ރިޔާސީ ރޭސް 2023

  • މި އިންތިޚާބުގައި 86 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ: އީސީ
  • ޑރ. މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
  • 19 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު، 18 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
 
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
މި އިންތިޚާބުގައި 86 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 86 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:11
Writer Profile Picture
އިދުހާމް ނަޢީމް
ޑރ. މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މުއިއްޒު ވޯޓުލެއްވުން - ރާއްޖެއެމްވީ
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:09
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
19 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު، 18 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:45
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނެގެހެއްޓުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:43
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 14 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ވޯޓް ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން މިއަދު މިހާތަނަށް 14 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފި

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:00
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް އަޕްޑޭޓް: ގދ. ވާދޫގައި ވޯޓް ފޮށި ފަޅާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް އަޕްޑޭޓް: ގދ. ވާދޫ ގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ވޯޓް ފޮށި ފަޅާލާފައިވާ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމީހާވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:59
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އެންމެހާ ރައްޔިތުންވެސް ޑިމޮކްރެސީގެ ރީތި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނެގެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދެއްވާ

އެންމެހާ ރައްޔިތުންވެސް ޑިމޮކްރެސީގެ ރީތި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ނެގެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދެއްވާ

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:57
Writer Profile Picture
ޝަބާ ޔޫސުފް
ގދ.ވާދޫ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓެއް ފަޅާލައިފި.

ގދ.ވާދޫ ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓެއް ފަޅާލައިފި. މި ފޮށި ފަޅާލައިފިވަނީ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް. ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 17:00 ގައި.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:19
Writer Profile Picture
ޝަބާ ޔޫސުފް
ވޯޓުލާ ކިޔޫތައް ބަންދުކޮށްފި

ވޯޓުލާ ކިޔޫތައް ބަންދުކޮށްފި

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:03
Writer Profile Picture
ޝަބާ ޔޫސުފް
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 16:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 16:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:56
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ އަދިި މި ދެ ހާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ތިބި އާންމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެކިވަރުގެ ހަމަލާ ދީފައިވާ މައްސަލަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ސިޔާސީ ދެބަސްވުންތަކުގައްޔާއި ފިކުރު ތަފާތުވާ ހާލަތްތަކުގައިވެސްް އެކަކު އަނެކަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި، އަބުރަށް އަރައިގަތުމާއި، ނަފްރަތުގެ އަމަލުތައް އިސްކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް. މި އަމަލުތަކަކީ ގާނޫނީ ގޮތުންވެސް ޖިނާއީ ކުށްތަކެއްކަން ހަނދުމަކޮށްދެން. މިފަދަ މައްސަލަތައް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:22
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަން އުޅޭ ވާހަކަ ސްޓެލްކޯއިން ދޮގުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަބުރުގައި ފެތުރިފަދަ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތައް ސިޔާސީ ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއި ގުޅުވައިގެންވެސް ގެންދަނީ ފަތުރަމުން. މި ދެންނެވި ވާހަކަތަކަކީ، އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:21
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރަން 1 ގަޑި އިރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ބަންދުވާން 1 ގަޑި އިރަށްވެއްޖެއެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:03
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުލުމުގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަދާކުރައްވާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫ ބަންދުކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދު ހަވީރު 5:00ށް. މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި، ވޯޓުލުމުގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަދާކުރައްވާ.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
3:00 އާ ހަމައަށް 70 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 15:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:34
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ގުރޫޕްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މާލެތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދޭ - ފުލުހުން

ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ގުރޫޕްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މާލެތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަންފަށައިފިއެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:15
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ލ. ފޮނަދޫ 3 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދޫ 3 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގައި ދިމާވި ވޯޓުކަރުދާހުގައި މާކެއް ހުރި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލު ކަމަށް އައުމުން، އެކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ އަށް ދިނުމަށްފަހު، މިހާރު ވަނީ އެފޮށީގެ ވޯޓުލުން ފެށިފައި.

ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރާ އޮފިޝަލް އަތުގައި ގަލަމެއް ނޯންނާނެ. އަދި ވޯޓުކަރުދާސް ދޫކުރާ މޭޒުން ވޯޓުކަރުދާހާއި ކުރެހުމުގެ ފުރުސަތެއްވެސް ނޯންނާނެ. ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާނީ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ކުރިމަތީގައި.

މިހާތަނަށް އެއްލައްކަ ސާޅީސް އެއް ހާސް މީހުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އަދާކުަރައްވައިފި. އެއީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ %50 އިންސައްތަ. ވޯޓުލުން ހިނގަމުންދަނީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:51
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ދެވެނަ ބުރުގައި ކާމިލްދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:36
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ދެވަނަ ބުރުގައި 14:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

ދެވަނަ ބުރުގައި 14:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 171،954 މީހުންނެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:35
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ދެވަނަ ބުރުގައި 13:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

ދެވަނަ ބުރުގައި 13:00އާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:40
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޖުމްލަ 203 މަރުކަޒެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓްފޮށިތައް އެޗްއާރްސީއެމުން އޮބްޒަރވް ކުރަމުންދާނެ

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:39
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ލ. ފޮނަދޫ ފޮށީގެ ވޯޓްލުން އަލުން ފަށައިފި

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރެހި ކަމަށް ބުނެ ލ. ފޮނަދޫ ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު މިހާރު އެ ފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފެށިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެ. ފޮނަދޫގައި ވޯޓްލުން މެދުކަނޑާލީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރެހި މައްސަލައެއްގައި.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:13
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
12:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

12:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާފައިވާ ނިސްބަތް

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:59
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުން

ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހަކު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:39
Writer Profile Picture
ޝަބާ ޔޫސުފް
އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް އަޕްޑޭޓް: ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ.

އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް އަޕްޑޭޓް:

ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހަކު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.

30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:18