އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ދޮށުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ

  • ބައިޑަން އަށް ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަމާންކޮށް ގެންދަވާނެކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ
  • ބައިޑަން އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން ކޮންގްރެސްއިން އިއުލާންކޮށްފި
  • އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުގެ މިވަގުތުގެ ނަތީޖާ
 
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ބައިޑަން އަށް ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަމާންކޮށް ގެންދަވާނެކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން އަމާންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓްރަމްޕް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ކެޕިޓޮލް ތެރެއަށް ބަޔަކު ގަދަކަމުން ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނިކޮށެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މިހަމަނުޖެހުމާއެކު ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދިޔައިރު ކޮންގްރެސް އިން ވަނީ ހައުސް އަދި ސެނެޓްގެވެސް އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ރަސްމީކޮށް ބައިޑަން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން މިވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 14:05
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ބައިޑަން އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން ކޮންގްރެސްއިން އިއުލާންކޮށްފި

އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ޖޯ ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިކަން ކޮންގްރެސްއިން އިއުލާންކޮށްފި.

ސެނަޓާއި ހައުސް އިން ވަނީ ޖޯރޖިއާ އާއި ޕެންސިލްވީނިއާގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެފައެވެ.

ބައިޑަން އަށް އިންތިޚާބުކާމިޔާބުވިކަން އިއުލާން ކުރެވިގެން މިދިޔައީ ކެޕިޓޮލްގެ ތެރެއަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައިވަނިކޮށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެތައް ގަޑީރަކަށް ވޯޓު ގުނުމުގެ ސެޝަން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނެވެ.

ބައިޑަން ވަނީ 306 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންފައެވެ. ޓްރަމްޕަށް ވަނީ 232 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:50
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުގެ މިވަގުތުގެ ނަތީޖާ

ޖޯ ބައިޑަން : 268 ވޯޓު

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: 166

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް 270 ވޯޓު ބޭނުންވާނެ

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:29
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޕެންސިލްވީނިއާގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ހައުސްއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ޕެންސިލްވީނިއާގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ހައުސް އިން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި 238 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވީ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ބަލައިގަތުމަށެވެ. ބަލައިނުގަނެ އަލުން ގުނުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 138 މެމްބަރުންނެވެ. ސެނެޓްގައި މިކަމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައިވެސް 92 ވޯޓުން 7 ވޯޓުން އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖްގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައެއްނުވެއެވެ.

ޕެންސިލްވީނިއާ އަކީ މިގޮތަށް ވޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ފަހު ސްޓޭޓެވެ. އަދި ވޯޓު ނުގުނާ 12 ސްޓޭޓެއް އެބައޮތެވެ.

ވޯޓު ބަލައިނުގަތުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ލިޔުމުންނެވެ. އެލިޔުމުގައި ހައުސްގެ އަދި ސެނެޓްގެ މެމްބަރުން ސޮއިކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ އެހުށަހެޅުން ބަލައެއްނުގަންނާނެއެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:28
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކޮންގްރެސްގައި ގުނަމުންދާ އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

މިހާތަނަށް 351 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓުވަނީ ގުނާފައި

ބައިޑަން - 237

ޓްރަމްޕް - 132

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 10:11
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކެޕިޓޮލް ހަމަނުޖެހުމުގައި 52 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެޕިޓޮލް ހަމަނުޖެހުމުގައި މިހާތަނަށް 52 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޑީސީގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ޕޮލިސް ޗީފް ރޮބަރޓް ކޮންޓީ ވިދާޅުވީ 52 މީހުންގެ ތެރެއިން 26 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކެޕިޓޮލް ތެރެއިން ކަމަށެވެ. 4 މީހަކު ހައުްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ލައިސަންސް ނެތި ފިސްތޯލު ގެންގުޅުމުންނެވެ. އަދި އެކަކު ހައްޔަރު ކުރީ މަނާ ހަތިޔާރާއެކު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކެޕިޓޮލް ހަމަނުޖެހުމުގައި މިހާތަނަށް 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާކުރިއަށްދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ސަރަހައްދަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސްޕޯޓަރުން އެއްވެސް ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި 4 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި އަންހެނަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަނެއް ތިން މީހުން މަރުވީ އެމަރޖެންސީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:27
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަމަލުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ބުނީ ތިއީ ހުތުރު އަމަލެއް ކަމަށް

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ހިންގި ހަމެޖުހުމަކީ ހުތުރުކަން ބޮޑު އަމަލެއް ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއިން ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޔޫއެން)

ޔޫއެންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޝް ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ހިތާމަކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ގުޓެރޭޝްގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފެން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެ މީހުންގެ ސަޕޯޓަރުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ބާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާއަށް އިހްތިރާމްކޮށް ގާނޫނު ނަަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑް

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ނަނައިއާ މަހުޓާ ވިދާޅުވީ ވޮޝިންގްޓަންގައި ހިނގަައިދިޔަ ކަންކަމަކީ ލަދުވެތިވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީގައި ހަމަނުޖެހުމަށް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ

ކެޕިޓޮލްގެ ހަމަނުހުންތަކަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން ކުއްވެރިކުރައްވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ސްކޮޓް މޮރިސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިއަން ދެކެން ބޭނުންވަނީ އަމާންކަމާއެކު ބާރުތައް ބަދަލުވުން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފްރާންސް

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެގައި ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޯން ވަނީ ކޮންގްރެސްއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ "އެމެރިކާ ނޫން" ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެމެރިކާގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާކަމާއި މެދު ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސެލާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯބައިޑަންއާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:20
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކެޕިޓޮލްގެ ހަމަނުޖެހުމަކީ ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅުއްވުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:00
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށާ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބުދަ ދުވަހު ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުމަށްފަހު އަލުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެކި ސްޓޭޓްތަކުގެ ވޯޓުތައް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ ކަންކަން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއާއެކު އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސަކަށް ޖޯ ބައިޑަން ވެގެންދާނެއެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލުމަށެވެ. އަދި މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:57
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޓްރަމްޕް މަގާމުން ބޭލުމަށް ކެބިނެޓްގެ މެމްބަރުންނާއި، ރިޕަބްލިކަނުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވޭއރު، އެމަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރެވުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައިޑަން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕް ބޭލުމަށް ކެބިނެޓްގެ މެމްބަރުންނާއި، ރިޕަބްލިކަނުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވިކަން ގަބޫލުކުރެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ބައިޑަން އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ވެސް 23 ނޮވެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނަމަވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނުން ވޯޓާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ސްޓޭޓުތަކުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތައް ވަނީ ބޭރުކޮށްފަ އެވެ.

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީ ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައެވެ. ބުދަ ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ކެޕިޓޮލް ތެރޭގައި ބަޑި ވެސް ޖަހާފައިވެއެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:53
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ފުލުހުން ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ހިމެނެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފައި
ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ހިންގި ހަމަ ނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ވަދެ ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ހިންގި އަމަލުތައް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ 4 ރައީސުން ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ 4 ރައީސުންކަމަށްވާ ބަރަކް އޮބާމާ، ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް، ބިލް ކްލިންޓަން އަދި ޖިމީ ކަރޓަރ ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެތެރެއަށް ވަދެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

4 ރައީސުން ވެސް ވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ކެޕިޓޮލްގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ތާރީހުގެ ލިޔެވިގެންދާނެ ކަންކަން ކަމަށާއި، ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ދިޔަ އިންތިހާބަކާއި ގުޅިގެން ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ރައީސަކު އެއްވެސްކަހަލަ ހުއްޖަތެއް ބުރަދަނެއް ނެތި ކުރައްވާ ތުހުމަތަކާއި ގުޅިގެން ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަމަކީ ލަދުވެތިވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:49
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވައިޓްހައުސްގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ވިސްނަނީ

ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ރޮބަރޓް އޯ ބްރިއެންއާއި އިތުރު އޮސް އޮފިޝަލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވައިޓްހައުސްގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ އިޝާރާތެއް އޮފިޝަލުން ކުރައްވާފައިވަނީ ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައިވަނީ ބްރިއެންގެ އިތުރުން ދެޕިއުޓީ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ މެޓް ޕޮޓިންގަރ، ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ކްރިސް ލިޑެލްއެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:35
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިފި

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމާއެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ މިޗް މެކްކޮނެލް ވިދާޅުވީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާ ނުލައްވާނެ ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ބޭފުޅެއް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނާއި ހިލާފުވާ ބައެއްގެ ސަބަބުން ކޮންގްރެސްގެ މައްޗަށް އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:27
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓާއި ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހިފަހައްޓައިފި

ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓަރ އަދި ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހިފަހައްޓާފައި މިވަނީ އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރިއަށްދިޔަ އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށްބުނެ ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ކެޕިޓަލް ބިލްޑިންގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 12 ގަޑިއިރަށް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި ޓްރަމްޕު ކުރެއްވި ތިން ޓްވީޓެއް މީހުންނަށް ނުފެންނާނެ ގޮތް ހަދާފައިވާއިރު، އެތިން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ދޫނުުރާނެ ކަމަށް ޓްވިޓަރއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:21
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސްގެ ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ، އަދި ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ސްޓެފެނީ ގްރިޝަމް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އަކީ ފަސްޓްލޭޑީ މެލޭނިއާ ޓްރަމްޕުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:20
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލާ ލައިވް ޓީވީގައި ގައުމާއި މުހާތަބުކުރެއްވުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ޓްރަމްޕަށް ގޮވާލައްވައިފި
7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:11
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ކެޕިޓޮލް ތެރޭގައި ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް އެރި އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ކެޕިޓޮލް ތެރޭގައި ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް އެރި އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ ހުންނަ ކެޕިޓޮލްގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެފައިވާ އިރު، ހިނގި ހަމަ ނުޖެހުންތަކުގައި އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް އަރައިގެން ކައިރި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާދޭން ފެށިއެވެ. އަދި އެމީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މެޓްރޮޕޮލިޓެން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ސީއެންއެންއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން މެޓްރޮޕޮލިޓެން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ޑަސްޓިން ސްޓެންބަރކް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، އިތުރު ތަފްސީލު ފަހުން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:09
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލުމަށްފަހު ސެނަޓަށް ވަދެއްޖެ

އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރިޔަށްދިޔަ އެގައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށްބުނެ ޓްރަމްޕްގެ އެތަށް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނެއް ވޮޝިންގްޓަނުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލުމަށްފަހު ސެނެޓަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޓަރސް ވޯޓާއި އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ބައިޑެން އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވީ ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ކަމަށް ގޮވަމުންނެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުން ހުކުމް ކުރަމުން ގެންދަނީ ބައިޑެން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތައް ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެމެރިކާގެ ކޯޓުތަކަށް ވެސް ފާޑު ކިޔައިފައެވެ.

7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:08