ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

964

ޚުލާސާ

  • އަދުލު އިންސާފް އެބަ ލިބޭތޯ؟
  • އަލީ ނިޒާރު
  • ހުވަފެނީ ތަރައްޤީއެއް މިގެންނަނީ

19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 02:36

03:12

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަދުލު އިންސާފް އެބަ ލިބޭތޯ؟

އަދުލު އިންސާފް އެބަ ލިބޭތޯ؟ ނުލިބޭ. ވަލިއުލް އަމުރުގެ ބޭނުމެއް ނޫން. ވެރިކަމެއް ވަޑައިގެން ރައިސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލެއްވީ. އެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި ގޮތް ފެންނަން އެބައޮތް. ރައީސް ޔާމިން އިޙްލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އުފަލުގައި ބަހައްޓަންވާނެ.

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 22:13

03:09

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަލީ ނިޒާރު

ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްޗެއް ރައީސް ޔާމިންއަކަށްވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި މިރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓަރެއް ނާދޭ. ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމިންއަށް ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. 

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 22:10

03:03

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ހުވަފެނީ ތަރައްޤީއެއް މިގެންނަނީ

ކޮބައިތޯ ތަރައްޤީއެއް. ކަރަންޓް ބިލާއި ފެން ބިލްގެ އަގު ބޮޑުވީ. ކޮބައިތޯ ފްލެޓް. އައްޑޫގެ ނެތޭ ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް. އައްޑޫ ސިޓީގެ އެއްވެސް މަގެއްގައި ނެތް ތާރު އަޅާފައި. ހުވަފެނީ ތަރައްޤީއެއް މިގެންނަނީ. އެއްކުންފުންޏަކަށް ފަސް މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުދެވޭނެ. މިއީ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ރަނގަޅު އުސޫލުން ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫން.

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 22:06

02:59

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ސިޔާސަތެއް އޮތް ނަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވީ ނޫންތޯ

ސިޔާސަތެއް އޮތް ނަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވީ ނޫންތޯ. ޕީޕީއެމްގެ 20 މެމްބަރުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެންމެ މެމްބަރަކު ނިކުމެ ދައްކަވާ ވާހައާއި އެއްވަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ފެއިލްވެފައި. މަޖިލިޙުގެ ރައީސްވެސް އެހުންނެވީ ފެއިލްވެފައި. މާދަންވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަންވީ. ފެށުނީއްސުރެ ފެއިލްވަމުން ފެއިލްވަމުންގޮސް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލަކަށްވެސް ވާހަކަދައްކަވަން މިސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނަކަށް ނުކުރެވޭ. 27ގައި އޮންނަ ވޯޓް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ. ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވީވެސް ހެޔޮ ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން. މުޅި ދައުލަތް ޝަފްލް ކުރަން އެބަޖެހޭ.

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 22:01

02:55

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އެމްޑީޕީން މިކަން ސިޔާސީ ކުރަނީއެއް ނޫން

ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެން އޮންނަ ދައުރަކަށް ވިސްނުން ނޫން އިތުރުކަމެއް ނެތް ރައީސް ޔާމިންގެ. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ ވަރެއް ނާޅާ. މި ރޯގާ އަތޮޅު ތެރެއަށް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާލަތަކަށް ދާނެ. ކޮންޓްރޯލްއެއް ނުކުރެވޭ. މިކަން ސީރިއަސްކޮށް ނަގަން އެބަޖެހޭ. އެމްޑީޕީން މިކަން ސިޔާސީ ކުރަނީއެއް ނޫން. މިއީ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް. މުލިއާގެ ތެރެއިން ބަހަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. މިއީ މުލިއާގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ފަހަތުގައި މިއުޅެނީ. އެކަން ކުރަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ރައީސް ޔާމިން އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރުވެސް މިކަމާއި  ގުޅިގެން ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ.   

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 21:57

02:49

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ސަރުކާރު މިއޮތީ ފެއިލްވެފައި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރައީސް ޔާމިން ދަންނަ ސިޔާސަތެއް ނޫން. ޕީޕީއެމްއިން ރައްޔިތުންގެ ގާތަކަށް ނުދޭ. އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެ އުއްމީދެއް އެބައޮތް. އެބޭފުޅުންނަށް ދެވޭނެ އެއްޗެއް ނެތް. ޕީޕީއެމްގެ ނެތް ސިޔާސަތެއް. ލާމަރުކަޒު މިއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގިގެން ދެއްތޯ ކެމްޕެއިން ކުރާނީ. ސަރުކާރު މިއޮތީ ފެއިލްވެފައި.

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 21:57

02:47

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ދެން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ސަރުކާރު އޮތީ ފެއިލްވެފައި. އެއްޗެއް އޮތީތީ ދެމިއޮންނަނީ. މަޖިލިސް އޮތީ ތީ މިސަރުކާރު މިއޮތީ. ފ.އަތޮޅާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ކިޔައިދިނީ. ޤާނޫނުގައި ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ވާނެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދޭން. ރައީސް ޔާމިންއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިނިވަން ވިޔަފާރިއަށް އެމްޑީޕީން ތާއިދު ކުރިޔަސް ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ފ.އަތޮޅުގައި ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ނޭނގިގެން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮތީ ކަންބޮޑުވުން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދަނި ފުރައްސާރަ ކުރަމުން. ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ކަމެއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނުކުރާނެ. ސައުދީ ރަސްގެފާނު ދެން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ. މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ނުގުޅި މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންނާއި ނުގުޅި ކަންކަން ކުރައްވާތީ އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިފެންނަނީ. މުޅިން އެހެން މަގަކުން އިންތިހާބާއި ދިމާލަށް އެވަޑައިގަންނަވަނީ. އެމަގަކުން ވަޑައިގެން ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ.

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 21:58

02:41

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށްފައި މިސަރުކާރަށް ނުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް

ބަޔަކު ނުވެގެން ސަރުކާރުން މި އުޅެނީ. އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށްފައި މިސަރުކާރަށް ނުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ރައީސް ޔާމިންގެ ނެތް ސިޔާސަތެއް. އުއްމީދެއް ނެތް ވެރިއެއް. އެހެންކަމުން ބާރުގެ ބޭނުން މިކުރަނީ. މިއީ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވަން ޖެހޭ އިންތިހާބެއް. މިހާރު މއޮތް ސަރުކާރަށް އިންތިހާބަކާއި ދިމާލަކަށް ނުދެވޭނެ. އިންސާފްވެރި އިންތިގާބެއް ބާއްވައިގެން ރައިސް ޔާމިންއަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ. މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެތީ ކުރާ ކަމެއް. މިސަރުކާރުގެ ބަލިކަށިކިން މިފެނިގެންދަނީ. ރިޔަސީ އިންތިހާބާއި ކުޅެން ކުޅޭ ކުޅިގަނޑެއް މިއީ.

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 21:45

02:38

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އިންތިހާބު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މިމަސައްކަތް ކުރީ

އެމްޑީޕީން މިއުޅެނީ އިންތިހާބު ނުބާއްވައިގެން. ސަރުކާރުން ކެންޑިޑޭޓުން ނަގާފައި ހުރި ގޮތެއްވެސް ނޭނގޭ. އެކި ގޮތް ގޮތުން އިންތިގާބު ފަސްކުރަން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އިންތިހާބު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މިމަސައްކަތް ކުރީ. އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްއިން މިމަސައްކަތް ކުރަނީ ފަޙްރުވެރިވާ މަސައްކަތްތެއް މިކުރަނީ

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 21:45

02:36

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަސުރުޚީ

ރާއްޖެޓީވީގެ މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު

18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 21:37

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

03:12
އަދުލު އިންސާފް އެބަ ލިބޭތޯ؟
03:09
އަލީ ނިޒާރު
03:03
ހުވަފެނީ ތަރައްޤީއެއް މިގެންނަނީ
02:59
ސިޔާސަތެއް އޮތް ނަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވީ ނޫންތޯ
02:55
އެމްޑީޕީން މިކަން ސިޔާސީ ކުރަނީއެއް ނޫން
02:49
ސަރުކާރު މިއޮތީ ފެއިލްވެފައި
02:47
ސައުދީ ރަސްގެފާނު ދެން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ
02:41
އެމްޑީޕީ ބަލިކޮށްފައި މިސަރުކާރަށް ނުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް
02:38
އިންތިހާބު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މިމަސައްކަތް ކުރީ
02:36
ފަލަސުރުޚީ