ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިސޯރު ކުރުން

  • މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
  • މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަނެއްކާ މިއަދު 04:00 ޖަހާއިރަށް
  • ވަގުތު ހަމަވިކަމަށް ނިންމާ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
 
Writer Profile Picture
އަޙްމަދު ސަދޫފް މޫސާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން މަޖިލީހަށް އެންގެވީ މިއަދު އެވެ.

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:09
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަނެއްކާ މިއަދު 04:00 ޖަހާއިރަށް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަނެއްކާ މިއަދު 04:00 ޖަހާއިރަށް ތާވަލުކޮށްފި.

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވަގުތު ހަމަވިކަމަށް ނިންމާ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ވަގުތު ހަމަވިކަމަށް ނިންމާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި. ބަޖެޓްގެ މައްސަލަ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވި.

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:32
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލިސް ޖަލްސާ އަލުން ފަށައިފި

މަޖިލިސް ޖަލްސާ އަލުން ފަށައިފި. ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމަށް މެމްބަރުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:29
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަގާމުން އީވާ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ޤަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްގެ މަގާމުން އީވާ ވަކިކުރަން، އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 50 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު.

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:50
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ބައެއް މެމްބަރުން މާރާމާރި ހިންގާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ބައެއް މެމްބަރުން މާރާމާރި ހިންގާކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އީވާ އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލައްވައިފި

މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ
13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:44
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސް ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އީވާ އަދިވެސް ރިޔާސަތުގައި، ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސް ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމަށް

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:42
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ ނަން އިއްވައިފި، މާލަން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިއްޖެ

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ ނަން އިއްވައިފި، މާލަން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިއްޖެ

13 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:39