އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,508

ޚުލާސާ

  • ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ސިދާތާ
  • ސިއްހީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސިޔާސަތު ހުންނަން އެބަޖެހޭ: ސިދާތާ
  • ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ބޭނުންގޮތަކަށް އަންނަނީ ބަދަލުކުރަމުން: ސިދާތާ

15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 02:37

03:13

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ސިދާތާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ބޭރުން އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރި އެކަކަށް އަޅުގަނޑުވާނެ. އެކަމަކު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަލާއިރު، ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއްވެސް ހުންނަންޖެހޭ.

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:13

03:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސިއްހީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސިޔާސަތު ހުންނަން އެބަޖެހޭ: ސިދާތާ

ކަންކަން ހައްލުކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާވެސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ނުވަތަ ލީޑަރޝިޕް ވަރަށް މުހިންމުވޭ. ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކެމްޕޭންތަކުގައި އުޅުއްވާކަމުގައިވާނަމަ އެ ލީޑަރޝިޕްއެއް ނުދެއްކޭނެ. ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެއް. އަދި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރާ މުވައްޒިފުންތަކެއް. މިހާރު މި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭނެ. އޭރުން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނީ.

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:07

02:49

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ބޭނުންގޮތަކަށް އަންނަނީ ބަދަލުކުރަމުން: ސިދާތާ

 

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:58

02:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިފަހަރުގެ ވޯޓު ސަރުކާރާއި އެއްކޮށް ނިމިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރަކަށްވެސް ނޯންނާނެ: ސިދާތާ

ވޯޓް ކުރިއަށް އޮތްއިރު، އެ ވޯޓާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށްވެސް އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނޯންނާނެ. ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ކަށަވަރުކަމެއް ނެތް ވޯޓުގެ ނަތިޖާ ނިކުންނާނެ ގޮތަކާއި ގުޅެގޮތުންނެއް. އޭގެއިތުރުން މި ވޯޓަކީ، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށް އެ ބެފުޅުންގެ ސިޔާސީ ކެރިއަރު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ވޯޓެއް.

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:48

02:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަޖިލީސް ރައީސްގެ އިތުބަރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަކި، މިނިވަން މުއައްސަސާތައްވެސް މިނިވަންވާނެ ކަމެއް: ސިދާތާ

މަޖިލީސް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަކީ، ގިނަ ކަންތައްތަކަކައި ގުޅިފައިވާ ވޯޓެއް. އެންމެ ކަމަކަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތަކާއި، އެ ވޯޓް ގުޅިފައިވޭ. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންވެގެންދާނެ. އޭގެއިތުރުން ޖުޑީޝަރީގެ މިނިވަންކަންވެސް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ. އަދިވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރީ މި ވޯޓާއި ގުޅިފައި.

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:44

02:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަޖިލީސް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށްވެސް ލިބެނެ މިނިވަންކަމެއް: ސިދާތާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބަރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަށްވެސް އެ ވޯޓު ފާސްވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ ވަރަށް ބޮޑު މިނިވަންކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އިހުލާސްތެރި މެމްބަރުން، ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައިވެސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ.

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:41

02:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއަކީ، ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމެވެ. މިރެގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނަކީ، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެނބިނެޓް މިނިސްޓަރ ސިދާތާ ޝަރީފް އެވެ. 

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

03:13
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ސިދާތާ
03:04
ސިއްހީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސިޔާސަތު ހުންނަން އެބަޖެހޭ: ސިދާތާ
02:49
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ބޭނުންގޮތަކަށް އަންނަނީ ބަދަލުކުރަމުން: ސިދާތާ
02:46
މިފަހަރުގެ ވޯޓު ސަރުކާރާއި އެއްކޮށް ނިމިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރަކަށްވެސް ނޯންނާނެ: ސިދާތާ
02:43
މަޖިލީސް ރައީސްގެ އިތުބަރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަކި، މިނިވަން މުއައްސަސާތައްވެސް މިނިވަންވާނެ ކަމެއް: ސިދާތާ
02:41
މަޖިލީސް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށްވެސް ލިބެނެ މިނިވަންކަމެއް: ސިދާތާ
02:37
ފަލަސުރުހީ