ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

971,561

ޚުލާސާ

  • ޓްރަމްޕްގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް މައްޗަށް، އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިއެއްވެސް ޕޮޒިޓިވް!
  • އެއްކޮށް ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުންވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ: ޑރ ނަޒްލާ
  • މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް: ޑރ އަފްޒަލް

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

14:09

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޓްރަމްޕްގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް މައްޗަށް، އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިއެއްވެސް ޕޮޒިޓިވް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ޓްރަމްޕް އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން. އެގޮތުން ވައިޓްހައުސްގެ އެޑްވައިސަރ ސްޓެފަން މިލަރ ގެ އިތުރުން، އަސްކަރީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ އެޑްމިރަލް ޗާރލްސް ރޭ ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިންވެސް ދަނީ ކަރަންޓީންވަމުން،

7 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 14:09

22:31

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެއްކޮށް ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުންވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ: ޑރ ނަޒްލާ

ޑރ ނަޒްލާ މޫސްތަފާ ވިދާޅުވީ، އާދައިގެ ރޯގާ ގޮތަށް ބަލި ޖެހޭ ނަމަ 9 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުން ވައިރަސް ދާނެ ކަމަށް ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށް، އަދި އެ ނޫން ކޭސްތަކުގައި 20 ދުވަސްވެސް ނަގާކަން ޑޮކްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި، ޑރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އާންމުކޮށް ބަލާ މިންގަނޑުން 14 ދުވަސް ބެލުމަށްފަހުވެސް، އެއްކޮށް އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ ކަމަށް

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:31

22:27

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް: ޑރ އަފްޒަލް

ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް. އަދި ކްލަސްޓަރތައް އުފެދިފައިވަނީވެސް އެއް ވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވި، ޑރ ވިދާޅުވީ ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް ކަމަށް

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:27

22:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ނުބައި ގެއެއްގައި މޮނިޓަރިންގ ނޯޓިސް ހަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ 1676ށް ގުޅައި ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

މޮނިޓަރިންގ ގެ ޙާލަތަށް ގެންދެވޭ ގޭގެއާ ގުޅިގެން މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ގޭގޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްތައް ނައްޓާނުލާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް، އެގޮތުން އެފަދަ ގެތައް ލިސްޓުން އުނިކުރުމަށްފަހު، ގޭގައި ހުންނަ ނޯޓިސް ނައްޓާލުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވި، ނުބައި ގެއެއްގައި ނޯޓިސް ހަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ 1676ށް ގުޅައި ރިޕޯޓް ކުރުމަށް މަބްރޫކު ވަނީ އެދިފައި

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:23

22:21

ލައިޝާ އަހްމަދު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓެސްޓިންގމެޝިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އޯޑަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ

ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދު ކުރުމަށް މަދުން ސާމްޕަލް ނަގާ ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މަދުވުމަކީ ބަލި ދިޔަކަން ދޭހަވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް.

އޭގެ އިތުރުން، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބްގައި ހުރި މެޝިނެއްގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މެޝިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އޯޑަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:21

22:16

ލައިޝާ އަހްމަދު

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 67 އަހަރުގެ ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓެއް ހިމެނޭ

މިރޭގެ (ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ) 06:00 އާ ހަމައަށް 730 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 18 މީހެއް، އަދި ބާކީ ނަތީޖާތައް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައި، އިތުރު 46 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވޭ

ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 67 އަހަރުގެ ޑައިބެޓިކް އަދި ދިގު މުއްތަކަށް ބޭސް ކުރަން ޖެހޭ، ގާތުން މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހޭ މީހެއްވެސް ހިމެނޭ

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި ވަނީ 413 ތަނެއް،

6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 22:16

22:23

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭކަމުގައިވާނަމަ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ: ޕެންޝަން އޮފީސް

ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެކްޓިންގ ސީއީއޯ ފާތިމަތު ސުޖާތާ ހަލީމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވަޒީފަގައި މީހުން ގެންގުޅުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ ފަރާތެއް ޕެންޝަން އޮފިހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައުލޫމާތުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހިއްސާކުރަމުންގެންދާކަމަށް ސުޖާތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:23

22:14

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވިޔަފާރިތަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ފުލުހުންނަށް: ވިސާމް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރަ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހުއްދައަށް އެދި، ހުއްދަ ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހުއްދައަށް އެދި އަލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ފަރާތަކުން އަލަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:14

22:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވަނީ ޕެންޝަން އޮފީސް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ފުލުހުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅެގޮތުން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވަނީ ޕެންޝަން އޮފީސް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ އެވެ.

