ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

3,544,470
  • ޓްރަމްޕްގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް މައްޗަށް، އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިއެއްވެސް ޕޮޒިޓިވް!
  • އެއްކޮށް ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުންވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ: ޑރ ނަޒްލާ
  • މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް: ޑރ އަފްޒަލް
 
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ޓްރަމްޕްގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް މައްޗަށް، އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިއެއްވެސް ޕޮޒިޓިވް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ޓްރަމްޕް އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން. އެގޮތުން ވައިޓްހައުސްގެ އެޑްވައިސަރ ސްޓެފަން މިލަރ ގެ އިތުރުން، އަސްކަރީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ އެޑްމިރަލް ޗާރލްސް ރޭ ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިންވެސް ދަނީ ކަރަންޓީންވަމުން،

7 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 14:09
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އެއްކޮށް ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުންވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ: ޑރ ނަޒްލާ

ޑރ ނަޒްލާ މޫސްތަފާ ވިދާޅުވީ، އާދައިގެ ރޯގާ ގޮތަށް ބަލި ޖެހޭ ނަމަ 9 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުން ވައިރަސް ދާނެ ކަމަށް ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށް، އަދި އެ ނޫން ކޭސްތަކުގައި 20 ދުވަސްވެސް ނަގާކަން ޑޮކްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި، ޑރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އާންމުކޮށް ބަލާ މިންގަނޑުން 14 ދުވަސް ބެލުމަށްފަހުވެސް، އެއްކޮށް އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ ކަމަށް

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:31
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް: ޑރ އަފްޒަލް

ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް. އަދި ކްލަސްޓަރތައް އުފެދިފައިވަނީވެސް އެއް ވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވި، ޑރ ވިދާޅުވީ ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް ކަމަށް

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:27
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ނުބައި ގެއެއްގައި މޮނިޓަރިންގ ނޯޓިސް ހަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ 1676ށް ގުޅައި ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

މޮނިޓަރިންގ ގެ ޙާލަތަށް ގެންދެވޭ ގޭގެއާ ގުޅިގެން މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ގޭގޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްތައް ނައްޓާނުލާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް، އެގޮތުން އެފަދަ ގެތައް ލިސްޓުން އުނިކުރުމަށްފަހު، ގޭގައި ހުންނަ ނޯޓިސް ނައްޓާލުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވި، ނުބައި ގެއެއްގައި ނޯޓިސް ހަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ 1676ށް ގުޅައި ރިޕޯޓް ކުރުމަށް މަބްރޫކު ވަނީ އެދިފައި

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:23
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓެސްޓިންގމެޝިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އޯޑަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ

ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދު ކުރުމަށް މަދުން ސާމްޕަލް ނަގާ ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މަދުވުމަކީ ބަލި ދިޔަކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް.

އޭގެ އިތުރުން، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބްގައި ހުރި މެޝިނެއްގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މެޝިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އޯޑަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:21
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 67 އަހަރުގެ ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓެއް ހިމެނޭ

މިރޭގެ (ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ) 06:00 އާ ހަމައަށް 730 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 18 މީހެއް، އަދި ބާކީ ނަތީޖާތައް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައި، އިތުރު 46 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވޭ

ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 67 އަހަރުގެ ޑައިބެޓިކް އަދި ދިގު މުއްތަކަށް ބޭސް ކުރަން ޖެހޭ، ގާތުން މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހޭ މީހެއްވެސް ހިމެނޭ

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި ވަނީ 413 ތަނެއް،

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:16
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭކަމުގައިވާނަމަ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ: ޕެންޝަން އޮފީސް

ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެކްޓިންގ ސީއީއޯ ފާތިމަތު ސުޖާތާ ހަލީމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވަޒީފަގައި މީހުން ގެންގުޅުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ ފަރާތެއް ޕެންޝަން އޮފިހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައުލޫމާތުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހިއްސާކުރަމުންގެންދާކަމަށް ސުޖާތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:23
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވިޔަފާރިތަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ފުލުހުންނަށް: ވިސާމް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރަ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހުއްދައަށް އެދި، ހުއްދަ ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހުއްދައަށް އެދި އަލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ފަރާތަކުން އަލަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:14
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވަނީ ޕެންޝަން އޮފީސް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ފުލުހުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅެގޮތުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވަނީ ޕެންޝަން އޮފީސް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ އެވެ.

4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:04
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ލަންކާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި

ސްރީލަންކާގެ ވައިގެ ބަނދަރު ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ބީއައިއޭ) މެދުވެރިކޮށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވާ އެންމެންގެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ޕްރަސަންނަ ރަނަތުންގަ ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލަންކާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެންގެ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޓެސްޓު ނަތިއްޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލަށާއި، ކަރަންޓީނަށް ފަސެންޖަރުން ގެންދަން ޖެހޭނަމަ ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 09:51
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ މައްޗަށް!

