ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން

2,894

ޚުލާސާ

  • މީޑިއާ ޓީމް އެނބުރި މާލެ އަންނަނީ
  • 90 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ
  • ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ބައެއް ތަންތަނާއި ތަކެތި

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 03:53

11:04

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މީޑިއާ ޓީމް އެނބުރި މާލެ އަންނަނީ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންހި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށްދިޔަ މީޑިއާ ޓީމް ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 11:04

11:02

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

90 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި 90 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެފަރާތްތަކަކީ ހިއުމަންޓްރެފިކިން، ވިކްޓިމް އަދި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 11:02

09:22

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ބައެއް ތަންތަނާއި ތަކެތި

ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަނެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަނެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަނެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 09:22

08:25

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ވެހިކަލްތައް

ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ ވެހިކަލެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ ވެހިކަލެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ ވެހިކަލެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ ވެހިކަލެއް
ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުން ވެފައިވާ ވެހިކަލެއް

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 08:25

08:03

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފުލުހުންގެ ޓީމުން ރަށުތެރެ ބަލާފާސްކުރަނީ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަކެތި
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަކެތި
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަންތަން
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަކެތި
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަންތަން
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ތަންތަން

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 08:03

07:19

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މީހުން ތިބި ތަންތަން ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި އެއްވެސް މީހަކު އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި މީހުން ތިބި ތަންތަނާއި ރަށުގެ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 07:19

06:42

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޮޑުފިނޮޅަށް އެރުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމަށް ފުލުހުން ހުއްދައެއް ނުދިން

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގައިގެންއުޅޭ ހަމަނުޖެހުން ކަވަރު ކުރުމަށް އެރަށަށް ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމަށް ރަށަށް އެރުމަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކަމަށް ހަމަނުޖެހުން ކަވަރުކުރަމުންދާ ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރު ބުނެފިއެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 06:42

06:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބީ 12 ދިވެހިން: ފުލުހުން

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބީ 12 ދިވެހިން ކަމަށާއި އެމީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 06:46

06:13

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެސްއޯ ފުލުހުން ބޮޑުފިނޮޅަށް އަރައިފި

ބޮޑުފިނޮޅު

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލެއިން ފުރައިގެން ބޮޑުފިނޮޅަށް ދަތުރުކުރި އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ޓީމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޮޑުފިނޮޅަށް ދެވިއްޖެ އެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 06:14

05:20

ލައިޝާ އަހްމަދު

މާލެއިން ދިޔަ އެސްއޯ ފުލުހުން ތުޅާދޫއިން ފުރައިފި

މާލެއިން އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ޓީމުތައް ބ ތުޅާދޫއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ތުޅާދޫ ބަނދަރުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން މިވަގުތު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން، އަދި ބޮޑުފިނޮޅަށް ފުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، އޮޕަރޭޝަންގެ ބައެއް ފުލުހުން ދާދި ދެންމެ ވަނީ ތުޅާދޫއިން ފުރާފައި.

އޭގެ އިތުރުން، ތުޅާދޫ ބަނދަރުގައިވެސް ބައެއް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ތުޅާދޫ ބަނދަރުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 05:20

05:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެކަން 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވޭ

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ނެރިފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 200 އެއްހާ ސްޓާފުން އުޅޭއިރު، ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް

އެހެން ނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ނުދޭތީ ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައިވާއިރު، މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހިމެން އިހުތިޖާޖެެއްވެސް ވަނީ ކޮށްފަ. އެގޮތުން މި އިހުތިޖާޖުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށްވާއިރު، މި ޚަރަދުތައް ދޭނެކަމަށް ޑިވޮލޮޕަރ (ސީލް މޯލްޑިވްސް) އިން އެއްބަސްވެފައިވާކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވޭ

އެއާއެކު، މިފަދަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެކަމަށް ބަލައި، 28 މެއި 2020 ގައި ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު 27 ޖޫން 2020 ގައިވެސް އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 05:14

04:38

ލައިޝާ އަހްމަދު

މުސާރަ ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދި ތަކުރާރުކޮށް ރިސޯޓު މެނޭޖްމަންޓުގައި އެދިފައިވާނެ: ކޮންޓްރެކްޓަރ

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 04:38

04:20

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ފުލުހުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގޮސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފި. މި މަސައްކަތުގައި ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 200 އެއްހާ ސްޓާފުން އުޅޭއިރު، ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މައުލޫމާތުދޭ، އޭގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 7000 ރުފިޔާއާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ދޭންޖެހޭ 40 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ސީލް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޤާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފައިވޭ

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 04:20

04:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުންވެސް ވަނީ ފުރާފައި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުންވެސް ވަނީ އެރަށަށް ފުރާފައި، 2 އުޅަނދެއްގައި އެސްއޯ ފުލުހުން އެރަށަށް ފުރާފައިވާއިރު، ބައެއް މީޑިއާތައްވެސް ގެންގޮސްފައިވޭ، މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ދިޔަ، އެހެން ނަމަވެސް، ބިދޭސީންތައް ވަނީ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި، ފުލުހުން ރަށަށް އެރިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފުލުހުންގެ ޓީމުތައް މިހާރު ވަނީ ގޮސްފައި،

ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން އެރަށަށް ފުރަނީ

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 04:07

03:54

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ކަވަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމުން ފުރައިފި

3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 03:54

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

11:04
މީޑިއާ ޓީމް އެނބުރި މާލެ އަންނަނީ
11:02
90 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ
09:22
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ބައެއް ތަންތަނާއި ތަކެތި
08:25
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގެއްލުންވެފައިވާ ވެހިކަލްތައް
08:03
ފުލުހުންގެ ޓީމުން ރަށުތެރެ ބަލާފާސްކުރަނީ
07:19
ބޮޑުފިނޮޅުގައި މީހުން ތިބި ތަންތަން ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފި
06:42
ބޮޑުފިނޮޅަށް އެރުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމަށް ފުލުހުން ހުއްދައެއް ނުދިން
06:23
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބީ 12 ދިވެހިން: ފުލުހުން
06:13
އެސްއޯ ފުލުހުން ބޮޑުފިނޮޅަށް އަރައިފި
05:20
މާލެއިން ދިޔަ އެސްއޯ ފުލުހުން ތުޅާދޫއިން ފުރައިފި
05:14
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެކަން 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވޭ
04:38
މުސާރަ ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދި ތަކުރާރުކޮށް ރިސޯޓު މެނޭޖްމަންޓުގައި އެދިފައިވާނެ: ކޮންޓްރެކްޓަރ
04:20
ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ފުލުހުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި
04:07
ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުންވެސް ވަނީ ފުރާފައި
03:54
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ކަވަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމުން ފުރައިފި