4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:04

09:51

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލަންކާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި

ސްރީލަންކާގެ ވައިގެ ބަނދަރު ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ބީއައިއޭ) މެދުވެރިކޮށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވާ އެންމެންގެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ޕްރަސަންނަ ރަނަތުންގަ ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލަންކާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެންގެ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޓެސްޓު ނަތިއްޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލަށާއި، ކަރަންޓީނަށް ފަސެންޖަރުން ގެންދަން ޖެހޭނަމަ ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 09:51

09:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ މައްޗަށް!

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑޭޝްބޯޑުން ދައްކާގޮތުގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ވަނީ 1003ށް އަރާފައެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1,829 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން 54.84% އަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ.

2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 09:50

09:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޗައިނާގެ ސޫޖޯ ސިޓީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޖިއަންގް ޝޫ ޕްރޮވިންސްގެ ސޫޖޯ ސިޓީން, މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެ ސިޓީން 20،000 މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 09:50

22:22

އަމަން ހަލީމް

ލަރޖް ކްލަސްޓަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަށް ކްލަސްޓަރ: ޑރ. އަފްޒަލް

ލަރޖް ނުވަތަ ބޮޑެތި ކްލަސްޓަރތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ، އަށް ކްލަސްޓަރ އެއްކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑަމޮލޮޖިސްޓް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ބޮޑު ކްލަސްޓަރތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ، 50ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ކްލަސްޓަރއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަ އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 22:22

22:18

އަމަން ހަލީމް

އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00ން ފެށިގެން ގޮސް، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00ށް އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މި ވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 1،333 އެވެ. ޖުމްލަ 929 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާއިރު، ނަތީޖާ ނުލިބި މިހާތަނަށް 424 ސާމްޕަލް އެބަހުރި އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 22:18

16:33

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 16:33

08:26

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހާލުބޮޑު 33 މީހަކު ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އާސަންދަ

ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފަރުވާދެވެން ނެތް ބަލިތަކުގެ، 33 މީހަކު ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވި، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮންމެހެން ބޭސް ފަރުވާއަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އާސަންދައިގެ އެހީގައި ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:26

08:25

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ގާއިމްކުރަން ފެށި ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެސިލިޓީތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބ. އޭދަފުށި، ށ. ފުނަފޫ، ހއ. އިހަވަންދޫ، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން، އައްޑޫ ސިޓީ، އަދި ފުވައްމުފުލަކު ގާއިމްކުރެވޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 08:25

07:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބައެއް ޚާއްޞަ އޮފަރތަކުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫ ބުނީ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް 19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅިގެން ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅުތަކާއި އެކަކު އަނެކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައްވެސް މުޅިންހެންވަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރަންޖެހިފައިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ މި ބޮޑު ބަދަލާ ގުޅިގެން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުޔެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ޚާއްޞަ ޕޭމަންޓް ޕްލޭންތަކެއް މާރިޗު މަހު ތައާރަފްކޮށްފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:43

07:42

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސްޕެއިންގެ ލޮކްޑައުން ފަހުފަހަރަށް ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވާހަ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ސްޕެއިންގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުން ޖޫން މަހުގެ 21 އާ ހަމައަށް, ފަހުފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަހު ދެ ހަފްތާއަށް އެގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ ހަލުވިކަމާއެކު ވައިރަސް ފެތުރެމުން އައި ސްޕެއިންގައި މިހާރު ކޭސް ފެންނަލެއް ބޮޑުތަނުން ދަށްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު މިތިބީ މިކަމުން އަރައިގަނެވޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:42

07:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ މައި ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކަނޑައެޅިފަހުން ވޭތުވެދިޔަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާދޭ މައި ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 26 އެޕްރީލް 2020 ގައެވެ. އަދި އެކަން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 1 މޭ 2020 ގައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމައްޓަކައި ބަލިމީހެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 6 މޭ ގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިތާ އެއްމަސް ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މިހާ ތަނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޖުމްލަ 28 ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ކާމިޔާބްކަމާއެކު ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ އެކި ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކުން އައިޖީއެމްއެޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ރިފަރ ކުރެވިފައިވާ މީހުންކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 25 ބޮޑެތި މީހުންނާއި 3 ކުޑަ ކުދިންނެވެ.

1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 07:41

22:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ލޮކްޑައުން އަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރަށް ކޭސްތަކެއް އަދި ނުފެނޭ

ލޮކްޑައުން އަށް މިހާރު ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރުގެ ކޭސްތައް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވާ ގޮތަކުން ލޮކްޑައުންއަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:55

22:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާ 21 މީހުން

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 101 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ 21 މީހުން ހިމެނޭ

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:25

22:20

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

79 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކުން

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ފެނުނު 101 ކޭސްގެ ތެރެއިން 79 ކޭސް އެއީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ދެން ހުރި ކޭސްތައް ނިސްބަތްވަނީ ކުދި ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކަށް ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:20

22:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން.

ބޭނުމަކީ އުތުރާއި ދެކުނު އަދި މާލޭގައި އޮކްސިޖަން ރީފިލް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން

-މަބްރޫކް އަޒީޒު-

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:17

22:12

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1773 އަށް އަރައިފި

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 101 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:12

22:11

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 453 ށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 453 ށް އަރައިފި

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:11

01:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް 87 ކޭސް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ 87 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެންއީއޯސީ ގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކެރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، އެކްޓިވި ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 1170 ކޭހަކީ އެކި ކްލަސްޓަރތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޭސްތައް ކަމަށެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 01:37

01:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

34 ދުވަސް ފަހުން ނަރުދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ށ. ނަރުދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

ނަރުދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންދިޔައީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެ ރަށު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނެވެ. އާންމު ހާލަތަށް ނަރުދޫ ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވީ އެ ރަށު އަމާޒު ބޯޓު ކައްޕި އެވެ. އެމީހާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ.

އެމީހާއާ އެކު އެރަށުން 11 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ. އޭގެތެރެއިން ހަ މީހަކު ވަނީ މިހާރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 01:37

00:06

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ބަލާ އިތުރު މަނަވަރެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އިތުރު މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ގެންގޮސްފައި އެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެެއްވަމުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރު ރޯހިތް ރަތީޝް ވިދާޅުވީ، ޖޫން މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އަންނަ މަނަވަރުގައި 700 މީހުން ފުރުވާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:06

00:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ ދުވަހު: ރައީސް އޮފީސް

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

ރައީީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ 2020 މޭ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހު ގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ، މި 3 ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިދާރާތައް ހުޅުވިނަމަވެސް، އެ އިދާރާތަކަށް ރައްޔިތުން ހާޒިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިނުލުމަށްވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ވަނީ އަންގަވާފަކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ހުޅުވައިގެން ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް އެ އިދާރާއެއްގެ ވަޒީރު ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވަންވާނެ ކަމަށާއި، އިދާރާއެއް ހުޅުވާނީ އެ އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވެގެން އެ އިދާރާއަކުން މި ދުވަސްވަރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަނި ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އަދި ވީހައި މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރުމަށް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވާފައެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:05

00:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1672ށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

އެންއީއޯސީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައިގައި އެކަން ހާމަކުރެއްވީ އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް އެވެ. އެއާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1672ށް އަރާފައެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:04

00:02

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 401ށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އިން 401 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްޜޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ އިތުރު 16 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެޔާއެކު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 401 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 81 އަށް އަރާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 1672 އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:02

00:01

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ތިން ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިން މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ބެލަރޫސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގޮވައިގެން އަންނަ ފްލައިޓެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ މި ފްލައިޓްގައި ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 48 ދިވެހިން އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން އަންނަ 23 ދިވެހިން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްރީލަންކާގައި ތިބި 32 ދިވެއްސަކުވެސް މި ފްލައިޓުން އަންނާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ލަންކާ އިން ގެންނަ ދިވެހިންނަކީ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިވެހިންނާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އެހީތެރިން ގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ދިވެހިން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލާދީ މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:01

23:59

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނުނެރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

އެއްވެސް ފަރާތެއް މަގުމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުންނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނެރިގެންނުވާނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 2 މަސް ދުވަހުގެނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ފޮނުވާފަ އެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން "ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020" ގެ ނަމުގައި ބިލެއް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރުގެފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 29 މޭ 2020 ގައި ވާނީ ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ފަރާތެއް މަގުމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނެރިގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 2 މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚާއްޞަ ބިލެއް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ފޮނުވާފަ އެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ "ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020" ގެ ނަމުގައި ބިލެއް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 29 މޭ 2020 ގައި ވާނީ ފޮނުވާފައި ކަމަށެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 23:59

22:43

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފާއިތުވި 3 މަސް ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ތިން ގުނަ އިތުރު

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުންގައި ތިބިއިރު ހުށަހެޅުނު ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް އިތުރުކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި 3 މަސް ދުވަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ތިން މަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ތިން ގުނަ އިތުރުކަމަށެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:08

22:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެކްޓިވް ސާމްޕަލިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ އައިޑީކާޑު ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އެދެފި

މިހާރު އެކްޓިވް ސާމްޕަލިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ ބޭރަށް ނިކުންނަ އިރު އައިޑީ ކާޑު ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:28

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރޮންޓްލައިންގެ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދު

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:18

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން 112 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ

ފްލޫ ކްލިނިކް ތަކަށް ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން 82 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައި

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:10

22:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތް: ޑރ. އަފްޒަލް

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އައިސީޔޫގައި 2 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 13 މީހުންނަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާއެއް ނުދެ އެވެ.

31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 00:11

19:53

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ލޮކްޑައުންއަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފަށަނީ

ލޮކްޑައުންނަށް ސަރުކާރުން ދިން ލުއިތަކާއެކު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން ބައެއް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން މުގުނީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުން ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ލޮކްޑައުންނަށް ލުއި ދީފައިވާތީ، މެދުކެނޑިފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މުގުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުގުނީ ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ ސޭލްސް ސެންޓަރު އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވައި ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރު 14:00 ށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮންލައިންގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މުގުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:53

19:51

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

30 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 19:51

21:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 34 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

29 މެއި 2020 | ހުކުރު 21:37

22:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

މިރޭ 12 ޖަހާއިރު އަނެއްކާވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެ ގެއަކުންވެސް 3 މީހުންނަށް ހުއްދަ ދޭއިރު ދޭނީ ދެ ގަޑިއިރަށް ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ވަކި ގަޑިތަކެއް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަގުތު ދެވޭނީ ރޭންޑަމްކޮށް ކަމަަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއް ގެއަކަށް ދޭނީ އެއް ވަގުތު ތަކުރާރުނުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ލަފާކުރެވެނީ 31،000 ގޭބެސީތަކުން ހުއްދަ އަށް އެދޭނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ

މާލޭގައި ހުރި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް މީހުން ވަދެވޭނެ އަދަދު ބޭރުގައި ސްޓިކަރ ޖަހާފައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެ ފިހާރައެއްގައިވެސް ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރޭވުމަށް ފައިރޫޝް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:41

22:37

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމީހަކު ނަމަ އިތުރު ހުއްދަ ލިބޭނެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހަކު ނަމަ އިތުރު މީހަކު އެމީހަކާއެކު ނިކުތުމަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ. ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނީ ހެނދުނު 9 ން ފެށިގެން ކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:37

22:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެވްރެޖްކޮށް 40،000 މޫވްމަންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

މިހާރު މިދެވޭ ލުއި ތަކާއެކު އެވްރެޖްކޮށް 40،000 މޫވްމަންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އަދި ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމަށް 17،000 އްހާ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:35

22:27

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 56 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:27

22:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ދީފައިވާނީ 6 ހުއްދަ

ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 6 ހުއްދަ،

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަވެސް ދޭނީ ފުލުހުން

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:26

22:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާލެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް އެދެންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް އަށް

މާލެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް އަދި ރަށްރަށުން ދިޔުމަށްވެސް އެދެންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް އަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25

22:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވިޔަފާރި ހުއްދަތައް ދެން ނެގޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން

ވިޔަފާރި ތަކާއި ގުޅޭ ހުއްދަތައް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ނެގޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޕޯޓަލް އިން ކަމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޝަމާޢު ވިދާޅުވި އެވެ.

