ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗު ކުރުން

  • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވާހަކަފުޅު
  • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
  • ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވާހަކަފުޅު

ރަށް ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ވާނީ ބާރު ދީފައި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ދެން އަންނަ ކައުންސިލްތައް ވެގެންދާނީ މި ދެންނެވި ނިޒާމުން ހިނގާ ކައުންސިލްތަކަށް

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެ، އަދި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދާނެ

25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 20:52
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

އެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންދާނެ

މުދަލާ ހިދުމަތް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދެވި އެ ދަނީ ލާމަރުކަޒު ވަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 20:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޓާޝަރީ 5 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސިއްހީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒު ކުރެވޭނެ - ރައީސް

25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 20:49