ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

ފ.އަތޮޅު އިޙްޖާޖް

1,118

ޚުލާސާ

  • ސްޓޫޑިއޯއިން ޝަމާއު ޝަރީފް
  • ފ. ބިލެތްދޫ
  • ކައުންސިލް މެންބަރު ހަސަން މައުމޫނު

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:58

20:22

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ސްޓޫޑިއޯއިން ޝަމާއު ޝަރީފް

އަތޮޅު ތެރޭގައި އިޚްތިޖާޖް ކުރުން މަނާ ކުރަނީ އެއްވެސް މާނައެއް އޮވެގެނެއް ނޫން. ވެރިކަން ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ރައީސް ޔާމިންއަށް ވަނީ އޮޅިވަޑައިގެންފައި. ބިރު ދައްކައިގެން ކަންކަން ކުރަމުންދާ ގައުމެއް މިއީ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 15:27

20:14

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފ. ބިލެތްދޫ

ބިލެތްދޫގައި ގާތް ގަނޑަކަށް ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. ފުލުހުން އަންގަމުން ދަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޑު ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް. ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 15:15

20:04

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކައުންސިލް މެންބަރު ހަސަން މައުމޫނު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަދި ދޯނިން ގެންދިޔަ ފޮތި ކަހަލަ ތަކެތި ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 15:11

19:58

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފ. އަތޮޅު އިޙްތިޖާޖް

ފ. ބިލެތްދޫގައި ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިހްތިޖާޖްގައި ފަސް މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 14:58

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

20:22
ސްޓޫޑިއޯއިން ޝަމާއު ޝަރީފް
20:14
ފ. ބިލެތްދޫ
20:04
ކައުންސިލް މެންބަރު ހަސަން މައުމޫނު
19:58
ފ. އަތޮޅު އިޙްތިޖާޖް