ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

1,283

ޚުލާސާ

  • ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
  • މހާރު ވާހަކަދައްކަނި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ޝެރީން
  • ޤާސިމް ޖަލްސާއާއި ގުޅިއްޖެ

2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 02:10

04:20

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި އެވެ

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:21

04:16

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މހާރު ވާހަކަދައްކަނި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ޝެރީން

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:18

04:09

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޤާސިމް ޖަލްސާއާއި ގުޅިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލްސާއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:18

04:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިންޒާރުދީ ނުސްބަޔާނެއް ނުނެރެވޭނެ: އިމްތިޔާޒް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިން ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނަކި، ޕީޕީއެމްގެ ދަރުބާރު ފެކްޝަނުން ނެރިފައިވާފަދަ ނޫސްބަޔާނެއް. ނޫސްވެރިންނަށް އިންޒާރުދީފައިވާ ނޫސްބަޔާންގައި އެ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެ ނޫސްބަޔާނުގައިވާ ވާހަކަތަކީ ކޯޓުތަކަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން. ކޯޓުތަކަކީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ތިބޭ ބައެއް. އެއީ ތަހުޤީޤްކުރުމަށް އޮންނަ ތަނެއް ނޫން.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 23:18

03:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖުމްހޫރީ ޕަޓީގެ ދިދައަކީ އެ ޕާޓީގެ ފިކުރީ މުދަލެއް: އިމްތިޔާޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯއަކީ މި ޕާޓީގެ ފިކުރީ މުދަލެއް. މި ފިކުރި މުދާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާތި. މި ޕާޓީގެ ފިކުރީ މުދަލެއް މިވެރިންނަކަށް އަތެއް ނުލެވޭނެ. ބީތާވެފައިވާ މިންވަރުން މިފަދަ އުސޫލުތައް ހަދަމުން އެ ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ގޮވާލަން، އެ ޕާތިގެ ފިކުރީ މުދާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:56

03:48

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިހަރު ވާހަކަދައްކަނީ އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:50

03:47

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މީނާ އަޒުލުކުރުމަށް، މަސައްކަތްކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް: އިމްތިޔާޒް

ވަރަށް އަވަހަށް އާޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރާނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ތަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނަން. މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. މި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއް. ދައުލަތް އިސްލާހުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް މަޖިލީސް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭތީ މަޖިލީސް އިސްލާހު ކުރަނި. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް. ދެން ކުރިން ދުވަހަކު އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އެ ހާޒިރު ކުރި ސަބަބު ވިސްނަވާ. ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓިން ކުރި ޓުވީޓަކާއި ގުޅިގެން އެ ހާޒިރުކުރީ. މިއި ކޮން އުސޫލަކުން ވެރިކަން ކުރާ ބައެއްތޯ. ކޮން އުސޫލަކުންތޯ އެ މައްސަލަ ބަލަނީ. މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓުވީޓެއް ކުރުމަކީ ކުށެއްކަމެއް އިނގެފައެއް ނުވޭ.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:50

03:34

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިހަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:39

03:34

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިވަގުތު ވާހަކަދައްކަވަމުންގެންދަނީ ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުތީ ލީ

21 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 21:31

03:32

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން އަންނަނި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަމުން

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:33

03:31

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފާރިސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި

ކުނޫޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާ އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފަރިސް މައުމޫނު ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:33

03:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޤައުމަށް އައި އިސްލާހީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކްރެޑިޓެއް އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހީ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ކްރެޑިޓެއް އޮތީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. އެ ރައްޔިތުން ކުރި މަސައްކަތުން ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ހޯދި. އެ ޤާނޫނު އަސާސީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ބަރުވެރިކަން ލިބިދީފައިވޭ. އެގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެ ވަނަ ބާބާ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން ނޫނީ ބަދަލު ނުގަނެވޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅި. އެހެންކަމުން މި ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. އެއާއި އެއްގޮތަށް އާޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރަންޖެހޭ. އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލި މަޖިލީހަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް. ރާއްޖޭގައި އޮތީ ތިން ބަރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއް. ހުރިހާ ބަރަކީވެސް ވަކި ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައޭޅި. ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފާރަވެރިވޭ. ވެރިކަން ހިންގާ ބާރަށް ކޯޓުތަކާއި، މަޖިލީސް ފާރަވެރިވޭ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވާނެ ބަޔަކު ނެތް. ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގައި އިންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އެނިގަފައި އޮތް ކަމެއް ދަންނަވާލާނަން. އޭރުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޖަވާބުދާރިކުރުވުމަށް މަތިގެޔެ އުފެއްދުމަށް. ނަމަވެސް އެ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލީ މަތިގެ ނުއުފައްދާގޮތަށް. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އޮތް ބައެއް.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:33

03:22

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ދެ ޗޮއިސްއެއް: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

މިއަދު ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ދެ ޗޮއިސް. އެއް ޗޮއިސްއަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަމަށް ދެކި ގޭގައި އޮތުން. އަނެއް ޗޮއިސްއަކީ ޤައުމުގައި މި ހިނގާ ކަންކަމާއި ގުޅެގޮތުން ފުންކޮށް ވިސްނަމައި، ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އެ ޗޮއިސް ނޫންގޮތެއް ނެތް. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއްވެސް މިހެއް ނުފޫޒެއް ނެތި، ޤައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް މިހަރު ކުރަން މަޖުބޫރުކަމެއްކަމަށް ބުނެވިދާނެ.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:25

