ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

965,688

ޚުލާސާ

  • ޖަރމަނީން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
  • ޗައިނާގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
  • ބެއިޖިންގ ގައި ހުރި ކުންފުނިތައް ހުޅުވޭނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ގައި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

19:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަރމަނީން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

ޖަރމަނީން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެއާއެކު އެގައުމުން ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 6 ށް އަރާފަ އެވެ. މިކުޑަކުއްޖާއަކީ ކުރިން ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެެއިން އެކެއްގެ ދަރި އެކެވެ. ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:25

18:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކުރެއްވި ޓްވީޓް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސެޑަރ އާއި ގުޅުއްވާ ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލު ބައްލަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:36

18:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބެއިޖިންގ ގައި ހުރި ކުންފުނިތައް ހުޅުވޭނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ގައި

ޗައިނާގައި ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ ގައި ހުރި ކުންފުނިތައް ހުޅުވޭނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. ޗައިނާގައި ބާރު މިނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެގައުމުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތައްވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ މިނިންމުން އެގައުމުގެ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ސިއްހީކަންކަމާއި ބޭސްފަރުވާ އާއި ގުޅުންހުރި ސުޕަރމާކެޓްތަކާއި ކުންފުނިތަކުން މިނިންމުމަށް އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:26

18:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުއޭޝިޔާ ގައުމުތަކުގައި ތިބި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސައުތުއޭޝިޔާ ގައުމުތަކުގައި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން އަނބުރާ ޗައިނާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި ޗައިނާއިން ވަނީ ދެ ފްލައިޓް ޗާޓަރުކޮށްފަ އެވެ. 217 މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ގައުމުތަކުން ޗައިނާއަށް ދާ ފްލައިޓްތަކާއި އަންނަ ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް ކުރަމުންދާތީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އަނބުރާ ގައުމަށް ދިޔުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:21

18:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަޝިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ރަޝިޔާގެ ދެ މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަޝިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވާއިރު މި ދެ މީހުންނަކީވެސް ޗައިނާގެ ދެ މީހުންކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެއެވެ. މިތަނުން އެކަކު ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާ ބޯޑަރ ކައިރިންކަމަށާއި އަނެކަކު ފެނިފައިވަނީ ކަޒަކިސްތާނު ބޯޑަރ ކައިރިން ކަަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 18:11

17:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 9800ށް ވުރެ މަތި ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 213 ގައި

ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން މިހާތަަނަށް ޔަގީންވެފައިވަނީ 9800 މީހުންގެ ގައިން ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އދ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޗައިނާގެ މަންދޫބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 9809 ކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން 1527 ކޭސް އަކީ ކްރިޓިކަލް ހާލަތުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށާއި 15،238 މީހުންނަކީ ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ކަމަށެވެ. މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 213 ގައެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:52

17:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖަޕާނުން 17 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ޔަގީންކޮށްދީފި

ޖަޕާނުން 17 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

އަލަށް ފެނުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ބަސް ގައިޑެކެވެ. އަނެއް ދެމީހުންނަކީ ވުހާން އިން އެގައުމަށް އައި ޖަޕާނުގެ ދެމީހުންނެވެ. މި ދެމީހުންނަކީ ވުހާންގައި ތިބި ޖަޕާނުގެ މީހުން ގެނައުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ފްލައިޓުން އަނބުރާ ގައުމަށް އައި ދެ މީހުންނެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:48

17:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ 400 މީހުން އިންޑިޔާއަށް ގެންނަނީ

ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ 400 މީހުން ގެނައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް ވުހާން އަށް ދިޔުމަށް ފުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިމީހުންނަށް އިންޑިޔާއަށް އާދެވޭނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:44

17:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ފަސްވަނަ މީހާ ޖަރމަނީން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ޖަރމަނީގެ ފަސް ވަނަ މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ފަސް ވަނަ މީހާއަކީ ކުރިން އެވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ހަތަރު މީހުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މީހެއްކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު މީހުންނާ ގުޅުންހުރި 110 މީހުންވެސް އަންނަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރިތޯ ޓެސްޓްކުރަމުން ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:40

17:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ތައިލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

ތައިލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެއާއެކު އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު 19 ށް އެރީއެވެ.