28 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 22:24

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

14:09
ޓްރަމްޕްގެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދުތައް މައްޗަށް، އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިއެއްވެސް ޕޮޒިޓިވް!
22:31
އެއްކޮށް ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ރަނގަޅުވުމުންވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން 3 ދުވަސް އިތުރަށް ބަލާނެ: ޑރ ނަޒްލާ
22:27
މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް: ޑރ އަފްޒަލް
22:23
ނުބައި ގެއެއްގައި މޮނިޓަރިންގ ނޯޓިސް ހަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ 1676ށް ގުޅައި ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އެދިއްޖެ
22:21
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓެސްޓިންގމެޝިން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އޯޑަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ
22:16
މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 67 އަހަރުގެ ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓެއް ހިމެނޭ
22:23
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭކަމުގައިވާނަމަ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭނެ: ޕެންޝަން އޮފީސް
22:14
ވިޔަފާރިތަކުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ފުލުހުންނަށް: ވިސާމް
22:04
މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވަނީ ޕެންޝަން އޮފީސް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ފުލުހުން
09:51
ލަންކާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި
09:50
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ މައްޗަށް!
09:50
ޗައިނާގެ ސޫޖޯ ސިޓީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި
22:22
ލަރޖް ކްލަސްޓަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަށް ކްލަސްޓަރ: ޑރ. އަފްޒަލް
22:18
އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
16:33
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
08:26
ހާލުބޮޑު 33 މީހަކު ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އާސަންދަ
08:25
ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތަކުގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި
07:43
އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ!
07:42
ސްޕެއިންގެ ލޮކްޑައުން ފަހުފަހަރަށް ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވާހަ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި
07:41
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވޭ
22:55
ލޮކްޑައުން އަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަލުން އަނބުރާ ނަގަންޖެހޭ ވަރަށް ކޭސްތަކެއް އަދި ނުފެނޭ
22:25
މިއަދު ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 72 މީހުން އަދި އިންޑިޔާ 21 މީހުން
22:20
79 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އެއް ކްލަސްޓަރ އަކުން
22:17
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
22:12
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1773 އަށް އަރައިފި
22:11
ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 453 ށް އަރައިފި
01:37
އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް 87 ކޭސް
01:37
34 ދުވަސް ފަހުން ނަރުދޫ އާންމު ހާލަތަށް
00:06
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ބަލާ އިތުރު މަނަވަރެއް އަންނަނީ
00:05
އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ ދުވަހު: ރައީސް އޮފީސް
00:04
އިތުރު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1672ށް
00:02
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 401ށް އަރައިފި
00:01
ތިން ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިން މާދަމާ ރާއްޖެ ގެންނަނީ
23:59
ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މީހުން ނުނެރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
22:43
ފާއިތުވި 3 މަސް ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ތިން ގުނަ އިތުރު
22:28
އެކްޓިވް ސާމްޕަލިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ އައިޑީކާޑު ހިފައިގެން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އެދެފި
22:18
ފްރޮންޓްލައިންގެ ކޭސްތައް ފެންނަލެއް މަދު
22:10
ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން 112 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ
22:09
މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނެތް: ޑރ. އަފްޒަލް
19:53
ލޮކްޑައުންއަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފަށަނީ
19:51
ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި
21:37
އިތުރު 34 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:44
މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ޕޯޓަލް ހުޅުވާލާނެ އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް
22:41
ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރި ތަންތަން ބެލުމަށްފަހު އެތަނަކަށް ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ
22:37
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާމީހަކު ނަމަ އިތުރު ހުއްދަ ލިބޭނެ
22:35
އެވްރެޖްކޮށް 40،000 މޫވްމަންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
22:27
އިތުރު 56 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:26
ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ދީފައިވާނީ 6 ހުއްދަ
22:25
މާލެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިޔުމަށް އެދެންޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް އަށް
22:24
ވިޔަފާރި ހުއްދަތައް ދެން ނެގޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން