ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހާއްސަ ރެލީ

1,036

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓް
  • ސަފާތު
  • ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 02:41

03:55

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓް

 

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:00

03:38

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ސަފާތު

ކަނބަލުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އިޚްތިރާމެއް ނުދެވޭ މިސަރުކާރުން. މިނިވަންކަން ލިބިގެން ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު ނުވޭ. ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަރަށް ދަށް. އަންހެނުންގެ ސިޔާސީ ބައިވެރިވުން އިތް މިންވަރު ވަރަށް ދަށްވެއްޖެ. އަބަދުވެސް ދާނީ ކުރިއަށް.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:47

03:18

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަޓިކް އިންސާފުން ކަންކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން މިސަރުކާރުން ކުރަމުންދަނީ. އަންހެން ކަނބަލުންގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭއިރު އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ހައްގު ހޯދުމަށް މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. މި އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށްވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:35

03:12

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ

މިހިސާބަށް ވެސް ނުވަތަ ޕާޓީއަށް ވެސް ވެރިކަމަށް އާދެވުނީ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު. އަންހެނުން ނުކުތް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަން. ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް މިވަނީ ގޮސްފައި. އެންމެ ފުރަތަމަ ޕާޓީއެއްގެ އަންހެން ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމުގައި ހުރީވެސް އެމްޑީޕީގެ އަންހެން ކަނބަލެއެއް. އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުވެސް އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުވެސް ކަމިޔާބުކުރާނެ

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:35

02:59

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ހަސަން ލަތީފް

މި ޕާޓީއަށް އޮތް ލޯތްބަކީ ފާއިސާއެއް އޮތް އެއްޗެއް ނޫން ކަން މިއަދު އެބަ އިނގޭ. އެމްޑީޕީ އުފެދުނު މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެމްޑީޕީން ދަތުރެއް ކުރަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭ. މިސަރުކާރުން މިދަނީ ބިރުދައްކަމުން.  

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:35

02:48

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ޝިފާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެއަށް ބަދަލު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ވެރިކަްނ ބަދަލު ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައިސް ޔާމިން ވަނީ އެކަނިވެރިވެފައި. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ގާބިލް ކިތަންމެ އަންހެނުންނެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެފަދަ ކަނބަލުން ވާދަކުރަން ޖެހިލުން ވަނީ ކެމްޕޭނުކުރުމުގައި ހުރި ބައެއް ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން. މިސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:48

02:43

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ޝިފާ މުހައްމަދު

އެމްޑީޕީ ދިދަ ހިއްލުމާއި އެކު މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔަ. ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވާދަކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކެމްޕޭނު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދީ، މާލީ އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:48

02:41

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހާއްސަ ރެލީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުން ބާއްވާ ޙާއްސަ ރެލީ

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 21:41

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

03:55
ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓް
03:38
ސަފާތު
03:18
ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
03:12
މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ
02:59
ހަސަން ލަތީފް
02:48
ޝިފާ މުހައްމަދު
02:43
ޝިފާ މުހައްމަދު
02:41
އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހާއްސަ ރެލީ