ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

އެމްޑީޕީން ހދ. ކުޅުގުއްފުށީގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ

879

ޚުލާސާ

  • ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުއްލަތީފް ހަސަން
  • ޖަލްސާ ފެށުން
  • އެމްޑީޕީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ

1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 02:22

02:44

މުހައްމަދު ފަޒީން

ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުއްލަތީފް ހަސަން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފަ. ބައެއް ކަންކަން ނިންމާފައިވޭ. ހިންގަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަޝްރޫއުތަކެއް މިސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފަ. މިސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައްވެސް ފުއްދާފައެއް ނުވޭ. 

މިސަރުކާރުން ވަނީ ދަނީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކުރަމުން. މިސަރުކާރު އައިފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ތިން ފިހާރަމި ކުޅުދުއްދުށިން ވެސް ބަންދުކުރޭ

31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 21:44

02:34

މުހައްމަދު ފަޒީން

ޖަލްސާ ފެށުން

އެމްޑީޕީން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާ ފެށީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން. ޤުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވީ އިބްރާހީމް ހަސަން.

ޖަލްސާ ތައާރަފް ކޮށްދެއްވީ މުހައްމަދު އައިމަން. 

31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 21:34

02:22

މުހައްމަދު ފަޒީން

އެމްޑީޕީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ

އެމްޑީޕީން ކުޅުދުއްފުށީގައި މި ރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޖާބުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ އެއް. ، މިޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 21:22

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

02:44
ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުއްލަތީފް ހަސަން
02:34
ޖަލްސާ ފެށުން
02:22
އެމްޑީޕީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