އެންމެފަހުން މިފެނުނު ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ ވުހާންގެ ހަތަރު މީހުންނެވެ. ފަސް ވަނަ މީހަކީ ތައިލެންޑްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެކެވެ. މިއީ ތައިލެންޑުން ޗައިނާއަށް ނުގޮސް ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. ތައިލެންޑުން މިވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު 19 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުންނަކީ ތައިލެންޑުގެ މީހުންނެވެ. މިހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ތައިލެންޑްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބީ 12 މީހުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:36

17:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅިގެން އިޓަލީން އިމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އިޓަލީ ސަރުކާރުން އެގައުމުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އިޓަލީގެ ރޯމުން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ދެ މީހަކު ފެނިފަ އެވެ. އިޓަލީން ވަނީ ޗައިނާއަށް ދާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކާއި ޗައިނާއިން އަންނަ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. އިޓަލީން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނީ އެގައުމަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ދެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިންނެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 17:28

15:18

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ހޮންގ ކޮންގގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިމިނެއްގައި ފެތުރެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހޮންގ ކޮންގްގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ، ހޮންގ ކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކެރީ ލޭމްއެވެ. އެގައުމުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް މަރޗް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމަައަށް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ އިިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

ލޭމް ވަނީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވައިރަސް އިތުރަސް ފެތުރުނަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމަނާ ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާނެ ދުވަހަކާ މެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ، ހާލަތު އޮތް ގޮތަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން މުރާޖާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 15:18

14:52

އަމަން ހަލީމް

އިނިގިރޭސިވިލާތުން ދެ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން ކަމަށާއި، އެ ދެ މީހުންނަށް މިހާރު ހޮސްޕިޓަކުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެފަރާތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 14:52

14:28

އަމަން ހަލީމް

ނޮވެލް ކޯރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އޮބްޒަވޭޝަންގައި!

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ޖުމްލަ 102،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އޮބްޒަވޭޝަންގައި ތިބިކަމަށް ޗައިނާއިން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، މިވައިރަސް ޗައިނާގެ 31 ޕްރޮވިންސަކަށް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ސިއްހަތާބެހޭ ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން މިއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ސިއްހީ ކާރިސާއެއް ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 22 ގައުމަކުން މިބަލި ވަނީ ފެނިފައެވެ. ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް، އެގައުމުން އަންނަ ފްލައިޓްތައް އައުންވެސް މަނާކޮށްފައެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 14:28

14:19

އަމަން ހަލީމް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 9692 އަށް އަރައިފި: ޗައިނާ

މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 9692އަށް އަރައިފިކަމަށް، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 213 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 14:19

12:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މައުޟޫއަކީ ބަލިޙާލަތު މެދުވެރިވާ ސަބަބާއި، މުސްލިމުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:46

12:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މެލޭޝިޔާއިން، ޗައިނާ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ރަބާރ އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން ކައުންސިލް (އެމްއާރްއީޕީސީ) އިން ޗައިނާގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނު ވޫހަން ސިޓީ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރައިމަރީ އިންޑަސްޓްރީސް މިނިސްޓަރު ތެރޭސާ ކޮކް އެވެ. ތެރޭސާ ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ތިން މިލިއަން އަންގި މިހާރު ވޫހަން އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާކި ހުރި އަންގިތައްވެސް ފޮނުވަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:43

12:40

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާސްކު ހުހެއްނުވޭ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެބަހުރި: އެސްޓީއޯ

މޫނުގައި އަޅާ މާސްކު ހުސްނުވާ ކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މާސްކު އެސްޓީއޯގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތަކުން މާސްކު ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ވިއްކަމުންދާ އަދަދު ''ލިމިޓް'' ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަނީ މީހަކަށް ތިން މާސްކެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:40

12:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ، ޗައިނާ ރައްޔިތުން ބަލާ އަންނަ ފްލައިޓްތަކެއް: ޗައިނާ ސަފީރު

ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ، ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިން ބަލާ އަންނަ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ފްލައިޓްތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު ރާއްޖެ ނާންނާނެކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަފީރު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ބައެއް ފްލައިޓްތައް އަދިވެސް އަންނަމުންދާކަމަސް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ސަފީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ ހުސް ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އަނބުރާދާނީ ފުލް ފްލައިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:37

11:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް އިންޑިއާ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

މި ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހަން ސިޓީގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކެރެލާގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ހެލްތުން ބުނީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވެގެން 10 މީހަކަށް އެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ''އައިސޮލޭޝަން ވޯޑް'' ތަކުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 11:05

10:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހާ ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވަނީ

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 10:31

01:02

އުމްނާ އިސްމާއިލް

"ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ" އިއުލާނުކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެއްޗްއޯ) އިން "ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ" އިއުލާނުކޮށްފި

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:02

23:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖަ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރަމުންދަނީ ދިވެއްސެއްކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި

20 އަހަރުގެ މިފިރިހެން ކުއްޖާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރީ ޗައިނާގެ ޒިޔަމެން އިންނެވެ. މިކުއްޖާގެ ސާމްޕަލް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެހީގައި ފޮނުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން ވަނީ އޭނަ އިތުރަށް ބަލާފައިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ހާލަތެއްގައި ނަމަ އޭނާއަކީ ގޭގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދޭނެ މީހެއްކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިދިވެހި މީހާ ޗައިނާގައި ދިރިއުޅުނު ޕްރޮވިންސްގައި މިބަލީގެ އަސަރު ފެނިފައިވަނީ 101 މީހެއްގެ ގައިންނެވެ.

އޭނަ ރާއްޖެއައީ ރޭގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު އިތުރު މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިނުވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:57

23:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޓެސްޓް ތައް ހަދަމުންދަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މިވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެންނެވެ. މީނަގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން މީޓް މާރކެޓަކަށް އޭނާ ގޮސްފައިވާތީ އެވެ. މިމީހާއަކީ ޗައިނާއިން އައިސްފައިވާ ދިވެއްސެކެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް މިމީހާގެ ސާމްޕަލް ފޮނުވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެއަރޕޯޓުން ބެލިއިރުގައި ހުމުގެ އަސަރެއް އެމީހާގެ ގައިގައި ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިމީހާ އައިސޮލޭޓްކޮށްފައި ބަހައްޓާނީ ފުނަދޫގައި ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:51

23:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެ އެވެ.

މިނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ 23:15 ގަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:03

23:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެއް އިންސާނަކުން އަނެއް އިންސާނެއްގެ ގަޔަށް އަރާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ

އެއް އިންސާނަކުން އަނެއް އިންސާނަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

މިމީހާއަކީ ޗިކާގޯގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި މިމީހާއަކީ ފުރަތަމަ އެ ސްޓޭޓުން މިވައިރަސް ފެނުނު މީހާއާއި ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:00

22:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8137 ށް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 171 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން މިހާތަނަށް ޔަގީންވެފައިވަނީ 8137 މީހެއްގެ ގައިންނެވެ. އަދި މިވައިރަސް ޖެހިގެން 171 މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް މަރުވެފަ އެވެ.

މިވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް 4903 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:36

22:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅާނެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތައް ހާމަކޮށްފި

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:22

21:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ބޭރުގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ:

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:36

21:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 7377004 އެއް

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:17

20:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތިއޯޕިއާ އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

އިތިއޯޕިއާ އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރަން ހުރި ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ދަތުރުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:02

20:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހެނީ ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގެ ތެރޭގައި، ސަމާލުވެލައްވާ!

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:21

20:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:17

19:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.

ޗައިނާގައި ޕާކިސްތާނުގެ 30،000 މީހުން އުޅެއެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ޕާކިސްތާނުގެ ހަތަރު ކިޔަވާކުއްޖަކަށް ވުހާންގައި ވަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ފަރުވާދީފަ އެވެ. ވުހާންގައި ޕާކިސްތާނުގެ 500 ކިޔަވާކުދިން ތިބެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:08

19:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވުހާންގައި ތިބި ސްޕެއިން ރައްޔިތުން ގެންނަނީ

ވުހާންގައި ތިބި ސްޕެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސްޕެއިނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސްޕެއިންގެ 20 މީހުން ކުރިޔަށް އޮތް ގަޑީރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވުހާން އިން ފުރާނެކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު މިމީހުން 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްފަހު ސްޕެއިނަށް ގެންނާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:36

19:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި 6000ށް ވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ވުހާންގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 6000 ހެލްތު ވޯކަރުން ބައިވެރިވާކަމަށް އެ ޕްރޮވިންސުން ބުނެފި އެވެ.

50 ށް ވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް ޓީމުތަކުން އެ ޕްރޮވިންސްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:31

19:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ގެންނާނެ

ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ގެންނާނެކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް މީގެކުރިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށް ވަނީ ފްލައިޓް ލަސްވެފަ އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު ޔަގީން ވެފައިވާގޮތުން ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް އައުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުރާނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:26

18:54

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިޖީޕްޓް އެއަރ އިން ޗައިނާއަށް ދާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް މެދުކަނޑާލައިފި

އިޖީޕްޓް އެއަރ އިން ޗައިނާއިން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެގައުމުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކާއި ޗައިނާއަށް ދާ ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:54

18:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި އިރާނުގެ ރައްޔިތުން ވުހާން އިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އެގައުމުން ފަށައިފި

ވުހާންގައި ތިބި އިރާނުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނެރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން އިރާނުން ވަނީ ވުހާންގައި ކިޔަވަންތިބި އެގައުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކާނާ އާއި ބޭސް ފޮނުވާފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:09

18:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

"ފޭކް ނިއުސް" ފަތުރާތީ ތައިލެންޑުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭކް ނިއުސް ފަތުރާތީ ތައިލެންޑުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ތައިލެންޑުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންނަކީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް އިންޓަރނެޓް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާކަމަށް އެއޮފިޝަލް ބުނެއެވެ. މިމީހުންގެ މައްޗަށް މިދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:05

18:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ނުބައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަޒަކިސްތާނުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ނުބައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަޒަކިސްތާނުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންނަކީ އެމްބިޔުލެންސް ދެ ޑްރައިވަރުންނެވެ. އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން މައުލޫމާތު ފަތުރާފައިވަނީ އެހެން ތާކުން ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:01

17:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމުން އަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިރުޝާދުަ ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާނެ ކަމަށް

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމުން އަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ސަރުކާރުން އަދި މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަރުދީގޮތުން އާއްމު ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ސަމާލުވުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:18

17:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނައިޖީރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި

ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނައިޖީރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

ނައިޖީރިއާއިން ބުނެފައިވަނީ މަދުވެގެން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ޗައިނާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދަތުރުނުކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ނައިޖީރިއާއިން އަންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެ ކަމަށްވެސް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:13

17:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މެދުކަނޑާލައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:09

15:59

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރަމުން އަންނަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރޭލް ދަތުރުތައްވެސް ވަނީ ވަކި ވަރަކަށް މަދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އޮންނާނީ ބެއިޖިންގ އިން މޮސްކޯއަށް ދާ ޑައިރެކްޓް ޓްރެއިން ކަަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:59

15:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާއިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

ސައުތުކޮރެއާއިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެއާއެކު އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6 ށް އަރާފައެވެ.

ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ދާދިފަހުން ވުހާން އިން އައި މީހެއް ކަމަށާއި އަނެއް މީހާއަކީ އެހެން އިންސާނެއްގެ ގައިން މިވައިރަސް އެރި މީހެއް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިވަނީ އިންސާނުންގެ ގައިން މިވައިރަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެތުރިފަ އެެވެ.

މި ދެމީހުންވެސް ވަނީ ވަގުތުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:51

15:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ވިއެޓްނާމްގެ ތިން މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ވިއެޓްނާމްގެ ތިން މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިތިން މީހުންނަކީވެސް ދާދިފަހުން ވުހާން އިން އައި ތިން މީހުންކަމަށް ވިއެޓްނާމްގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

މިތިން މީހުންނަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:48

15:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާސްކުތައް އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މާސްކުތައް އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓާރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މާސް ބޭނުންވާވަރަށް މިހާރު އެބަހުރި ކަމަށާއި މާސްކު އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުން ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:46

15:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ 50 ޑޮލަރު ދެމުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 50 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރަމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވީ ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކައިރިން ބަލަމުންކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:41

15:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ މިދުވަސްވަރު ދިވެހިން ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދޭކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:38

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

19:25
ޖަރމަނީން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
18:36
ޗައިނާގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
18:26
ބެއިޖިންގ ގައި ހުރި ކުންފުނިތައް ހުޅުވޭނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ގައި
18:21
ސައުތުއޭޝިޔާ ގައުމުތަކުގައި ތިބި ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
18:11
ރަޝިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ފެނިއްޖެ
17:52
ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 9800ށް ވުރެ މަތި ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 213 ގައި
17:48
ޖަޕާނުން 17 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ޔަގީންކޮށްދީފި
17:44
ވުހާންގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ 400 މީހުން އިންޑިޔާއަށް ގެންނަނީ
17:40
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ފަސްވަނަ މީހާ ޖަރމަނީން ފެނިއްޖެ
17:36
ތައިލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
17:28
ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅިގެން އިޓަލީން އިމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި
15:18
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ހޮންގ ކޮންގގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި
14:52
އިނިގިރޭސިވިލާތުން ދެ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
14:28
ނޮވެލް ކޯރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އޮބްޒަވޭޝަންގައި!
14:19
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 9692 އަށް އަރައިފި: ޗައިނާ
12:46
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މައުޟޫއަކީ ބަލިޙާލަތު މެދުވެރިވާ ސަބަބާއި، މުސްލިމުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް
12:43
މެލޭޝިޔާއިން، ޗައިނާ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި
12:40
މާސްކު ހުހެއްނުވޭ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެބަހުރި: އެސްޓީއޯ
12:37
ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ، ޗައިނާ ރައްޔިތުން ބަލާ އަންނަ ފްލައިޓްތަކެއް: ޗައިނާ ސަފީރު
11:03
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް އިންޑިއާ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
10:30
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހާ ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވަނީ
01:02
"ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ" އިއުލާނުކޮށްފި
23:34
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖަ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރަމުންދަނީ ދިވެއްސެއްކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި
23:31
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ
23:03
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދޭ
23:00
އެއް އިންސާނަކުން އަނެއް އިންސާނެއްގެ ގަޔަށް އަރާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
22:36
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8137 ށް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 171 ށް
22:22
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅާނެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތައް ހާމަކޮށްފި
21:36
ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
21:17
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 7377004 އެއް
20:57
އިތިއޯޕިއާ އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލައިފި
20:21
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހެނީ ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގެ ތެރޭގައި، ސަމާލުވެލައްވާ!
20:17
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
19:46
ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
19:36
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވުހާންގައި ތިބި ސްޕެއިން ރައްޔިތުން ގެންނަނީ
19:31
ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި 6000ށް ވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
19:26
ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ގެންނާނެ
18:54
އިޖީޕްޓް އެއަރ އިން ޗައިނާއަށް ދާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް މެދުކަނޑާލައިފި
18:09
ވުހާންގައި ތިބި އިރާނުގެ ރައްޔިތުން ވުހާން އިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އެގައުމުން ފަށައިފި
18:05
"ފޭކް ނިއުސް" ފަތުރާތީ ތައިލެންޑުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
18:01
ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ނުބައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަޒަކިސްތާނުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17:18
ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމުން އަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިރުޝާދުަ ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާނެ ކަމަށް
17:13
ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނައިޖީރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި
17:09
ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މެދުކަނޑާލައިފި
15:59
ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި
15:51
ސައުތުކޮރެއާއިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
15:48
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ވިއެޓްނާމްގެ ތިން މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ
15:46
މާސްކުތައް އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
15:41
ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ 50 ޑޮލަރު ދެމުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
15:38
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެފި