ފ.އަތޮޅު އިޙްޖާޖް

  • ސްޓޫޑިއޯއިން ޝަމާއު ޝަރީފް
  • ފ. ބިލެތްދޫ
  • ކައުންސިލް މެންބަރު ހަސަން މައުމޫނު
 
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ސްޓޫޑިއޯއިން ޝަމާއު ޝަރީފް

އަތޮޅު ތެރޭގައި އިޚްތިޖާޖް ކުރުން މަނާ ކުރަނީ އެއްވެސް މާނައެއް އޮވެގެނެއް ނޫން. ވެރިކަން ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ރައީސް ޔާމިންއަށް ވަނީ އޮޅިވަޑައިގެންފައި. ބިރު ދައްކައިގެން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ގައުމެއް މިއީ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:22
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ފ. ބިލެތްދޫ

ބިލެތްދޫގައި ގާތް ގަނޑަކަށް ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. ފުލުހުން އަންގަމުން ދަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޑު ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް. ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:14
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ކައުންސިލް މެންބަރު ހަސަން މައުމޫނު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަދި ދޯނިން ގެންދިޔަ ފޮތި ކަހަލަ ތަކެތި ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 20:04
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ފ. އަތޮޅު އިޙްތިޖާޖް

ފ. ބިލެތްދޫގައި ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިހްތިޖާޖްގައި ފަސް މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:58