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޝްބޯޑުން ދައްކާގޮތުގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ވަނީ 1003ށް އަރާފައެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1,829 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން 54.84% އަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ.

2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 09:50
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޗައިނާގެ ސޫޖޯ ސިޓީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޖިއަންގް ޝޫ ޕްރޮވިންސްގެ ސޫޖޯ ސިޓީން, މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެ ސިޓީން 20،000 މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 09:50
Writer Profile Picture
އަމަން ހަލީމް
ލަރޖް ކްލަސްޓަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަށް ކްލަސްޓަރ: ޑރ. އަފްޒަލް

ލަރޖް ނުވަތަ ބޮޑެތި ކްލަސްޓަރތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، އަށް ކްލަސްޓަރ އެއްކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑަމޮލޮޖިސްޓް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ބޮޑު ކްލަސްޓަރތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ، 50ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ކްލަސްޓަރއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަ އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 22:22
Writer Profile Picture
އަމަން ހަލީމް
އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00ން ފެށިގެން ގޮސް، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00ށް އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މި ވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 1،333 އެވެ. ޖުމްލަ 929 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާއިރު، ނަތީޖާ ނުލިބި މިހާތަނަށް 424 ސާމްޕަލް އެބަހުރި އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 22:18
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 16:33
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ހާލުބޮޑު 33 މީހަކު ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އާސަންދަ

ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފަރުވާދެވެން ނެތް ބަލިތަކުގެ، 33 މީހަކު ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވި، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ބޭސް ފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އާސަންދައިގެ އެހީގައި ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:26
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ގާއިމްކުރަން ފެށި ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެސިލިޓީތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބ. އޭދަފުށި، ށ. ފުނަފޫ، ހއ. އިހަވަންދޫ، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން، އައްޑޫ ސިޓީ، އަދި ފުވައްމުފުލަކު ގާއިމްކުރެވޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:25
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ އޮފަރތަކުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫ ބުނީ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅުތަކާއި އެކަކު އަނެކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައްވެސް މުޅިންހެންވަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހިފައިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ މި ބޮޑު ބަދަލާ ގުޅިގެން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުޔެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ޚާއްޞަ ޕޭމަންޓް ޕްލޭންތަކެއް މާރިޗު މަހު ތައާރަފްކޮށްފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:43
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ސްޕެއިންގެ ލޮކްޑައުން ފަހުފަހަރަށް ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވާހަ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ސްޕެއިންގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުން ޖޫން މަހުގެ 21 އާ ހަމައަށް, ފަހުފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަހު ދެ ހަފްތާއަށް އެގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ ހަލުވިކަމާއެކު ވައިރަސް ފެތުރެމުން އައި ސްޕެއިންގައި މިހާރު ކޭސް ފެންނަލެއް ބޮޑުތަނުން ދަށްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު މިތިބީ މިކަމުން އަރައިގަނެވޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:42
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ މައި ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކަނޑައެޅިފަހުން ވޭތުވެދިޔަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާދޭ މައި ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 26 އެޕްރީލް 2020 ގައެވެ. އަދި އެކަން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 1 މޭ 2020 ގައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމައްޓަކައި ބަލިމީހެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 6 މޭ ގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިތާ އެއްމަސް ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މިހާ ތަނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޖުމްލަ 28 ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ކާމިޔާބްކަމާއެކު ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ އެކި ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކުން އައިޖީއެމްއެޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ރިފަރ ކުރެވިފައިވާ މީހުންކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 25 ބޮޑެތި މީހުންނާއި 3 ކުޑަ ކުދިންނެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:41
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ލޮކްޑައުން އަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރަށް ކޭސްތަކެއް އަދި ނުފެނޭ

ލޮކްޑައުން އަށް މިހާރު ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރުގެ ކޭސްތައް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވާ ގޮތަކުން ލޮކްޑައުންއަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:55
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާ 21 މީހުން

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 101 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ 21 މީހުން ހިމެނޭ

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:25
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
79 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކުން

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ފެނުނު 101 ކޭސްގެ ތެރެއިން 79 ކޭސް އެއީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ދެން ހުރި ކޭސްތައް ނިސްބަތްވަނީ ކުދި ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކަށް ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:20
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން.

ބޭނުމަކީ އުތުރާއި ދެކުނު އަދި މާލޭގައި އޮކްސިޖަން ރީފިލް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން

-މަބްރޫކް އަޒީޒު-

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:17
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1773 އަށް އަރައިފި

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 101 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:12