު ބުނީތީ ތޮއްޔިބު އެ އޮތީ ޖަލުގައި. ތެދެއް ބުނެފައި، އެ ތެދަކީ ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ބޮޑު ކުށަކަށްވެގެންދޭ. ހަޤީޤަތް ހާމަކޮށްގެން މީހުންނަށް އަދަބު ލިބޭ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:01

02:54

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް: ހިސާން

ކުރިން ދުވަހު، އެމްޑީޕީގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރި. އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަމެއްގައި. އެކަންކަމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ސިޔާސީ ފަރާތަތްތައް ހާޒިރުކުރުމުންވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ސިޔާސީވެފައިވާ މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާ ސިޔާސީ ނުވަށޭ. މުޅިންވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރަނީ. ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުންގެންދަނީ ގަވއިދާއި ހިލާފަށް. ގަވައިދާއި ހިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 21:55

02:51

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށައެޅި: ހިސާން

ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަންކަމުގައި. އެފަދަ ކަންކަން ފުލުހުންވެސް ކޮށްގެންނުވާނެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައެޅިގެން ރިޝްވަތު ހުށައެޅީ ފުލުހުންނަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން. އެ މައްސަލަ ހުށައަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަން، އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅި. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ތަހުޤީޤްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 21:56

02:48

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިންނެވެ. މައުޟޫއަކީ، ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 21:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

03:23
ހުރިހާ މައައްސަސާއެއްވެސް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ: ހިސާން
03:15
ފުލުހުންގެ އިދާރާ މަސައްކަތްކުރަނީ ޕީޕީއެމްގެ ސުލުކީ ކޮމެޓީގެ ގޮތުގައި: ހިސާން
03:10
ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ދިފާއުކުރުމަށް އުޅޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ: ހިސާން
03:07
އުވާލާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ: ހިސާން
03:05
ޤައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ހުށައަޅާނަން: ހިސާން
03:00
ތެދު ހަޤީޤަތް ހާމަކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ކުށްވެރިޔަކަށްވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ: ހިސާން
02:54
ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް: ހިސާން
02:51
ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށައެޅި: ހިސާން
02:48
ފަލަސުރުހީ