އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބު

  • ގައްދޫ ދާއިރާގެ މާލެ ފޮށި އަލުން ގުނަނީ
  • އައްޑޫ މީދޫ - މާލެ ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ
  • ހިތަދޫ އުތުރު - މާލެ ވޯޓުފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގައްދޫ ދާއިރާގެ މާލެ ފޮށި އަލުން ގުނަނީ

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މާލެ ފޮށި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޙާޟިރުގައި ގުނަން ފެއްޓިއިރު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސްގެ ރައީސާއި އިންތިޚާބާއިބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އަލުން ގުނުން ގަލޮޅު މަދުރަސާގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 20:45
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އައްޑޫ މީދޫ - މާލެ ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ - 53

ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - 118

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 19:09
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހިތަދޫ އުތުރު - މާލެ ވޯޓުފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ - 70

ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - 81

ބަތިލް - 1

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 19:07
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވިލިފުށި - މާލެ ވޮޓު ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ - 82

ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - 43

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 19:05
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ - މާލެ ފޮށި ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ - 63

ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - 36

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 19:03
Writer Profile Picture
ތޯހިރާ އަޒްހާރް
އެރި އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ހުރަވީ ސްކޫލަށް ވޯޓުފޮށި ބަދަލުކޮށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބަހާއްޓަން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެރި އިދާރީ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ވޯޓުފޮށި ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މި ވޯޓުފޮށި ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާ މަޝަވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 14:57
Writer Profile Picture
ތޯހިރާ އަޒްހާރް
ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓުލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:00 ގައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 11:41
Writer Profile Picture
ތޯހިރާ އަޒްހާރް
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓު ލައްވައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޅ. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލެއްވީ 10:27 ގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލެއްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:17 ގައެވެ.

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 11:02
Writer Profile Picture
ތޯހިރާ އަޒްހާރް
އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕަރސަންއާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

14 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 09:47