އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން

  • ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ
  • އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅުގެ ވާހަކައެއް ނުވާނެ: ނާޒިމް
  • ހަރުގޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ
 
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެނާތަކާއި، އިތުރު ތަކެއްޗާއެކު ފުލުހުން ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ގެންދިޔަ އެއްޗެހީގެ ތަފްސީލްތައް ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ބައެއް ބެނާތައް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ނޫސްވެރިންނަށް ފެނިފައިވެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:33
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅުގެ ވާހަކައެއް ނުވާނެ: ނާޒިމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެއްވެސް ބެނާއެއްގައި ފ. އަތޮޅު ވާހަކައެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެ ހުރި ފޮތިތައްވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ. އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:29
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ހަރުގޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރަމުންދާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބެނާތައްވެސް ހިމެނެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:27
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ މީހުން އަންނަނީ ހަރުގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:25
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންވަނީ އެއްވެފަ

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރަކާއެކު، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރަމުންގެންދާއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ވަނީ އެއްވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންވެސް ހިމެނެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:24
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފުލުހުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ވެހިކަލްތަކަށްވެސް ނުވަދެވޭގޮތަށް

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާ ފާސްކުރަމުންގެންދާއިރު، ފުލުހުން ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ބީއެމްއެލްއާއި ހިސާބުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މަޖީދީމަގު ޖަންގުޝަންވި ހިސާބުންވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:22
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ބައެއް ކޮތަޅުތަކެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ

ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ފުލުހުން ވަނީ ކަޅު ކޮތަޅުތަކެއް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޮތަޅުގައިވަނީ ކޯޗެއްކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:15
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުުރުމަށް ނެރިފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅެގޮތުން ލިޔުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް

ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، އިއްޒަތްތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ޝަރަފާއި ގަދަރާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް އަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ ގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އަމުރުދޭކަމަށް.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:14
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ހަރުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި

ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ބަންދުކޮށް، އެސްއޯ ފުލުހުންވެސް އަންނަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:06
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު، ބަލަ ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ. 

7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 23:03