03:18

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަމުން

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:25

03:16

މުހަންމަދު ވިސާމް

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން އިނގޭނެ ގާސިމް ރިސްވަތު ނުދެއްވާކަން

27 މާރޗުގައި ވޯޓާއިގައި ކަންހިނގާ ދިޔަ ގޮތާއި މެދު ވިސްނާލުމުން ހާމަވާނެ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރިސްވަތު ނުދެއްވާކަން، އެ ވޯޓްގައި އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓް ދެއްވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ، ދެން އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަން

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:18

03:13

މުހަންމަދު ވިސާމް

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ގާނޫނޫ އަސާސީގައި އަސާސީ ޙައްގުތަށް ލިއުނީ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް، އެއްވެއުޅުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރާމާއި މިކަންކަން ވަނީ ލެފައި، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރީ ދުނިޔޭގެ އެހެންތަންތަކޭ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވައުދުތަކެއް ހިފައިގެން އައިސް ޕާޓީ ސިސްޓަމް ހިންގުން ، އަޅުގަނޑުމެންނަން މިހާރު މިފެންނަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެކަހެރިކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ އާއި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަށް ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންކުރާތަން ، މިހާރު މިފެނަންނަނީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަސާރަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭވަރު ކުރާތަން ،

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:18

03:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:18

03:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސް ޔާމީން މިއދު ހުންނެވީ ގިނިކަންޏާކަން އެމަނިކުފާނު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ: ސިފާ

 

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:18

03:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަން ރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓްތަކުން ކުރާ ކަންތައްތައް: ސިފާ

ބޭރުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓްތަކުން ވަކި ބަޔަކު ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުން. އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެމުންގެންދާކަން ހާމަވެގެންދޭ. އެ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް. ހަރަދުތައް ދެއްކެނެ ފަދަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް. ނަމަވެސް ހުރިހާ ކަމެއްގައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން. ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެގެންދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ވިއްކަމުން. ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބެންޖެހިފައިވަނީ ނިކަމެތި ހާލުގައި.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:18

02:53

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މަސީހުއަށް ނެތްކަން ހާމަވެގެންދިޔަ: ސިފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރިހާ ލީޑަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކުންވެސް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދަށް މަރުހަބާ ކިޔާ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރޭ. 80 އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާއެކުގައި. 27 މާރިޗު ވެގެން ދިޔައީ މި ސަރުކާރު ބޮލާ ފޮށާ އަޅަންޖެހުނު ދުވަހަކަށް. އެ ދުވަހަކީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ލަދުވެތި ދުވަހެއް. މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިތުބަރު ނެތްކަން އެ ދުވަހު ހާމަވެގެންދިޔަ.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 22:03

02:49

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަލްސާ ފަށައިފި

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަށައިފި އެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 21:51

02:10

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

ޤައުމު އިސްލާހުކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ކޮންމެ ރެޔަކު އަންނަނީ މ. ކުނޫޒުގައި ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ޖަލްސާގައި އަދާލަތު ޕާޓި، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަންގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.  

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 21:51

މުހަންމަދު ވިސާމް

sampathmasiw

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

04:20
ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
04:16
މހާރު ވާހަކަދައްކަނި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިޝަތު ޝެރީން
04:09
ޤާސިމް ޖަލްސާއާއި ގުޅިއްޖެ
04:05
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިންޒާރުދީ ނުސްބަޔާނެއް ނުނެރެވޭނެ: އިމްތިޔާޒް
03:50
ޖުމްހޫރީ ޕަޓީގެ ދިދައަކީ އެ ޕާޓީގެ ފިކުރީ މުދަލެއް: އިމްތިޔާޒް
03:48
މިހަރު ވާހަކަދައްކަނީ އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
03:47
މީނާ އަޒުލުކުރުމަށް، މަސައްކަތްކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް: އިމްތިޔާޒް
03:34
މިހަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން
03:34
މިވަގުތު ވާހަކަދައްކަވަމުންގެންދަނީ ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުތީ ލީ
03:32
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން އަންނަނި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަމުން
03:31
ފާރިސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންފި
03:29
ޤައުމަށް އައި އިސްލާހީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކްރެޑިޓެއް އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން
03:22
މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ދެ ޗޮއިސްއެއް: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން
03:18
ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަމުން
03:16
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން އިނގޭނެ ގާސިމް ރިސްވަތު ނުދެއްވާކަން
03:13
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
03:12
މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
03:04
ރައީސް ޔާމީން މިއދު ހުންނެވީ ގިނިކަންޏާކަން އެމަނިކުފާނު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ: ސިފާ
03:03
އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަން ރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓްތަކުން ކުރާ ކަންތައްތައް: ސިފާ
02:53
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މަސީހުއަށް ނެތްކަން ހާމަވެގެންދިޔަ: ސިފާ
02:49
ޖަލްސާ ފަށައިފި
02:10
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