ބުރާސްފަތި 02 ޖުލައި 2020
02 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:37
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން

974

ޚުލާސާ

  • ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ
  • އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅުގެ ވާހަކައެއް ނުވާނެ: ނާޒިމް
  • ހަރުގޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:03

23:33

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެނާތަކާއި، އިތުރު ތަކެއްޗާއެކު ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ގެންދިޔަ އެއްޗެހީގެ ތަފްސީލްތައް ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ބައެއް ބެނާތައް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ނޫސްވެރިންނަށް ފެނިފައިވެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:50

23:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅުގެ ވާހަކައެއް ނުވާނެ: ނާޒިމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅު ވާހަކައެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެ ހުރި ފޮތިތައްވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ. އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:29

23:27

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހަރުގޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރަމުންދާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބެނާތައްވެސް ހިމެނެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:27

23:25

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ މީހުން އަންނަނީ ހަރުގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:27

23:24

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންވަނީ އެއްވެފަ

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރަކާއެކު، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރަމުންގެންދާއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ވަނީ އެއްވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންވެސް ހިމެނެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:28

23:22

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުލުހުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ވެހިކަލްތަކަށްވެސް ނުވަދެވޭގޮތަށް

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާ ފާސްކުރަމުންގެންދާއިރު، ފުލުހުން ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ބީއެމްއެލްއާއި ހިސާބުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މަޖީދީމަގު ޖަންގުޝަންވި ހިސާބުންވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:28

23:15

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ބައެއް ކޮތަޅުތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ

ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުހުން ވަނީ ކަޅު ކޮތަޅުތަކެއް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮތަޅުގައިވަނީ ކޯޗެއްކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:28

23:14

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުުރުމަށް ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅެގޮތުން ލިޔުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް

ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، އިއްޒަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ޝަރަފާއި ގަދަރާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް އަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އަމުރުދޭކަމަށް.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:29

23:06

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހަރުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި

ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ބަންދުކޮށް، އެސްއޯ ފުލުހުންވެސް އަންނަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:27

23:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު، ބަލަ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ. 

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

23:33
ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ
23:29
އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅުގެ ވާހަކައެއް ނުވާނެ: ނާޒިމް
23:27
ހަރުގޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ
23:25
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ މީހުން އަންނަނީ ހަރުގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
23:24
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންވަނީ އެއްވެފަ
23:22
ފުލުހުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ވެހިކަލްތަކަށްވެސް ނުވަދެވޭގޮތަށް
23:15
ބައެއް ކޮތަޅުތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ
23:14
ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުުރުމަށް ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅެގޮތުން ލިޔުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް
23:06
ހަރުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި
23:03
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން