ވަގުތުން

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް: އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޚުލާސާ
 • ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ފިހާރަތަކުން ހުސްވި ސާފުކުރާ ސާމާނު އަލުން ހަރުތަކަށް
 • އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 61 އަށް
 • ޗައިނާއިން ކެންޔާއަށް އައި ފުލައިޓެއްގެ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން ކަރަންޓީން ކުރަން ކެންޔާގެ ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

06:35

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ފިހާރަތަކުން ހުސްވި ސާފުކުރާ ސާމާނު އަލުން ހަރުތަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އެކި ޤައުމުތަކުގެ ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން ހުސްވި ސާފުކުރާ ސާމާނު އަލުން ހަރުތަކަށް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ފިހާރަތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ އެކި ސާމާނުތައް ހުސްވީ އޭގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއި، ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ކާރުޚާނާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ކްލޯރެކްސްގެ ބްރޭންޑުގެ ސާމާނު ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކްލޯރެކްސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރު ކެވިން ޖެކޮބްސަން ބުނެފައިވަނީ ޑިމާންޑާއެއްވަރަށް އެކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު މިކަމާޢި ގުޅިގެން ބައެއް ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު ސާމާނުތައް ބަޒާރަށް ނެރޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކެވިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިޓޯލް އަދި ލައިސޯލް އުފައްދާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓުން ހުސްވިޔަ ނުދީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ސެނެޓައިޒާ އަދި ބްލީޗް ފަދަ ތަކެތި ބާޒާރުން ހުސްވެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މި ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުން ހިމެނޭތީ ސައިބޯނި އަދި ސެނިޓައިޒާ ފަދަ ތަކެތި ބާޒާރުން ކުއްލިގޮތަކަށް ހުސްވެގެން ދިޔައެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 06:35

06:35

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 61 އަށް

އެމެރިކާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢދަދު 61 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ޔޫއެސް ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފައިވަނި މިހާތަނަށް އެޤައުމުން 61 ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހަމާ ބަނދަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރި ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު 43 މީހުންނާއި، ޗައިނާއިން އަނބުރާ އެޤައުމަށް ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހުންނާއި އެޤައުމުން ފެނުނު 15 ކޭސް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން ގެނައި މީހުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 285 މީހަކު ތިބީ އެމެރިކާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާއިން ފެނުނު 15 ކޭސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެލިފޯނިއާއިން ފެނުނު 9 ކޭސް އަކާއި، މަސަޝުސެޓްސް އިން ފެނުނު ކޭސް އަކާއި ވޮޝިންޓަންއާއި އެރިޒޯނާއިން ފެނުނު 1 ކޭސްއާއި އިލިނޯއީން ފެނުނު 2 ކޭސްގެ އިތުރުން ވިސްކޮންސިން އިން ފެނުނު 1 ކޭސްއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިލިނޯއީ އަދި ކެލިފޯނިއާއިން ގައިން ގަޔަށް އެރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 2 ކޭސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެލިފޯނިއާއިން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ކޭސްއަކީ އެއްވެސް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެގެން ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފެނުނު ކޭސްއެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ޢާންމުގެ ތެރޭގައި ފެތުރެންފެށި ކޭސްއެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ޞިއްޙީ މާހިރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 06:35

02:13

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޗައިނާއިން ކެންޔާއަށް އައި ފުލައިޓެއްގެ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން ކަރަންޓީން ކުރަން ކެންޔާގެ ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ޗައިނާއިން ކެންޔާއަށް އައި ފުލައިޓެއްގެ ތިިބި ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން ކަރަންޓީން ކުރަން ކެންޔާގެ ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ކެންޔާގެ ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވަނި ބުދަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ގުއަންޒޫ އިން ނައިރޯބީއަށް އައި ފުލައިޓުގައި ތިބި 239 ފަސިންޖަރުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށެވެ. އެމީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ނިންމަފައިވަނީ ކެންޔާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ގާޑުކުރެވޭ ގޮތަށް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއްގައެވެ.

ގުއަންޒޫއިން އައި ޗައިނާ ސައުތު އެއަރލައިނުގެ ފުލައިޓް ނަންބަރު CZ 6043 އައި އެންމެން ކަރަންޓީންކޮށް އެ އެންމެން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ސަލާމަތްވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޯޓު އަމުރުގައިވެއެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 06:02

02:04

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން އައިޓީބީ ޓުއަރިޒަމް ފެއާ ކެންސަލްކޮށްފި

އައިޓީބީގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑުގައި ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުންތަކާއެކު ނެށުމެއް ދައްކާލަނީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ބައްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ އައިޓީބީ ފެއަރ ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

ފެއަރ އިންތިޒާމްކުރާ މެސް އިން ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ މިއަހަރު ބާއްވާ އައިޓީބީ ފެއަރ ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ފެއަރ ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތަގައި ފެއަރ ބޭއްވުމަށް ނިންމަ ހުރިހާކަމެއް ނިންމަފައިވަނިކޮށެވެ. މިއަހަރުގެ ފެއަރ އަށް 10000 އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒެބިޓަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ފެއަރ ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ބަރލިންގެ ހެލްތް އަދި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން އެންގި އެންގުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ފެއަރ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ހައި ރިސްކް ސަރަހައްދުތަކުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ނުވުމާއި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އެއްވެސް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ނުވާ މީހަކަށްވުން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަރލިންގެ ހެލްތް އަދި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެކަމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ކަމަށް ނޫންކަމަށާއި، އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީ މިއަހަރުގެ ފެއަރ ކެންސަލް ކުރަން ނިންމި ކަމަށް ފެއަރ އިންތިޒާމް ކުރާ މެސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ މިގޮތަށް ބައްވާ ބޮޑު ފެއަރތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް ކެންސަލްކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއަރއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން ސުވިސްގެ އިދާރަތަކުން ވަނި ޖެނީވާ ކާރު ޝޯވެސް ހުއްޓުވާފައެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 02:04

10:27

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ނުކުރާނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ނުކުރާނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއްކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ޗީފް ވިދާޅުވެއްޖެ. އެގޮތުން ޗައިނާއިން ބޭރުން މި ވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ އިރާނުގައިވެސް ހީނުކުރެވިފައިވާ މިންވަރަކަށް މި ވައިރަސް ފެތުރިގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި، އިޓަލީއަކީވެސް އެކަމުގެ މިސާލެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.

އޭގެ އިތުރުން، ޖުލައި މަހު ޖަޕާނުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ގޭމް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކާ އެކު މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވި.

28 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 10:27

22:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

އަންނަ ހަފްތާގައި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ

އަންނަ ހަފްތާގައި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ، އެގޮތުން މި ވައިރަސް ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ ޤައުމުތަކުން އަންނަ މީހުން ޓްރެވަލް ކްލިިނިކަށް ގޮސް ދައްކައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ،

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:32

22:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް

ފަރުކޮޅުފުށި: 40 ބެޑްގެ ކެޕޭސިޓީ ހުންނާނެ، 2 އައިސީޔޫ ބެޑް އަދި 12 ކަރަންޓީން ރޫމް ހުންނާނެ، މިހާތަނަށް (27 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް) 18 މީހަކު ވަނީ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި

ވިލިވަރު ކަރަންޓީން: 30 ކޮޓަރީގެ ކަރަންޓީންއެއް

އޭގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ވަނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމުކޮށްފައި. އެގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ޖުމުލަ 406 އެނދުގެ ކެޕޭސިޓީގެ ކަރަންޓީން ވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައި.

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:30

22:25

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާރު ތައްޔާރީ ކެޕޭސިޓީ ހުރި މިންވަރު

ހުރިހާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބަނދަރުތަކުގައި ސްކްރީން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި، މިހާތަނަށް އެއްލައްކަ އަށާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް މީހަކު ވަނީ ސްކްރީން ކުރެވިފައި، އަދި ނުރައްކާ ބޮޑު ޤައުމުތަކުން މީހުން އައުމާ ފްލައިޓް އައުން ވަނީ ހުއްޓުވިފައި، އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހުއްޓާލާފައިވަނީ ޗައިނާއިން އަންނަ ނުވަތަ ޗައިނާގައި ޓްރާންސިޓް ކޮށްފައި އަންނަ ފްލައިޓް، މިހާރު ޗައިނާގެ އިތުރުން، އިރާނުން އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނަރތަކާއި، ސައުތް ކޮރެއާގެ ޑޭގޫ، ޖިއޮންބޮކް، ބޫސާން، ސޯލް، ޖިއޮންގީ އަދި ޖިއޮންގނަމް އިން ޓްރެވަލް ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް ވަނީ ނެރިފައި (ދިވެހިން ނޫން މީހުންނަށް)

ނަމަވެސް އިރާނާއި ސައުތް ކޮރެއާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންވެސް 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ،

އޭގެ އިތުރުން، އަންނަ މީހުން އެއާޕޯޓްގައި އައިސޮލޭޓް ކުރެވިގެންދާނެ، އަދި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ސްކްރީން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25

22:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 1676 އަށް ގުޅުއްވާ

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 1676 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިލްތިމާސްކުރޭ. އެގޮތުން އެ ނަންބަރަށް ހިލޭ ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެވޭނެ، އެހެން ގުޅާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައުލުމާތު ވަކިން ނޯޓުކޮށް، ބެލިގެންދާނެ،

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:16

22:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް 19 ގެ ވެކްސިންތަކާއި ބޭސްތައް ހުރީ ތަހުލީލް ސްޓޭޖުގައި

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް 19 އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން މިހާރު އޮތީ "ހިއުމަން ޓްރަޔަލް" ސްޓޭޖުގައި ކަމަށް، އަދި ބޭސްވެސް ހުރީ ތަހުލީލު ކުރުމުގެ ސްޓޭޖުގައިކަން ފާހަގަކުރެއްވި، އަދި ވެކްސިން އުފެއްދެންދެން ރާއްޖެއަށް މި ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:14

22:11

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރާނެ ކަންކަން

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

 1. ވައިޓް އެލަރޓް: ވަކި ވަކި ރަށްތަކަށް ބަލާއިރު ހުދު ލެވެލްގައި އޮންނައިރު، އެމަރޖެންސީ ޓާސްކްފޯސް އެކުލަވާލާނެ، ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްތައް އެކުލަވާލާނެ، އެގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ، އަދި ޑޮކްޓަރުންނާ، ނަރުހުންނާ ހެލްތު ވޯކަރުން އެކަމަށް އަހުލުވެރިކޮށް ޓްރެއިން ކުރެވޭނެ، އަދި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ބަލިތަކުގެ ހާލަތްތައް ގާތުން ބެލުމާ، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމު ކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ހުރިިހާ ސްޓޮކްތައް އެއްކުރުމާ އަދި ސްޓޮކްތައް ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، ރާއްޖެއަށް ވަދެ ނުކުންނަ މީހުން ސްކްރީން ކުރުން ހިމެނޭ.
 2. ޔެލޯ އެލަރޓް: ރީނދޫ ލެވެލްގައި އޮންނައިރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުތައް ނުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދިނުން، ރަށުން ބޭރުވާ މީހުން ސްކްރީން ކުރުން، ޝައްކު ކުރެވޭ ނުވަތަ ޔަޤީން ކުރެވޭ މީހާ ވަކިން އައިސޮލޭޓް ކުރުން، އޭނާއާ ގާތުގައި އުޅުނު މީހުން ބަލައި ކަރަންޓީން ކުރުން، އާންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުން، އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރު ކުރުން، ބެކަޕް ސިއްހީ އެހީތެރިން ސްޓޭންޑްބައިގައި ބޭތިއްބުން
 3. އޮރެންޖް އެލަރޓް: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އިއުލާނު ކުރެއްވުން (ރަށު ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި، ނުވަތަ ޒޯންތަކަށް ބަހާލައިގެން)، އަދި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަންޑުތައް ހުޅުވި، އެސްޓީއޯއިން އެކަށައަޅާފައިވާ ސްޓޮކްތައް ބަހާނެ، އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީ ހޯދުމާއި، ރަށްރަށުގެ ޓާސްކްފޯސްތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރެވިގެންދާނެ، އޭގެ އިތުރުން، ފުލުހުންނާ، އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެންޑީއެމްއޭއާއި ކެބިނެޓްގެ ޚާއްސަ ސަޕޯޓާއެކު ގާތްކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެންދާނެ، އަދި ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ އަގުތައް މަތިވެގެން ދިޔަނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެންދާނެ
 4. ރެޑް އެލަރޓް: ޤައުމީ ނޭޝަނަލް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ރައީސް އިއުލާނު ކުރައްވާނެ، އަދި ބޭރުގެ ގުޅުންތަކާއި އެތެރޭގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކޮށް، ކަރަންޓީން ކުރުމާއި އައިސޮލޭޝަން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، ޤައުމުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުންވެސް އާންމުންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުދޭކަން ކަށަވަރު ކުރެވިގެންދާނެ،

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:11

21:48

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް

ބަލި އެކަކަށް ޖެހިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ފަރާތުން މި ބަލި އިތުރު 3 މީހަކަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ، އެގޮތަށް މި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެގެންދަނީ، އެންމެ މީހެއް ހުރި ނަމަ އެލަރޓް ލެވެލް ހުންނާނީ ރީނދޫގައި، ނަމަވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ބަލި ފެތުރޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެލަރޓް ލެވެލް މަތި ކުރެވިގެންދާނެ،

4 ޒޯނަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބަހާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށްގެންދަނީ، އެންމެ ރަށެއްގައި ބަލި ފެނިއްޖެނަމަ އެރަށެއް ދާނީ ރެޑް ލެވެލްއަށް، އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނައިން ފެނިއްޖެނަމަ މުޅި އަތޮޅު ބަދަލުވާނެ ރެޑް ލެވެލްއަށް، އެހިސާބުން ރެޑް ލެވެލްގައި އަތޮޅަކަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ރައްޖާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެ އަތޮޅަކަށް އެޅިގެންދާނެ،

އޭގެ އިތުރުން، އެ އަތޮޅުން ރެޑް ލެވެލްއަށް ރަށްތަކެއް ގޮސްފައި އޮއްވައި އެ ޒޯންގެ އެހެން އަތޮޅަކުން ކޭސްއެއް ފެނިއްޖެނަމަ މުޅި ޒޯން ރެޑް އެލަރްޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ،

ނަމަވެސް 4 ޒޯންގެ ތެރެއިން އެއް ޒޯނަށްވުރެ ގިނައިން ފެނިއްޖެނަމަ ބަލާނީ މުޅި ޤައުމު ރެޑް އެލަރޓަށް ދިޔައީ ކަމަށް،

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ޑޮކްޓަރުން ހާމަކުރެއްވި މައުލޫމާތުތައް)

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:48

21:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނުރައްކާތެރިކަން ވަޒަން ކުރުމަށް 4 ދަރަޖައަކަށް ބަލާ

ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ދަރަޖަތަކަކީ ހުދު، ރީނދޫ، އޮރެންޖް އަދި ރަތް

 1. ހުދު ލެވެލްގަ މި ބަލަނީ ޤައުމުގައި އެއްވެސް ކޭސްއެއް ނުފެންނަ ޙާލަތުގައި މި ކިޔަނީ އެލަރޓް ލެވެލް ހުދޭ،
 2. ހަމަ އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކޭސްއެއް ފެނިގެން ސަސްޕެކްޓްވެ ނުވަތަ ކަށަވަރުވާ ހިސާބުން ބެލެވެނީ ރީނދޫ އެލަރޓް ގޮތުގައި
 3. އަދި މީހެއްގެ ކިބައިން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވި ނުވަތަ ޔަޤީން ކުރެވޭ ހިސާބުން އެ ބަލަނީ އޮރެންޖް ލެވެލްއަށް ދިޔައީއޭ،
 4. އަދި ފުރަތަމަ ފެނުނު މީހާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ގޮތުގައި ދެވަނަ މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވާކަން ފެނިއްޖެނަމަ އެހިސާބުން ބަލާނީ ރަތް ލެވެލްކަމަށް،

މިއިން ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ މުޅި ޤައުމު ރެޑް އެލަރޓަށް ނުވަތް ޔެލޯ އެލަރޓަށް ދަނީއެއް ނޫން، އެކި ޒޯންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހާލާނީ، ރަށު ފެންވަރުގައާ އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އެލަރޓް ލެވެލްތައް ނެރޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ،

(ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން)

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:41

21:34

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން

މި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބެލުމަށް ދަރަޖަތަކެއް ވަނީ ގިންތި ކުރެވިފައި، އެގޮތުން ނުރައްކާތެރިކަން ވަޒަން ކުރުމަށް 4 ދަރަޖައަކަށް ބަލާ، އަދި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަވެފައެއް ނެތް ރޯގާތައް އިތުރުވަމުންދާކަމެއް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައެއް ނުވޭ ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރޯގާ ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތަނެއް، - ޑރ ނަޒްލާ

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:34

21:28

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން

މި ބަލީގެ އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް، އޭގެ ތެރެއިންވެސް 80 އަހަރުން މަތީ ބޭފުޅުންނަށް ނުރައްކަލުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު، އަދި ދާއިމީ ބައްޔަށް ބޭސްކުރާ މީހުން (މިސާލަކަށް ހަކުރު ބަލި، ސްޓްރޯކް ޖެހުން، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތައް އަދި ކެންސަރ ފަދަ ބަލިތައް، )

ވީމާ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބޮޑަށް ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ،- ޑޮކްޓަރުން

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:29

12:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 12،00 އެނދު ތައްޔާރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ނިއު ޔޯކް ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ތާއްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، އެސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 12،00 އެނދު، ވައިރަސްއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސީއެންއެން ނެޓްވަރކްއިން ޚަބަރު ފަތުރާގޮތުގައި، ނިއު ޔޯކް ސިޓީގެ މޭޔަރ ބިލް ޑެ ބްލޭސިއޯ އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ބިލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނިއު ޔޯކް ސިޓީން އަދި ވައިރަސް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ އެހެން ސިޓީތަކުގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް އެސިޓީއަށް ވައިރަސް އައިސްދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވީ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް 12،00 އެނދު ޚާއްޞަ ކުރީ، އެހެން ބަލި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް އޭގެ ތަކުލީފެއް ނުޖެހި ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން އެ ސިޓީގައި 1.5 މިލިއަން ފޭސް މާސްކް ބަހަމުންދާކަމަށާއި، އިތުރު 300،000 މާސްކަށް އޯޑަރުދީފައިވާކަމަށް ބިލް ޕްރެސްގައި ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް، ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:32

12:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އަށް އެެމެރިކާ އޮތީ ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުވެފައި: ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް(ކޮވިޑް-19) އަށް އެމެރިކާ އޮތީ ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް، އެޤައުމުގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމެރިކާގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާތޯ، ނޫސްވެރިއަކު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން ވައިރަށްއާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭ ހުރިހައި އިދާރާއަކުން، އެކަމަށް ސަމާލުވެ، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު 60 މީހުންގެ ކަންކަންވެސް ގާތުން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

އުންމީދަކީ، މި ވައިރަސް ފެތުރުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުން ކަމަށާއި، އަދި މިހާރު މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އަވަސް ފަރުވާދެވި ބަލިން ރަނގަޅުވުން ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގައި މިގާރު ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިންފެކްޓްވެފައިވާ 60 މީހުން ތިބި އިރު، އޭގެއިން 42 މީހުންނަނީ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ދަތުރު ކުރި އެޤައުމުގެ މީހުންނެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:14

11:27

ޒިހްނަތު ހަސަން

ރާއްޖެ ފަދަ ހޫނު ޤައުމުތަކުގައިވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވޭތަ؟

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޞިއްޙީ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ފަދަ ހޫނު ޤައުމުތަކައް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހައި ބޭފުޅުން މިކަމަށް ސަމާލުވެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:27

10:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖޯރޖިއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ޖޯރޖިއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެމީހާއަކީ އިރާނަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި އެމީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:36

10:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ނޯވޭ އިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ނޯވޭ އިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. ނޯވޭއިން ބުނީ ޗައިނާއިން އައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތެއްގެ ގައިން މިވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:34

10:32

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުން ސައުދީން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ސައުދީގެ ފޮރިން އެފެއަރޒް އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކުން ސައުދީއަށް ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި އައުންވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އުމްރާއަށް މީހުން އައުން މަނާކުރީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެއް މިބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައެއްނުވެ އެވެ. މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާގޮތް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބައްޔާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި ސިއްހީ އެހެން ޖަމާއަތްތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސައޫދީން ވެސް އަމަލުކުރަމުން ދާނެ ކަމަށް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. މިބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިއީ ސައޫދީ ރައްޔިތުންނާއި ހަރަމްފުޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

މިވައިރަސް ފެތުރޭ ގައުމުތަކަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެ ގައުމުން ވަނީ ވިސާއާ ނުލާ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ސައޫދީ އާއި ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ވެސް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. މެދުއިރުމަތީގައި މިވަގުތު ހަލުވި މިނެއްގައި މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެގައުމުތަކަށް ނުދިޔުމަށްވެސް އެގައުމުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:32

10:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ބާކީ ތިބި 2 ދިވެހިން އެ ސިޓީން ނެރެ އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީންކޮށްފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ބާކީ ތިބި 2 ދިވެހިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ސިޓީން ބޭރުކޮށް, އިންޑިއާއަށް ގެނެސް ކަރަންޓީންކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވުހާންގައި ތިބި 2 ދިވެހިން އިންޑިއަން އެއަރފޯސް ފުލައިޓްގައި އެ ސިޓީން ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުން ނިއު ދިއްލީގައި ކަރަންޓީން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށާއި، އިންޑިއާގެ އެކަސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއަން އެއަރފޯސް ފުލައިޓަކީ ޗައިނާއަށް ޞިއްޙީ އާލަތްތަކާއި ބޭހާއި ސާމާނު ހިފައިގެން ދިޔަ ފުލައިޓެކެވެ. މި ފުލައިޓުގައި 15 ޓަނުގެ ޞިއްޙީ ސާމާނާއި އާލާތްތައް އަދި ބޭސް ގެންގޮސްދިނުމަށްފަހު 112 މީހުން ވަނީ ވުހާން ސިޓީން އިންޑިއާއަށް ގެނެސްދީފައެވެ.

މި 2 ދިވެހިންނަކީ މީގެ ކުރިން ވުހާންއިން ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނުމުން އެ ސިޓީން ނެރެފައިނުވާ 2 ދިވެހިންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޑިއާއާއި ގުޅިގެން ވުހާންގައި ތިބި 7 ދިވެހިން އެ ސިޓީން ނެރެ އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އަދި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީންގައި ތިބުމަށްފަހު ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަސަރެއް ނުފެނުމުން އެމީހުން ވަނީ ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ. މިއާއެކު ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިން އެ ސިޓީން ވަނީ ނެރެފައެވެ. އަދި ފަހުން ނެރުނު 2 ދިވެހިން ވެސް ދިއްލީގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:31

10:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދިޔަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދިޔަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

ޕާކިސްތާނުން ދެ މީހަކަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މަރޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:29

08:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އިރާގުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އިރާގުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ. އެގައުމުން ވަނީ ސްކޫލްތަކާއި ، ކެފޭތަކާއި، ސިނަމާތައް އެކިކަހަލަ އެއްވުންތައް މަރޗްމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދިޔުންވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ބަހްރެއިން އާއި ކުވެއިތުން އެގައުމަށް މީހުން އެތެރެވުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:39

08:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް 344 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ސައުތުކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަލަށް 344 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,595 ށް އަރާފަ އެވެ.

އެގައުމުން މިހާތަނަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން 12 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:15

08:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2800 ށް

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2801 ށް އަރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން 29 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2,744 އަށް އަރާފަ އެވެ. ޗައިނާއިން ބޭރު ގައުމުތަކުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން 57 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ޗައިނާއިން ބޭރު ގައުމުތަކުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިރާނުންނެވެ. އެއީ 19 މީހުންނެވެ. ސައުތުކޮރެއާއިން 12 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ޖަޕާނުން 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ފްރާންސް އާއި ހޮންގ ކޮންގ އިން ކޮންމެ ގައުމަކުން 2 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ފިލިޕީންސް އާއި ޓައިވާނުން ވަނީ އެކަކު މަރުވެފަ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މިވައިރަސް އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނާއި ،ޖަރުމަނު އަދި ބްރެޒިލުން ވަނީ އަލަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:13

23:09

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ގޮތް އިނގެން ބޭނުންތަ؟

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ މިދިިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެތެރޭގައި، ޗައިނާގެ މެދުތެރޭ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސްގެ ވުހާން ސިޓީންނެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ދުނިޔޭގެ 40 ޤައުމަކަށް ވަނީ މި ބަލި ފެތުރިފައެވެ.

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19:

* ޑިސެންބަރު 8: ވުހާން ސިޓީގައި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމަތް ފެނުނު

* ޑިސެންބަރު 31: ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާއަށް، ޗައިނާއިން ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓުކުރި

* ޖެނުއަރީ 01: ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނުކަމަށް ބުނާ ވުހާން ސިޓީގެ ސީ ފިޑް އެންޑް ވައިލްޑް ލައިފް މަރކެޓް ބަންދުކޮށް، ޖަރާސީމު މަރާލުމުގެ މަސައްކަތްފެށި

* ޖެނުއަރީ 07: ޗައިނާގެ ކަމާއިބެހޭ މަސްއޫލު ވެރިން "ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް" ދެނެގަނެ އެއަށް ނަމެއްކި

* ޖެނުއަރީ 09: ކޮރޯނާވައިރަސްޖެހިގެން މީހަކު މަރުވި. އެހެންނަމަވެސް މި ކޭސް ރިޕޯޓުކުރީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު

* ޖެނުއަރީ 13: ތައިލޭންޑުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުނު. އެމީހާއަކީ ވުހާން ސިޓީން ދަތުރުކުރި ޗައިނާ މީހެއްކަން އެނގުނު

* ޖެނިއަރީ 16: ޖަޕާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ރިޕޯޓުކުރި

* ޖެނުއަރީ 21: އެމެރިކާއިން ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު

* ޖެނުއަރީ 21: ވުހާން އާއި ހުބެއިން ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ސިޓީތައް "ލޮކްޑައުން" ކުރި. އަދި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން މިއީ، ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރަޖެންސީއެއް އިޢުލާންކުރާ މިންވަރަށް ވައިރަސްގެ ކަންކަން ނުދާކަމަށް ބުނި.

* ޖެނުއަރީ 28: ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100އަށް އެރި. މިއީ 2003 ވަނަ އަހަރު ފެތުރުނު ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް(ސާރސް) ގައި ޗައިނާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދަށް ވުރެ އިތުުރު އަދަދެއްކަން ޗައިނާއިން ހާމަކުރި.

* ޖެނުއަރީ 30: ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީގެ ޙާލަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އެކަން އިޢުލާންކުރި.

* ފެބްރުއަރީ 02: ފިލިޕީންސްގައި ޗައިނާ މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި. މިއީ ޗައިނާއިން ބޭރުން މި ވައިރަސްގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

* ފެބްރުއަރީ 04: ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި، އެޤައުމުގެ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ކަރަންޓީން ކުރި. އޭގައި ފަޅުވެރިންނާއި، ފަސިންޖަރުންނާއެކު 3،700 މީހުން ތިބި

* ފެބްރުއަރީ 06: ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މުޅި ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 500އަށް އެރި

* ފެބްރުއަރީ 07: ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މައޫލޫމާތު ހާމަކުރި ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރ ލި ވެންލިއާންގ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވުން. މިއީ އެޤައުމުގެ ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެއް.

* ފެބްރުއަރީ 08: ޗައިނާގެ ބެއިޖީންގ ގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީން، ވުހާން ސިޓިގައި ހުރި އެމެރިކާ މީހަކު ވައިރަސްޖެހިގެން މަރުވިކަން ހާމަކުރުން. މިއީ، ޗައިނާގައި އެހެން ޤައުމެއްގެ މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.

* ފެބްރުއަރީ 11: ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 1.000އަށް އެރުން. އަދި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ގޮތުގައި ނަން ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކުރުން.

* ފެބްރުއަރީ 15: ޔޫރަޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުން

* ފެބްރުއަރީ 17: ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އެމެރިކާ ރައްުޔިތުން އަނބުރާ ގެންދަން ޖަޕާނުން ހުއްދަ ދިން

* ފެބްރުއރީ 20: މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 2،000އަށް އެރި

* ފެބްރުއަރީ 23: ދެކުނު ކޮރެއާއިން ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 600 އަށް އެރި. އިޓަލީގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 152 އަށް އެރި.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 23:09

22:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމެރިކާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްޞަ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވަނީ

އެމެރިކާގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ޗަކް ޝޫމަރއާއި، ސެނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑިމޮކްރޭޓުން ގެންދަވަނީ، ކޮވިޑް-19 ފގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް ޚާއްޞަ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. ޗަކް ޝޫމަރއާއި ވަނީ 8.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާގެ ބައެއް މިޑިއާތަކާއި މި ޕްލޭން ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި، އަދި މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަން އެކުލަވާލި ބަޖެޓެއް ކަމަށްވެއެވެ.

ޝޫމަރ އެކުލަވާލާ ބަޖެޓުގެ ތަފުޞީލު:

*1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު:އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކައް، އަދި އިންފެންޝަސް ޑިޒީސް ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ރިޒަރވް ފަންޑު އަދި ގްލޯބަލް ހެލްތު ސެކިޔުރިޓީ ފަންޑަށް

* 3 ބިލިއަން ޑޮލަރު:ޕަބްލިކް ހެލްތު އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް އެމަރޖެންށީ ފަންޑަށް

* 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު:ދައުލަތާއި، ރައްޔިތުންނަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތައް ދޭފައިސާގެގޮތުގައި

* 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު:ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެޖެންސީ ފޮރ އިނޓަނޭޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމެންޓްސް އަށް

* 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު:ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތުން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ވެކްސިން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމަށް

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:32

22:21

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާއިން ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއަށް 15 ޓަނުގެ ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ހަދިޔާކޮށްފި

ވުހާން ސިޓީއަށް 15 ޓަނުގެ ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ހަދިޔާކުރިކަން އިޢުލާން ކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒިޜު ޖެއި ޝަންކަރެވެ. ޖެއި ޝަންކަރް ވިދާޅުވީ، މިއީ، ޗައިނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ދަތި ދުވަސްވަރުގައި އިންޑިއާއިން ޗައިނާއާއި އެކު އޮތްކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިކަމެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދިން އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖެއި ޝަންކަރް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޖެއި ޝަންކަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މިކަން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް، އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި، ޗައިނާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން ކުރި މަސައްކަތައް ތައުރީފުކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވުހާން ސިޓީއަށް އެހީގެ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބޯޓުން، މިހާރު ވުހާން ސިޓީގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އިންޑިއާއަށް ގެންނާނެއެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:21

22:19

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ބްރެޒިލްއިން ފެނިއްޖެ

ބްރެޒިލްގެ 61 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތު ވުޒާރާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

މިއީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމަކުން މި ވައިރަސް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހާއަކީ ދާދި ފަހުން އިޓަލީވިލާތަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވަަޒީރު ލުއިޒް ހެންރީކް މަންޑެއްޓާ ވިދާޅުވީ، ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލްއިން ފެނުނު މި ކޭސްއާއެކު މިހާރު އެންޓަރޓިކާ ބައްރު ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ބައްރަކުން މި ބަލި ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި މިއީ މި ބަލި ފެނުނު 45 ވަނަ ގައުމެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށް އަޅާ ބަލާއިރު، 81،293 މީހަކު ވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2770 އަށް އަރާފައެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:19

22:08

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެންޓާޓިކާ ފިޔަވައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ޞަރަޙައްދަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެ

އެންޓާޓިކާ ފިޔަވައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ބައްރަކުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. މިއާއެކު ދުނިޔޭގެ 7 ބައްރުގެ ތެރެއިން 6 ބައްރަށް މިވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައެވެ.

ކޮރޯނާ ފެތުރިފައިވާ ބައްރުތަކާއި، ޤައުމުތަކުގެ ތަފުޞީލު:

*ދެކުނު އެމެރިކާ:

ބްރެޒިލް އިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިއީ ދެކުނު އެމެރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމަކުން މި ވައިރަސް ރިޕޯޓުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

* އެފްރިކާ:

މިޞްރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވައިރަސް ފެނިފައިވާއިރު، އިއްޔެ ވަނީ އަލްޖީރިއާއިން ފުރަތަމަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

* އޭޝިޔާ:

އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކައް ބަލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ މިވައިރަސް ފެނުނީ ޗައިނާއިންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު، ދެކުނު ކޮރެއާ، ޖަޕާން، އިންޑިއާ، ސްރީ ލަންކާ، ވިއެޓްނާމް، ހޮންގކޮންގ، ސިންގަޕޫރު ފަދަ ޤައުމުތަކުން މި ވައިރަސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

* މެދުއިރުމަތި:

މެދުއިރުމަތިން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ އިރާނުންނެވެ. މިހާތަނަށް އައިިރު އެޤައުމުން 139 މީހުންވަނީ މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 15 މީހަކު ވަނީ މަރުފައެވެ.

* އޮސްޓްރޭލިޔާ

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން 22 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

* ޔޫރަޕް:

ޔޫރަޕްުގެ ޤައުމުތަކުން ފްރާންސުން މިއަދު އަލަށް ވަނީ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އިޓަލީން 320 މީހުންނަށް މި ވައިރަސް ޖެހި 12 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

* އުތުރު އެމެރިކާ

ކެނެޑާއާއި އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން އެކަނި 59 މީހުންނަށް ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފައެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:08

21:44

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ކޮރެއާ އަދި އީރާން އިތުރުކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ދެ ސަރަހައްދަކުންނާއި އިރާނު މަގުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުން އިޢުލާން ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީނެވެ.

މިއާއެކު، ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓު ވަނީ 3 އަށް އަރާފައެވެ.

ކުރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:49

21:40

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކްރޫޒް ލައިނަރތައް ރާއްޖެ އައުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކްރޫޒަ ލައިނަރތައް ރާއްޖެ އައުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުން އިއުލާންކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަމީން ވިދާޅުވީ، މިއީ ކޮވިޑް-19 ބަލި ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައި 3 ކްރޫސްލައިނަރ އެއް ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފައެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:49

08:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2,763 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2,763 ށް އަރައިިފި އެވެ. ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 2,715 ގަ އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއިން 80,970 އަށް މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 78,064 ގައެވެ. ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 29,745 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުރެވިފަ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 08:58

19:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިރާނުގެ ޑެޕިޔުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިރާނުގެ ޑެޕިޔުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އިއްޔެގައި އިރާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ޑެޕިޔުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ މިއަދު ވަނީ މިވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އިރާނަކީ މިހާރު އެންމެ ބާރު މިނުގައި މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ އަދި ޗައިނާއަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މިވައިރަސްގައި މަރުވަމުންދާ ގައުމެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 19:21

18:47

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ އޮސްޓްރިއާއިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ އޮސްޓްރިއާއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން ބުނީ 2 މީހަކު މިވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 18:47

17:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިޓަލީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 283 ށް އަރައިފި

އިޓަލީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 283 ށް އަރައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު އެގައުމުން 7 މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާއިރު އެކަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:40

16:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14 ށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސް އިރާނުން 61 މީހުންނަށް ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 16:05

12:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ތައިލެންޑުން އިތުރު ދެ މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ތައިލެންޑުން އިތުރު ދެ މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އަލަށް މި ޖެހުނު ދެމީހުންނަކީ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މީހަކާއި 29 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އެއާއެކު ތައިލެންޑުން މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 37 ށް އަރާފަ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:43

11:59

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސިންގަޕޯރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފެނިއްޖެ

ސިންގަޕޯރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އިތުރު މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 90 ށް އަރާފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 75 އަހަރު އަންހެނަކަށެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:59

11:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ށް

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ށް އަރައިފިކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިއީ އުމުރުން 67 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:34

11:12

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިއްޓްނާމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު 16 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ވިއެޓްނާމުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު 16 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި މިވައިރަސް ޖެހުނު 3 މަހުގެ ކުޑަކުއްޖާވެސް ހިމެނޭކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އެކަކު މިވަގުތު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާއިރު އެހެން އެންމެން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 11:12

09:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުވައިތުން އިރާގަށް ދާ ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ކުވައިތުން އިރާގަށް ދާ ފްލައިޓްތަކާއި އިރާގުން އަންނަ ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

ކުވައިތުން މި ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކޮށްފައި މިވަނީ އިރާގުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 09:48

09:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މުޅި ދުނިޔެއިން 79،0000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް، 2،600 މަރު

ކުވޭތާއި، ބަހްރެއިނާއި، އަފްޣާނިސްތާނާއި، އިރާޤާއި، އޮމާނުން އިއްޔެ ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ވައިރަސް ފެނިފައެފެ. ކުވޭތުން 3 ކޭސް، އޮމާނުން 2 ކޭސް، އަދި އިރާޤާއި ބަހްރެއިނުން، ކޮންމެ ޤައުމަކުން އެކަކު ވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެފެ.

އީރާނުން އިތުރު 61 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 12 މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ތުރުކީވިލާތާއި، ޕާކިސްތާނާއި، އަރްމީނިއާއިން ވަނީ އިރާނާއި ގުޅޭ ޞަރަޙައްދީ އިން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާއިން 833 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިޓާލީ ވިލާތުން 299 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި ވައިރަސް އެންމެ ކުރިން ފެނުނު ޗައިނާއަށް ބަލާއިރު، އިއްޔެ އެކަނި އެޤައުމުން 150 މީހުން ވަނީ މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، އެޤައުމުގައި 77،262 މީހުން މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 2،595 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 09:03

00:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިރާނާއި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފަތުރުވެރިން ކަރަންޓީން ކުރަން ޤަތަރުން ނިންމައިފި

ޤަތަރު އެއަރވޭސް އިން ބުނެފައިވަނީ، އިރާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން އަންނަ ފަސިންޖަރުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ސީދާ ފްލައިޓުންނާއި ޓްރާންސިޓް ފްލައިޓުން އަންނަ ފަސިންޖަރުންވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

މި ދެޤައުމުން އަންނަ ފަސިންޖަރުން 14 ވަންދެން އެކަހެރިކޮށް ބޭތިއްބުމަށް ޤަތަރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޤަތަރުން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްއެއް ނުވެއެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:22

00:19

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މިއަދު އެކަނިވެސް 70 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންނާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި މިއަދު އެކަނިވެސް އެޤައުމުން 70 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. މިއާއެކު އެޤައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 833 އަށް އަރާފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މިވައިރަސްގައި 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:19

00:15

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގައި އީރާނުން މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 12 އަށް އަރައިފި

އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއައި ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސްޖެހިގެން 12 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 61 މީހުން މިވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އީރާނުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެޤައުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ އެޤައުމުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ، ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކުރަމުންދާނެކަމަށެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:15

00:08

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިރާޤުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އިރާޤުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުނުކަން އެޤައުމުގެ މަސްއޫލުވެރިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، އިރާޤުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ އިރާނު މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ އިރާޤުގެ ދެކުނު ނަޖަފް ސިޓީގައި، އެޤައުމުގެ ދީނީ ގްރޫޕުތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިނީ ޕްރޮގުރާމެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުއްޖެއްކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

އިރާޤުން ނޮވެލްކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ވަނީ އެއްގަމު ޞަރަޙައްދީ އިން ބަންދުކޮށް، މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ރާޤުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާއެކު، މެދުއިރުމަތިން މިވައިރަސް ފެނުނު ޤައުމުތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 8 އަށް އަރާފައެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:08

23:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސްގެ ފްލައިޓުތައް އިރާނަށް ދަތުުރުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޓަރކިޝް އެއައރލައިނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އީރާނުގެ މަޝްހަދު، އިސްފަހާން،ތަބްރީޒް އަދި ޝިރާޒް ސިޓީއަށް އެ އެއަރލައިނުން ކުރަމުން އައި ތާވަލު ފްލައިޓު ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއަރލައިނަށް ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހުނީ އެ ސިޓީތަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެންނަމުންދާތީކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޓަރކިޝް އެއައރލައިނުން މިމަހުގެ 27 އާއި ހަމަޔަށް އިރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާން އަށް ކުރަމުންދާ ތާވަލުގެ ފްލައިޓުތަކުގެ މިންވަރުވެސް މަދުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 27 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ދުވާލަކު ތެހެރާނަށް ކުރާނީ 2 ފްލައިޓްކަމަށް ޓަރކިޝް އެއައރލައިނުން ބުނެއެވެ.

ތުރުކީވިލާތުން ވަނީ، އެޤައުމާއި އިރާނާއި ގުޅޭ ޞަރަޙައްދީ އިންވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި އީރާންގެ އެއަރލައިންތަކުގެ އިންކަމިންގ ފްލައިޓުތައްވެސް ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:57

23:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި 3،000ށް ވުރެ ގިނަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރާގޮތުގައި، އެޤައުމުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް 3000ށް ވުރެ ގިނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި، ޑޮކްޓަރުންނާއި،ނަރުހުންނާއި. ލެބް ޓެކްނީޝަނުންނާއި، އަވަސް ފަރުވާދޭ އެހީތެރިން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އިންފެކްޓްވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ މީހުންކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:18

23:02

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިޓަލީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީގައި 7 ވަނަ މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެއްނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިމީހާ އިޓަލީގެ އުތުުރު ލޮޑީ އަވަށުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކުރީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަމަށާއި، ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓްކުރިއިރު، ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އަދި ވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ޙާލުދެރަވެ މިއަދު މަރުވީ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިއަދާއި ހަމަޔަށް އައިއިރު އިޓަލީގައި 220 މީހުން ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 23:02

22:56

ޒިހްނަތު ހަސަން

ތަޖިކިސްތާނުން އިރާނަށް ކުރަމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

މިކަން ހާމަކޮށް، ތަޖިކިސްތާނުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޭޖެންސީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އީރާނުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތޯީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަގުތީ ގޮތުން އީރާނަށް ތާވަލު ފްލައިޓްތައް ކުރުން ހުއްޓާލާކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެއަރަލައިނާއި، އަމިއްލަ އެއަރލައިންތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަަލުން ފަށާނީ އިރާނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:56

22:51

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިޓަލީއާއި އެޤައުމުގެ ވަށައިގެންވާ ޤައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުން މާދަމާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ

ވިލާތު އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، އިޓަލީވިލާތާއި، އެޤައުމުގެ ވަށައިގެންވާ ޤައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިޓަލީވިލާތުގެ ރޯމްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްލޮވޭނިއާ، އޮސްޓްރިއާ، ސްވިޓްޒަރލޭންޑް، ފަރަންސޭސި ވިލާތް އަދި ޖަރުމަންވިލާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތަައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިޓަލީގައި މިހާރު ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޙައްޞިއްޔަތުން އެޤައުމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:51

22:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ތައްޔާރުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ގޮވާލައިފި

ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ(ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯޒް އެދެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ، އަލަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނު އިޓަލީ، ދެކުނުކޮރެއާ އަދި އީރާނުން ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ގިނަ ބަޔަކަށް މި ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިއުން މިއީ އެޖަމާޢާތުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހައި ޤައުމަކުން، ބަލި މަޑުކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ކުރިޔާލާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ 35 އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުން މިހާރު ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައެފެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު މިބަޅީގައި 2،600 މީހުން ވަޏީ މަރުވެފައެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:45

22:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދަން އެމެރިކާއިން ތައްޔާރުވަނީ

އެމެރިކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަންޑުވަރު ވައިޓްހައުސްއިން މިހާރުވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އެމަރޖޖެންސީ ރެސްޕޮންޒް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮންގްރެސްގައި ވަރަށް އަވަހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:37

22:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައޮރަސްއާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބައލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އަހަރުތެރޭގައި އެޤައުމުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޙަރަކާތް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗްމަހު 5 އިން ފެިގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބާއްވަ މިޙަރަކާތައް، ސަރުކާރުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންގެ އިތުރުން އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުން ގިނަ ބަޔަކު ވެރިރަށް ބެއިޖީންއަށް އެއްވެއެވެ. ސިޔާސީ ރެލީތަކާއި، ވަރކްޝޮޕާއި، މުހިންމު ތަޤުރީރުތައް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ބައްދަލުވުން މީގެ ކުރީ އެއްވެސް އަހަރެއްގައި ފަސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގެރެސް އާއި ސަރުކާރު ހިންގާ ޗީފް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މި ބައްދަލުވުން ފަސްކުރިކަން އިޢުލާންކުރިނަމަވެސް، އަލުން ތާވަލުކުރާނެ ތާރީޚެއް އިޢުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:26

22:21

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް އިރުޝާދު ދެއްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް އިރުޝާދު ދެއްވީ މިއަދު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި، ވުޒާރާތަކުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 22:21

20:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އޮމާން އިންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އޮމާން އިންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެގައުމުން ދެ މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 20:16

14:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އަފްޣާނިސްތާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން މިވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތިން މީހަކު ފެނިފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށް އެގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކު މިވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. މިމީހުން އައިސްފައިވަނީ އިރާނުގެ ކޫމް އިންނެވެ. ކޫމް އަކީ އިރާނުން މިވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ސިޓީ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 14:20

12:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުވައިތާއި ބަހްރެއިން އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިއްޖެ

ކުވައިތާއި ބަހްރެއިން އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުން ފެނިފައިވާ ކަަމަށް އެގައުމުތަކުން ބުނެފި އެވެ. ބަހްރެއިން އިން މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހާއަކީ އިރާނުން އައި މީހެއް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. ކުވެއިތުން ބުނެފައިވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 3 މީހުން އެގައުމުން ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 12:58

10:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގެ 4 ޕްރޮވިންސެއްގައި އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް ދަށްކޮށްފި

ޗައިނާގެ 4 ޕްރޮވިންސެއްގައި އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް ދަށްކޮށްފި އެވެ.

އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް ދަށްކޮށްފައިވާ ޕްރޮވިންސް ތަކަކީ ޔުނާން، ގުއިންޒޮންގ، ޝެންޒީ އަދި ގިޒޫ އެވެ. މީގެތެރެއިން ޔުނާން އާއި ގިޒޫ ގެ އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް ވަނީ އެކަކުން ތިނަކަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ. ގުއިންޒޮންގ އާއި ޝެންޒީގެ އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް ވަނީ އެކަކުން ދޭކަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ.

ޗައިނާގައި އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް ހުންނަނީ 1 ން ފެށިގެން 4 އާ ހަމައަށެވެ. އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ލެވެލް 1 އަކީ އެންމެ ސީރިއަސް ހާލަތެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 10:28

09:30

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 763 ށް

ސައުތުކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 763 ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް މިވައިރަސް ޖެހިގެން 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 09:30

08:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2,592 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2592 ށް އަރާފައިވާކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި އެވެ.

ޗައިނާއިން އިއްޔެ އެކަނި ވަނީ 150 މީހުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ. އިއްޔެ މިވައިރަސް އަލަށް ޗައިނާއިން 409 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 77,150ށް އަރާފަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން މިވައިރަސް 78000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 08:58

17:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން 8 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް މިވައިރަސް 43 މީހަކަށް ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:20

17:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ސައުތުކޮރެއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5 ށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ސައުތުކޮރެއާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5 ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. މީގެއިތުރުން މިވައިރަސް އެގައުމުގެ 602 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:18

17:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ހަތް ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދަތުރުކުރުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޭޝިއާގެ ހަ ގައުމަކާއި ޔޫރަޕުގެ ގައުމެކެވެ. މި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެދިފައިވަނީ، އެ ގައުމުތަކުގައި ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ކޯވިޑް-19 ފެނި، ވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ދަތުރުކުރުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ:

ޖަޕާން

ސިންގަޕޫރު

ހޮންގ ކޮންގ

ދެކުނު ކޮރެއާ

ތައިލެންޑް

އީރާން

އިޓަލީވިލާތް

23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 17:15

06:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2,458 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2458 ށް އަރާފައިވާކަމަށް ޗައިނާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 90 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެއާއެކު ޗައިނާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2,346 އަށް އަރާފަ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މިވައިރަސް ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުގެ 630 މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން 32 މީހުންނަކީ ޖަލުގެ ގައިދީންނެވެ. ޗައިނާގައި މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 64,084 މީހުން ގައިންނެވެ.

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި މިވައިރަސް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 40,127 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން ދެއެވެ. މީގެތެރެއިން 1,845 ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މިވައިރަސްއަށް ފަރުވާ ހޯދައިގެން 15,299 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

ޗައިނާއިން ބޭރުން މިވައިރަސް ޖެހިގެން 17 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިރާނުގެ 5 މީހުންނާއި ޖަޕާނުގެ 2 މީހުންނާއި ހޮންގ ކޮންގ، ސައުތުކޮރެއާ އިޓަލީން މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން ވަނީ 2 މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. ތައިވާނާއި ފިލިޕީންސް އާއި ފްރާންސުންވަނީ އެކަކު މިހާތަނަށް އާއިރު މިވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން މިވައިރަސް 78,572 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 06:43

02:06

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިޓަލީން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 62 ށް

އިޓަލީން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 62 ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން ވަނީ މިވައިރަސް ޖެހިގެން 2 މީހުން މިހާތަނަށް އާއިރު މަރުވެފަ އެވެ. މިވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 3 މީހަކު ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 02:06

01:32

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިރާނުން މިހާތަނަށް އާއިރު 6 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް އާއިރު 28 މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފަ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 01:32

21:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

މާލެ ޞަރަޙައްދުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް ތިން ކްރޫސްލައިނަރ އެއް ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފި

މާލެ ޞަރަޙައްދުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް 2 ކްރޫސްލައިނަރގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޭޖެންސީން ބުނީ، މިއަދު ފުރަތަމަ ސްކްރީންކޮށްފައިވަނީ އެމްއެސް މާރކޯ ޕޯލޯ ނަމަކަށް ކިޔާ ކްރޫސްލައިނަރއެއް ކަމަށެވެ. 341 ފަސިންޖަރުންނާއި، 643 ފަޅުވެރިންނާއެކު ޖުމުލަ 984 މީހުން ސްކްރީންކޮސްފައިވާކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން 08 މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުން ހުރި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެ ކްރޫސްލައިނަރ ގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު ފާއިތުވެދިޔަ 14 ދުވަހު ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ދެވަނަޔަށް ޗެކްކޮށްފައިވަނީ، ނޯޓިކާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކްރޫސްލައިނަރ އެކެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، 399 ފަސިންޖަރުންނާއި، 635 ފަޅުވެރިންނާއެކު ޖުމުލަ 1،035 މީހުން ސްކްރީންކޮސްފައިވާކަމަށާއި، މީގެތެރެއިން 02 މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުން ހުރި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައިސް އުޅޭ ކްރޫސްލައިނަރ އެއްކަމަށްވާ އެމްއެސް ކޮސްޓާ ވިކްޓޯރިއާގައިތިބި 2460 މީހުންވެސް ސްކްރީންކޮށްފައެވެ. 786 ފަޅުވެރިންނާއި، 1674 ފަސިންޖަރުން ސްކްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި އެކްރޫސްލައިގައި 12 މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުން ހުރިކަން ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އައިސޮލޭޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް، ނުވަތަ ކަރަންޓީން ކްރައިޓީރިއާއަށް މި 3 ކްރޫސްލައިނަރގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންވެެސް ނުފެތޭ ކަމަށެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:29

13:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއަށް ފުރައިފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންނާއި ޙަވާލާދީ ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން ޚަބަރު ފަތުރާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ 12 މެންބަރުންގެ ފަންނީ ޓީމަކުން ދަނީ ޗައިނާގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މި ޓީމުން މީގެ ކުރިން ޙަރަކާތްތެރިވީ، ވެރިރަށް ބެއިންޖިންގއާއި، ގުއާންގޑޯންގއާއި، ސީޝުއާން ޕްރޮވިންސަށެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިޓީމުން ކުރިން ވުހާން ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން، ވުހާން ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ވުހާން ސިޓީއާށް ފޯރާނެކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މިޓީމުން ބަލަމުންދަނީ، ޗައިނާއިން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ފަރުވާކުރަން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، ފަރުވާދޭ ތަންތަން ހުރި މިންގަޑާއި، ބަލިމީހުންނަށް އެޓެންޑްކުރާ ގޮތާއި، ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ފެންވަރާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ބެލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރު ފަރުވާކުރަން ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމުގެ ހޯދުންތަކައް ފަހު، ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިރުޝާދުދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:39

13:26

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓީއަށް ކްރޫސްލައިނަރ ތަކެއް ގެންނަނީ

ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ވުހާން ސީޓީގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެމުންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން މިވަގުތައް ތިބެން، ޗައިނާ ސަރުކާރުން 7 ކްރޫސްލައިނަރ ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ޕެރެމެޑިކްސް އަސްކަރީން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޝިފްޓު ބަހައިގެން ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު، އެމީހުން އަރާމުކޮށްލާނެ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުމުން މިހާރު ނިދައި، ކައިބޮއެ ހަދަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ތެންޓުތަކުގައި ގަޑިބަހައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ފްރޮންޓްލައިނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި، ޕެރަމެޑިކްސްއާއި، ފަސްޓްއެއިޑް ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތައް މިވަގުތު ތިބެން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

7 ކްރޫސްލައިނަރ ގެންނަކަން އިއުލާންކުރިނަމަވެެސް، ގެންނަނީ ކޮންތާކުން ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ހުރިހައި ހޮސްޕިޓަލެއް މިހާރުވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނާއިގެން ފުރިފައެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:26

13:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކިޔަވަމުންދާ ޗައިނާ ދަރިވަރުން އެބުރި އައުމުގެ ހުއްދަ އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކިޔަވަމުންދާ ޗައިނާގެ ދަރިވަރުން އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް އައުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އަމިއްލަ ޤައުމަށް ގޮސް ތިއްބާ، ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެންފެށުމުން އެ ކުދިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އައުން މަނާކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް ސްކޫލް ފެށުނު އިރު އެކުދިންނަށް ސްކޫލަށް ނާދެވުމުން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާ ކަމަަށާއި، ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާއާއި ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށެވެ.

މިގޮތައް ނިންމީ، ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅު ގެއްލުމާއި، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އިޤުތިޞާދަށްވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންދާތީކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ޗައިނާ ދަރިވަރުން އަނބުރާ އަންނަން ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް، އެ ދަރުވަރުން އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީންކުރާނެކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:10

13:05

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިރާނުގެ މޭޔަރަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިިދޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ސިޓީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި، މޭޔަރ މުރްތަޟާ ރަޙްމާން ޒާދިހު ފޮޓޮއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

އިރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގެ މޭޔަރަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ އެޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ވައިރަސްއަށް ޕޮޒޮޓިވްވީ ތެހެރާންގެ 13 ވަނަ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މޭޔަރ މުރްތަޟާ ރަޙްމާން ޒާދިހު އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން، މޭޔަރ ހުކުރުދުވަހުން ފެށިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވާތީ، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، އިތުރު އޮފިޝަލުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:13

12:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގެ ޖަލުތަކުން 500ށް ވުރެ ގިނަ ޤައިދީން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ޖަލުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޤައިދީން ޕޮޒިޓިވްވާކަމަށް ބުނެ، ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރަމުންދަނިކޮށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

ޖަލުތަކުގެ ޙަލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ޖަލުތަކުން 512 މީހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު، ނޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި، ކަމާއި ބެހޭ އިސް މަސްއޫލުވެރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، މިކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހާމަކުރި ތަފުޞީލު:

ވުހާން ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޖަލު: 230 ކޭސް

ވުހާން ސިޓީގެ ޗަޔަންގ ހަންޖިން ޖަލު: 41 ކޭސް

ޝަންގޑޮންގ ޕްރޮވިންސްގެ ރެންޝެންގ ޖަލު: 207 ކޭސް

މީގެތެރޭގައި ޤައިދީންނާއި، ޖަލުގައި އެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މަސައްކަތްތެރިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:58

12:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

މާސްކް އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން ޗައިނާގެ ބޮޑު ވަޒީރު، އެޤައުމުގެ ކުންފުނިތަކައް ގޮވާލައިފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެ، މިހާރަށް ވުރެ ގިނައިން މާސްކު އުފެއްދުމަށް ޗައިނާގެ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ކެއިކިއާން އެޤައުމުގެ ފާމަސޫޓިކަލްގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ކުންފުނިތަކައް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ވެރިރަށް ބެއިޖީންގައި ހުންނަ މެޑިކަލް އާލާތްތައް އުފައްދާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ، މާސްކް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް ތަޢުރީފު ޙައްޤުކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މާސްކް އިތުރަށް އުފައްދަން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 20 މިލިއަން މާސްކް މިހާރު އުފައްދަމުންދާތީ، އެކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ހެފެހެއްޓުމެއްނެތި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީއާއި، އަދި މިހާރު ވައިރަސް ނުޖެހި ތިބި މީހުންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅާމުންދާތީ، އިތުރު މާސްކް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. މިކަން ކުރެވެން އޮތީ މާސްކްއުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން މިކަމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީގެން ކަމަށެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މި ހަނގުރާމައިގައި އެހީތެރިވަމުންދާ ކުންފުނިތަކައް، ބަލިމަޑުކަން އެއްކޮށް ނައްތާލެވުމުން، އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ދޭނެކަމަށެވެ.

ޗައިނާގައި މާސްކް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 300،00 މާސްކް އުފައްދައެވެ. އަދި ހުރިހައި ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެއްކޮށްލުމުން ، މާސްކް އުފައްދާ މިންވަރު 20 ،މިލިއަނަށް އަރައެވެ. މިވަރުވެސް މިހާރުވަނީ މަދުވެފައެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު އިތުރަށް މާސްކް އުފައްދަން ކުންފުނިތަކައް ގޮވާލެއްވީވެސް މި ސަބަބާހުރެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:18

11:58

ޒިހްނަތު ހަސަން

ލުބްނާނުން ކޮރޮނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުއްގައި އެޤައުމުގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރު ހަސަން ހަމަދު ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އިރާނުގެ ޤޫމް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ލުބްނާނަށް އެނބުރި އައި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްކަން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2 މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިޔަށްދާކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:58

11:43

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޔޫއޭއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އިތުރު 2 މީހުން ފެނިއްޖެ

އަލް-ޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި، ޤަލްފު ޞަރަޙައްދުގެ އަރަބި ޤައުމެއްކަމުގައިވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ) އިން އިތުރު 2 މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްދަރުތަކާއި ޙަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި، ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ފިލިޕީންސް މީހަކާއި، 39 އަހަރުގެ ބަންގްދޭޝް މީހެކެވެ. މި 2 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އިންފެކްޓްވެފައި ހުރި ޗައިނާ މީހަކާއި ދިމާވެގެންކަމަށާއި، އެ 2 މީހުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކަމަށް، ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އަލް-ޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއާއެކު، ޔޫއޭއީގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 11ށް އަރާފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:43

11:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވެއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އައިއައިއެފް

ޗައިނާއާއި، އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު، ނޮވެލް ކޮރޯނާަވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އޭޝިޔާ ބައްރުގެ ޤައުމުތަކުން ތެލަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު ކުޑަވަމުންދާ ކަމަށާއި، މީގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރަށް ކުރާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މާލީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރަމުންދާ އައިއައިއެފްގެ ޗީފް އިކޮނޮސްމިސްޓް، ގަރބިސް އިރޭޑިއެން ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ކުރިން އެ އިދާރާއިން އަންދާޒާ ކުރީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު އެންމެ ދަށްވެގެން 60 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެންފެށިއިރު، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ހުރީ 64 ޑޮލަރަށެވެ. ނަމަވެސް ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާއެކު، 60 ޑޮަލަރަށް އަގު ތިރިވެފައިވާކަމަށެވެ. މިހާރު އަގު ތިރިވަމުންދާ ޓްރެންޑަށް ބަލާނަމަ، ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 57 ޑޮަލަރަށް ތިރިވެދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އައިއައިއެފްގެ ޗީފް އިކޮނޮސްމިސްޓް، ގަރބިސް އިރޭޑިއެން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:35

11:06

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިރާނުގެ ޙާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެޑްރޯސް އެދެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު އިރާނުގައި 18 މީހަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 4 މީހަކު މަރުވެފައިވާތީ، އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ. އިރާނުގައި މި ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިދާނެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްލަން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގެބްރިއޭސަސް ވަނީ، މިކަމުގައި އިރާނު ސަރުކާރަށް ވަރަށް ގާތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ގެބްރިއޭސަސް ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ހުއްޓުވުމުގެ ޖާގަ އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އިރާނުގެ ކަމާއި ބެހޭ މަސްއޫލުވެރިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިރާނަށް މިކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް އެބަައޮތް، އެހެންނަމަވެސް އިރާނުގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޓްރެންޑަށް ބަލާއިރު، ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އޮތް ޖާގަ މިދަނީ ހަނިވަމުން. ފުރުޞަތު ގެއްލުމުގެ ކުރިން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަ އަޅަން ޖެހޭ. މި ބަލިމަޑުކަން ގޮސްދާނެ ގޮތް އަންދާޒާކޮށްލަންވެސް ނޭނގޭ...

~ ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް/ ޓެޑްރޯސް އެދެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް

އިރާނާއި މެދު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހާ ކަންބޮޑުވަނީ އިރާނަކީ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ދެރަވަރު ނުވަތަ ބަލިކަށި ޤައުމަކަށްވާތީ، ބަލިމަޑުކަން އިންތިހާއަށް ދަރަޖައަށް ފެތުުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ޗައިނާއިން ބޭރުން މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 26 ޤައުމަކުން 1،152 މީހުން ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ދަނީ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ދެރަވަރު ޤައުމުތަކައް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީގެން އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:06

10:48

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު 142 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ކޮރެއާ ސްންޓަރސް ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން" އިން މިއަދު ހެދުނު ޢާންމު ކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިއްޔެ ހެދުނު ނުވަޔަކުން މިއަދު ހެދުނު ނުވަޔަކަށް، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 142 މީހުން އެ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު އެޤައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުން އަދަދު ވަނީ 346 އަށް އަރާފައެވެ.

"ކޮރެއާ ސްންޓަރސް ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން" ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގައި އެކަކުވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއާއެކު މި ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 2 އެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާއެކު، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ގެތުރެމުންދާތީ، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތެއްގައި ފަރުވާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ "ޚާއްޞަ ފަރުވާދޭ ޞަރަޙައްދު" ތަކެއް ކަނޑައަޅާ، އެ ޞަރަހައްދުތަކުން ޓެސްޓުކުރުމާއި، ކުއްލި ފަރުވާދިނުމާއި އަދި އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:48

10:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 76،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢޫލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމަށް މިއަދު ހެދުނު ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެކޮމިޝަނުގެ މިނިސްޓަރު މާ ޒައޮވެއި ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ އެކަނިވެސް ޗައިނާއިން 109 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވެފައިވާކަމަށާއި، މިއާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު 2،345ށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ.

އިއްޔެ އަލަށް 379 މީހުން ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މިހާރު ޗައިނާގައި ވައިރަސްޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 76،288 ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:40

10:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެފްރިކާ ބައްރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް، ސަމާލު ވާންޖެހޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެޑްރޯސް އެދެނޯމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ، އެފްރިކާ ބައްރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކައް ނޮވެލް ކޮރޮނާވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަައޮތް ކަމަށާއި، ޤައުމުތަކުގެ ޞިއްޙީ މަސްއޫލުވެރިން މިކަމަށް ސަމާލުވެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންވީ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ދެރަވަރު ޤައުމުތަކުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކީ މިހާރުވެސް ބައެއް ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ، އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުންދާ، ފަޤީރު އާބާދީ ބޮޑު އަދި ހައިހޫނުކަމުގެ ޙާލަތު ދަށް ޤައުމުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މިޤައުމުތަކައް ކޮރޯނާވައިރަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް އެޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އުފުލަން ޖެހިދާނެތީއާއި، ސަރުކާރުތަކައް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވެދާނެތީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ދުރާލާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވިސްނުން ހުރީ ޞިއްހީ ނިޒާމު ވަރުދެރަ ޤައުމުތަކައް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމަކުން މިހާތަނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ މިޞްރުން އެކަންޏެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:50

10:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިރާނުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާއި ގުޅިގެން، އިރާޤުން އެޤައުމަށް ކުރަމުން އައި ވައިގެ ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލައިފި

އިރާޤުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހެދުނު ޢާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިރާނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ރައްކާތެރިކަމެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިވަގުތައް، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުން ހުއްޓާލާކަމަށެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ އިންޒާރެއް ނެރެން ޖެހުނީ، އެޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމުގައި ކަމަށް އެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ. ދަތުުރުތައް ހުއްޓާލުމުގެ އިތުރުން، އިރާޤުންވަނީ އިރާނު ރައްޔިތުންނަށް އޮން-އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުންވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލާފައެވެ.

އިރާޤުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިންވެސް ވަނީ އިރާޤު ރައްޔިތުން މިދަނޑިވަޅުގައި އިރާނަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މިފަދައިން އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ އިރާނުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނު ޤޫމް ސިޓިއަކީ އިރާޤު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤުބޫލު މަންޒިލަކަށްވާތީއެވެ. އަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ސިޓީއަށް ދަތުރުކޮށްފިނަމަ އިރާޤު ރައްޔިތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންނެވެ.

އިރާޤުން މިހާރުދަނީ އިރާނުގައި ތިބި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ތިބި ތަންތަން ދެނެގަނެ، އެމީހުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި އިރާނާއި އިންވެގެންވާ ޞަރަޙައްދުތަކުގެ އެއްގަމު ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް، ޗެކްޕޮއިންޓްތަކުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އިރާޤުން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިންވެފައެއް ނުވެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:24

10:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ޖަލުތަކުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ބައެއް ޤައިދީން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ފެތުރެންފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން، ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވިނަމަވެސް، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިޑިއާތަކުން ދަނީ ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުންނެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފުޞީލު ހާމަކޮށްފައި ނުވާތީ، ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ކިހާ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނެއް ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:14

10:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އެންމެ ބާލައިފިން: ޖަޕާން

ޖަޕާނުގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް އެޤައުމުގެ ކްރޫސްލައިނަރ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި ހުރިހައި ފަސިންޖަރުން އެއިން ބާލާފައިވާކަމަށް ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަޓުސުނޮބޫ ކަޓޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހު ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު އުވާލުމާއެކު، އޭގައި ތިބި ހުރިހައި ފަސިންޖަރުން އެއިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިކަމަށާއި، މިހާރު އޭގައި ތިބި ހުރިހައި އެންމެން ބާލާ، ކްރޫސްލައިނަރގައި އަޅާންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ކްރޫސްލައިނަރ އަށް އިތުރު ދަތުރެއް ފަށަން ހުއްދަދޭނީ، ވަކި މިންގަނޑުތަކަކައް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކްރޫސްލައިނަރގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންނާއި، ފަޅުވެރިން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކަރަންޓީން އިޢުލާންކުރުމަށް ފަހު ކަރަންޓީން އުވާލީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ކަރަންޓީން އުވާލުމާއި ހަމަޔަށް އޭގައި ތިބި 634 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. މިމީހުންނަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު، ދެމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކައް ނޞްބަތްވާ ފަސިންޖަރުން އޭގައި ތިބި އިރު، އެމީހުން އަމިއްލަ ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ގުޅިގެން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުތަކުން ވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ދީލަތި އެހީއަށް ތަޢުރީފުކޮށް، ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:10

10:02

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ހަނގުރާމަމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ފެތުރެމުންދާތީ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ހަނގުރާމަމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރަން މަޖުބުރުވީކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި، އަސްކަރިއްޔާއިން ޢާންމުގޮތެއްގައި އިޢުލާންކުރާ ބައެއް ޙާލަތުތައް މިހާރު ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ވަނީ ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައެވެ. އޭގެ ދަށުން އެއްގޮތަކައް ވެސް ގެއިން ނުނިކުތުމާއި، އަސްކަރީން ގެތަކައް ގޮސް، ވައިރަސްއަށް އިންފެކްޓްވެފައި ބަޔަކު ތިބިތޯ ބަލާ ފާސްކުރުމާއި، ޕެރަމެޑިކްސްގެ ޚިދުމަތް ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ހަނގުރާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުރިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނު ވުހާން ސިޓީވެސް ހިމެނެއެވެ. ވުހާން ސިޓީގައި މަދަނީ ހުރިހައި ޚިދުމަތެއް ކަނޑާލާފައިވާއިރު، މާރޗުމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް އަދި އެއްވެސް ކާރުޚާނާއެއްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ނުފެށުމަށް ޞަރަޙައްދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:02

23:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިރާޤާއި، ކުވައިތުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިރާނުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި އިރާޤާއި ކުވައިތުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިއެވެ.

އީރާނުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުން ނިޞްބަތްވާ ޤޫމް ސިޓީއަކީ، އިރާޤާއި ކުވައިތުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤުބޫލު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެކެވެ. އެހެންކަމުން އެސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް ދެޤައުމުންވެސް ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:34

23:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ޚާއްޞަ އެހީގެ ޞަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ދެކުނުކޮރެއާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން "ޚާއްޞަ އެހީގެ ޞަރަޙައްދު" ގެ ގޮތުގައި ދެ ޞަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

"ޚާއްޞަ އެހީގެ ޞަރަޙައްދު"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޑައެގޫ އާއި ޝިއޯންގޑޯ ސިޓީއެވެ. މި ޞަރަޙައްދުތަކަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޚާއްޞަ ފަރުވާދިނުމަށް، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީސް އާއި ޕެރަމެޑިކްސްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޞަރަޙައްދުތަކެވެ. މި ޞަރަޙައްދުގައި ޕެރަމިލިޓަރީ ސިފައިންވެސް މިހާރު ރުކުރުވާލާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މިއަދު އެކަނިވެސް 38 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. މިއާއެކު، އެޤައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 204 އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 23:14

20:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 75،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދުގެ ނިޔަލަށް75،567މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ މިހާރު2244އެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ 26 ޤައުމަކުން މިހާރު ވަނީ 1،073 މީހުން މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި 8 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 20:37

19:53

ޒިހްނަތު ހަސަން

މާރޗް 11 ގެ ކުރިން ކާރުޚާނާތައް ނުހުޅުވުމަށް ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ސަރުކާރުން އަންގައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުގައި، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު، ކާރުޚާނާތަކާއި، ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް މާރޗުމަހުގެ ކުރިން ނުފެށުމަށް ހުބެއި ޕްރޮވިންޝިއަލް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ސަރުކަރުން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުއްޓިފައިވީނަމަވެސް، ކާރުޚަނާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފިނަމަ، ގިނަ ބަޔަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ހުށަހެޅިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ މާރޗުމަހުގެ 11 ގެ ކުރިން އެއްވެސް ކާރުޚާނާއެއް ކުންފުންޏެއް ގެ އޮޕަރޭޝަން ނުހިންގަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރާ ކަމަށެވެ.

މި އިޢުލާނުން ބޭހާއި، މެޑިކަލްސް އަދި ޕާމަސޫޓިކަލް ކުންފުނިތައް އިސްތިސްނާވެގެންވާކަމަށް ހުބެއި ޕްރޮވިންޝިއަލް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:53

19:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް މާލީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އެދެނޯމް ގެބްރޔޭސަސް ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަސް މެނޭޖުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި އޮތްވާ، އެކަމަށް އެކަށިގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭނުންވާކަމަށާއި، މިކަން ކުރެވެން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤައުމުތަކުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައި ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ 675 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީއަށް އެދިފައިވާއިރު، މެންބަރު ޤައުމުތަކުން އެހައި އީޖާބީ ގޮތެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާކަން ގެބްރިޔޭސަސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މިންވަރު މަދުކަމާއި، އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްއާއި މެދު އެހައި ސީރިއަސްކޮށް ނުދެކޭތީ އެކަމާއި ހައިރާންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަގުތު ފާއިތުވެ ނުދަނީސް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤައުމުތަކައް ގޮވާލާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ޗައިނާއިން ބޭރުވެ، އެހެން ޤައުމުތަކައް އޭގެ ބިރުވެރިކަން ވެރިވެދާނެކަމަށެވެ. ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އަކީ ނުރައްކާތެރި އަދި މަދަނީ ދުޝްމަނެއްގެ ގޮތުގައި ގެބްރިޔޭސަސްވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:11

14:22

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދަށް ލޮޅުން އަރާފައި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައި، އެގޮތުން މި ދެ ޤައުމުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކައި ވިޔަފާރި ތަކަކީ ޗައިނާއިން ސަޕްލައިކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއް،

އޭގެ އިތުރުން، ޖަރުމަނުގެ އެކްސްޕޯޓްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ، އޭގެ އިތުރުން، ޗައިނާއަކީ އެ ޤައުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރު.

ސައުތު ކޮރެއާގައިވެސް މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި އެކްސްޕޯޓް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި،

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 14:22

07:29

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް އިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑައިމަންޑްޕްރިންސަސް އިން ވަނީ 164 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި އެމީހުން މިވަގުތު ތިބީ ހޮވާޑްގެ ސްޕްރިންގްސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ.

އަދި މީގެ ތެރެއިން 6 މީހެއްގެ ގައިން ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ޓެސްޓްކުރި އިރު 2 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 07:29

07:24

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2244 އަށް!

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2244 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން އައި މަރުކަޒު ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހެލްތް އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެކަނިވެސް އެ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ 115 މީހަކު މަރުވެފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ޗައިނާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2144 އަށް އަރާފައެވެ.

ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 411 މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ހުބޭ ޕްރޮވިންސުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 62422 އަށް އަރާފައެވެ.

ޗައިނާއިން އެކަނި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2233 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ މިހާރު 11 އެވެ. މިއާއެކު ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2244 އަށް އަރާފައެވެ.

ޖަޕާނުން ވަނީ 3 މީހަކު މަރުވިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ހޮންކޮންގ އަދި އިރާނުން ވަނި 2 މީހަކު މަރުވި ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތައިވާން، ފިލިޕިންސް، ސައުތުކޮރެއާ އަދި ފުރާންސް، މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން ވަނީ އެކަކު މަރުވިކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 76154 އަށް އަރާފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 07:24

01:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދަނީ ކުރަމުން: އައިއެމްއެފް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް އައިއެމްއެފުން ދީފިއެވެ.

2020ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަޞައްވަރު ބަޔާންކޮށް އައިއެމްއެފުން ޢާންމު ކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިގުރާސްތަކާއަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދަށް މީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:31

01:25

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ، ޖަޕާނުގެ ކްރޫސްލައިނަރ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސްގައި އިންޑިއާގެ 132 ފަޅުވެރިންނާއި 6 ފަސިންޖަރުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން 8 މީހުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އެމީހުން ކަރަންޓީންކޮށްގެން ޖަޕާނުގެ ސަރުޚާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފަރުވާކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިންޑިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްސާކުރަމުންދާކަމަށް ރަވީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:25

01:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައިފި

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ހުރަކެއް ނެތް ކަމަަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ވާހަަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރެވޭއިރު، ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިހާރު އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:22

01:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައިފި

ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ހުރަކެއް ނެތް ކަމަަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ވާހަަފުޅު ދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ސަރުކާރުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރެވޭއިރު، ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިހާރު އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:22

01:16

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުން އެސިޓީން ބޭލުމަށް އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ސަރުކާރަށް 3 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފި

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވުހާން ސިޓީން ބޭލުމަށް އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ 1000 ދަރިވަރުން ވުހާން ސިޓިގައި ތިބި އިރު، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ވަނި އެކުދިން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުގެންނަން ނިންމާފައެވެ. ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކައްޓަކައި ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމި ނަމަވެސް، އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ދަނީ މިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ނުރުހުމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރަމުންނެވެ. އެންމެފަހުން މިއަދު މިވަނީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރުދީ، އެކުދިން ވުހާން ސިޓީން ބާލަން ސަރުކާރަށް މުހުލަތެއް ދީފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:16

01:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެއަރ އިންޑިއާއިން ޗައިނާއަށް ކުރަމުން އައި ތާވަލު ފްލައިޓުތައް ޖޫން 30 އާއި ހަމަޔަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ޗައިނާއަށް ކުރަމުންދާ ތާވަލު ދަތުރުތަކުގެ ތަފުޞީލު ހާމަކޮށް އެއަރ އިންޑިއާއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ޗައިނާގެ އެތެރޭގައި މިހާރު ކަންކަން ވަމުންދާ ގޮތައް ބެލުމަށް ފަހު، ޖޫންމަހުގެ 30 އާއި ހަމަޔަށް ތާވަލު ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީން ޗައިނާގެ ޝަންހާއީއަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް އެއަރ އިންޑިއާއިން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު މެދުކަނޑާލީ، ޖެނުއަރީ 31 ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަތުރު އަލުން ނުފަށާ 5 ދުވަސްވެފައި އޮތުމަށް ފަހު މިއަދު އިޢުލާން ކުރީ ޖޫންމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް މެދުކަނޑާލި ވާހަކައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:10

01:02

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ތަރުޖަމާނު ރަވީޝް ކުމާރާއި ޙަވާލާދީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ޚަަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓިގައި ބާކީ ތިބި އިންޑިއާގެ 100 މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާ ސަރުކާރާއެކު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ އިރަށް އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި އެމީހުން ގެންނާނެކަމަށާއި، އެ ބޯޓުގައި ވުހާން ސިޓީއަށް ހަދިޔާ ކުރަން ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ގެންދާނެކަމަށްވެސް ރަވީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއިން މިހާރު ތިބީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މީގެކުރިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ ދަރިވަރުން ވުހާން އިން ބޭރުކޮށް، ޗާޓަރު ފްލައިޓުތަކުގައި ވެރިރަށް ދިއްލީއަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އަދި ކެރަލާ ސިޓީގެ މީހުން ބެންކޮކް މަގުން ކޮޗިންއަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:02

00:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކަޒަޚްސްތާނުގައި ތިބި ޗައިނާ ރައްޔިތުން ޑީޕޯޓުކުރުމާމެދު ވިސްނަނީ

ޗައިނާގައި ނޮވެލްކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އެޤައުމުގައި އިންވެގެން އޮންނަ ކަޒަޚްސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ ޗައިނާގެ މަސައްކަތްތެރިން ޑީޕޯޓް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮށްފިއެވެ. ކަޒަޚްސްތާނުގެ ޑާލާ ނިއުސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އެޤައުމުގެ އިރުމަތީ ޒައިސާން ޞަރަޙައްދުގެ ގަވަރުނަރ ޑެނިއެކް އަޚްމެތޯފް ވިދާޅުވީ، ޒައިސާން ޞަރަޙައްދަކީ ޗައިނާއާއި އިންވެގެން އޮންނަ އަވަށަކަށްވެފައި، އެއަވަށުގައި ޗައިނާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިން އެއަވަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަވަށުގެ މީހުން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެ، މޭޔަރަށް އެކަން ދެންނެވުމުން، ޗައިނާ މީހުން ބާލާނެކަމަށް އެމީހުންނަށް ވަޢުދުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެފަދަ ނިންމުމެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ކަޒަޚްސްތާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ދެޤައުމުގެ ގުޅޭ ޞަރަޙައްދީ އިން ބަންދުކޮށް، ޗައިނާ މީހުން އެޤައުމަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަޒަޚްސްތާނުގައިކުރިން ވަދެ ތިބި މީހުން ބޭރުކުރުމަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު ނިންމާފައެެއް ނުވެއެވެ.

ކަޒަޚްސްތާނު މީހަކު އަދި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:46

00:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ޗައިނާ މީހުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތް

އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވީ، އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ޗައިނާ މީހުން އެޤައުމަށް ނޭރުވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މިފަދަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އެޅުއްވީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ޗައިނާ މީހުންނަށް އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ވަންނަން ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތުން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މޮރިސަން ވިދާޅުވީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ "ދަ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކޮމިޓީ އޮފް ކެބިނެޓް" އިން ފެބްރުއަރީމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއާއި، ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެރުވުން މަނާކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:37

00:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

މިޞްރުގެ ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ޗައިނާއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މިޞްރުގެ ޤައުމީ އެއަރ ލައިން "އިޖިޕްޓްއެއަރ" އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން ޗައިނާއަށް ތާވަލު ދަތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮން ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއް ތާވަލު ފްލައިޓް ޗައިނާއަށް ކުރާނެކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"އިޖިޕްޓްއެއަރ" ގެ ދަތުރުތައް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ޗައިނާގައި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީއާއި، އެ ވައިރަސްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވަމުންދާތީއެވެ. އަލުން ފަށަން ނިންމީ ކުރިޔާ އަޅާބަލާއިރު، ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންނާއި، ވައިރަސްގައި މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ނިޞްބަތުން މަދުވުމާއި، ފަރުވާއަށް ފަހު ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވަމުންދާތީކަމަށް "އިޖިޕްޓްއެއަރ" އިން ބުނެއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:29

00:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

މިކަން ހާމަކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެޤައުމުގެ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު، ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ބަލި ޙާލު ދެރަވެގެން މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާއިން މި ވައިރަސްގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، މިއަދު އެކަނިވެސް، އެޤައުމުގައި އިތުރު 53 މީހުން ވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއާއެކު، ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނި 104 އަށް އަރާފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:24

00:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް: ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަަދަދު 634ށް އަރައިފި

ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޤައުމުގެ ޔޮކޮހާމާ ސިޓީގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް" ގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު އެކަނިވެސް 52 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން 13 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއާއެކު ކްރޫސްލައިނަރ އިން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 634 އަށް އަރާފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކްރޫސްލައިނަރ ގައި ވަނީ ކަރަންޓީންގެ އަމުރު އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ އޭގައި ތިބި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ. އީރާނާއި ކެނެޑާއިން މިއަދު ވަނީ އެޤައުމުތަކުގެ މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:18

00:11

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އީރާނުގެ ޤޫމް ސިޓިގައި ދީނީ އެއްވުން ބޭއްވުން މަނާކޮށްފި

އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، އީރާނުގެ ސަރުކާރުން ޤޫމް ސިޓީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދީނީ އެއްވުން ބޭއްވުން މަނާކުރީ، އީރާނުން 5 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އޭގެއިން 2 މީހުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެން، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

އީރާނުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ކިއާނުޝް ޖަހާންޕޫރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުންނަކީ، ވެރިރަށް ތެހެރާނުގެ ޤޫމް ސިޓީގެ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އަނެއް މީހާއަކީ އަރަކް ސިޓީގެ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި ޤޫމް ސިޓީގައި ދީނީ އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މަނާކުރީ، މި އެއްވުންތަކަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ހާޒިރުވާ އެއްވުންތަކަކައް ވެފައި، މިދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކުން އެއްވެއްޖެނަމަ، ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުުރުޞަތު ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:12

00:05

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ސްވިޒަރލޭންޑުގައި ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޮޑު ސަމިޓު ފަސްކޮށްފި

އަންނަ ހަފުތާގައި ސްވިޒަރލޭންޑުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 27-28 އަށް ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ހުޅަނގު މޮންޓްރޫޒްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ދަ މިނިސްޓީރިއަލް ސަމިޓް އޮން ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ" ފަސްކުރީ ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ، ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާއި، މި ދާއިރާގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންނަށް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުދަނގޫވާތީއެވެ.

ސަމިޓު ފަސްކުރިކަން އިޢުލާންކުރިނަމަވެސް، އަލުން ތާވަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 00:05

23:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޕާކިސްތާނު ދަރިވަރުން ވުހާން ސިޓީގައި ބައިތިއްބަން ޕާކިސްތާނުން ނިންމުން، އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޗައިނާ

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ދަރިވަރުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ނުގެންދަން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ނިންމު ނިންމުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ކޮންސުލް ޖެނެރަލް ލީ ބިޖިއާން ވިދާޅުވީ، ވުހާން ސިޓިގައި ތާށިވެފައި ޕާކިސްތާނުގެ 1000 ދަރިވަރުން އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެ ދަރިވަރުން ޕާކިސްތާނަށް ގެނެސްފިނަމަ، އެޤައުމަށް ޞިއްޙީގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓީން ކުރާނެ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުނުކުރެވި ހުރެ، އެ ދަރިވަރުން ޕާކިސްތާނަށް ގެނެސްފިނަމަ، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމަކާއި ޕާކިސްތާނަށްވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިދަނޑިވަޅުގައި ޕާކިސްތާނަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެ ދަރިވަރުން ވުހާންގައި ބައިތިއްބައިގެން އެހީތެރިވެދިނުންކަމަށް ކޮންސުލް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކޮންސުލް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މިވަނީ، ދަރިވަރުންގެ ޢާއިލާތަކުން، އެމީހުން ނުގެނެސްގެން ސަަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:57

22:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މިއަދު ޗައިނާގައި 114 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، މިއަދު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 114 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއާއެކު، އެޤައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،118 އަށް އަރާފައެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، މިއަދު އެކަނިވެސް 394 މީހުން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިއާއެކު އެޤައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 74،576 އަށް އަރާފައެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:47