ހޯމަ 30 މާރޗް 2020
05 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 06
ފަތިސް 04:54
އިރުއަރާ 06:05
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

831,213

ޚުލާސާ

  • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަޙަޅައިފި
  • ކޮވިޑް-19: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ޖަލްސާ ފަށައިފި
  • ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

11:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަޙަޅައިފި

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:40

11:13

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ޖަލްސާ ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 12 މާރޗުގައި އިޢުލާނުކުރެވުމާއި ގުޅިގެން، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ގޭގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:13

10:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާއިން އެގައުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް އެތެރެވުން މަނާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މީގެއިތުރުން ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުންވެސް އެގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:58

10:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: މުޅި ގައުމުގެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުޅި އިންޑިޔާ 21 ދުވަސް ދުވަންވަންދެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރަންދްރަ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހާހަކަށްވުރެ ވަނީ މަތިވެފަ އެވެ. މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތުމުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެގައުމުގެ ފަގީރުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ވައިރަސ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:25

09:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބައެއްފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް: ލޭބަރ ރިލޭޝަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 09:28

08:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފުތާގައި އެމެރިކާއިން ވައިރަސްގެ ޕީކަށް އަރާނެ، ނަމަވެސް ޖޫން މަހަށް ކޮންޓްރޯލްވާނެ: ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓް އެންމެ މަތިވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފުތާގައިކަމަށް އެޤައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:57

08:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި

އިއްޔެގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން އިއްޔެ އެކަނި މިވައިރަސް 58,864 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:37

08:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އޭޑީބީއިން ރާއްޖެއަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ރާއްޖެއަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:33

08:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ކަރަންޓީންކުރި މީހުން ގެއަަށް ދޫކޮށްލައިިފ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ކަރަންޓީން ކުރި 300 މީހުން ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:32

08:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހަތް ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ.

އިއްޔެގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން އިއްޔެ އެކަނި މިވައިރަސް 58,864 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ. މިވައިރަސް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރު ޖެހެމުން އަންނަނީ އެމެރިކާގައެވެ. އެމެރިކާއިން އެކަނި 142,047އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު އިއްޔެ އެކަނި 18,469 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެއިން އެވެ. ސްޕެއިންއިން މިހާތަނަށް 80,110 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު ސްޕެއިން އިން އިއްޔެ އެކަނި 6,875 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ދެން އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީންނެވެ. އެއީ5,217 މީހުންނެވެ. އިޓަލީން މިހާތަނަށް އާއިރު 97,689 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:23

08:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީއަަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ސިޓީ ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:07

07:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންއަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުދެވޭނެ: ޓްރަމްޕް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކެލްއަށް ސެކިއުރިޓީ ނުދެއްވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:46

07:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ސައުދީން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފި

ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 8 އަށް އަރައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:45

07:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ ކާގޯއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ ކާގޯއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:45

07:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައްވެސް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައްވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:44

07:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:44

23:36

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މި ފަހަރުގެ ސީޒަން ކެންސަލްކުރަން ފާޑިނަންޑް ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލް ކުރުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ގޮވާލައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފާޑިނަންޑް ބުނީ ކޮވިޑް-19 ކަންތަކުގައި އަވަސް ހައްލެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މި ސީޒަން ކެންސަލް ކުރުން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވުރެ މިވަގުތު އިސްކަން ދޭންވީ އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:36

22:54

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް އިންޑިއާއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފެމެލީ އެންޑް ވެލްފެއަރ އިން ބުނީ، މާޗް މަހުގެ 29 އާ ހަމަޔަށް އިންޑިއާއިން 1000 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ބަލީގައި 25 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނީ، އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ބަނދަރު ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން 15،24،266 މީހަކު އެއާޕޯޓުން ސްކްރީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:54

22:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ކާގޯ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސައިފި

ދުނިޔެގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމަށް ޤައުމީ އެއާލައިނުން ފެށި ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޖައްސާފަ އެވެ. މި ފްލައިޓްގައި ލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ 4 ޤައުމަކަށް ކާގޯ ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ގައުމަތަކީ އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ތައިލެންޑްގެ އިތުރުން ޔޫއޭއީ އެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:52

22:31

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ފަރުވާދެމުން ދަނީ ދެ ދިވެހިންނަށް

އްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެ ހަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޑޮކްޓަރު ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ، ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ދިވެހިން ފިޔަވާ އެންމެން އެ ބައްޔަށް މިހާރު ނެެގެޓިވް ކަމަށެވެ. އެއާއި އެކު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 17 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ދިޔުމަށް ފަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ވެސް ހިމެނޭއެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:31

22:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދިވެއްސަކާއި ދެ ބިދޭސީއެއް ޓެސްޓުކުރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:30

22:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

ވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްޕީއޭއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެހާލަތެއް، 12 މާރިޗު 2020 ގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އިޢުލާނު ކުރުމާއިއެކު ޤާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 3 ވަނަނަންބަރުގެ ދަށުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، 2020 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި، ކަސްރަތު ކުލާސްތަކާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުލާސްތަކާއި ގުރޫޕްކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް އަންގާކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައްއަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއިދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގާކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:29

20:34

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މައުލޫމާތާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޗެނަލްތައް ހިލޭ ބެލޭނެ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާނެޓުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:35

20:33

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި!

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:33

20:33

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ދިރާގުން 30 ދުވަހަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދެނީ

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:33

20:31

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިތުރު އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާނެ: ބީއެމްއެލް

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:31

16:00

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކަށް "އެޓެންޑުވި" ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި

ކޮޗިން އިން ރާއްޖެއައި މީހެއް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހާ ގޮސްފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އީ.އާރް އަށް ކަމަށާއި އޭނަ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައިރު އޭނާއަށް ފުރަތަމަ އެޓެންޑުވި މީހުން ތިބީ ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓަކުއެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. (އެޓެންޑުވީ، 2 ނަރުހުންނާއި، ޑޮކްޓަރެއް).

އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ 2 ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ތިބީ އެމީހާގެ ނަޓީޖާ ލިބެންދެން ހޯމްއައިސޮލޭޝަންގައި.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 16:00

15:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކަރަންޓީންކުރެވޭ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ކަރަންޓީންކުރެވޭ އެންމެންވެސް، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލި އައު އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. ސަބަބެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ އެންމެ ޓެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޓެސްތު ކިޓްތައް ލިބިފައިވާތީކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވީއިރު، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:52

15:51

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ފްލޫ ކްލިނިކުތަކުން މިހާތަނަށް 4660 މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވޭ

ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން މިހާތަނަށް 4660 މީހުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ގޮސްފައިވާކަމަށް. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 257 މީހަކު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވޭ

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:51

15:50

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން 2 ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމަށް އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:50

15:49

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 860 މީހުން އެބަތިބި

އައިސޮލޭޝަން ގައި ޖުމްލަ 23 މީހުން އެބަތިބި:

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީގައި: 20

ދަރުމަވަންތަ: 3

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 860 މީހުން އެބަތިބި.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:49

15:45

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިހާތަނަށް 908 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ

މިހާތަނަށް 908 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 891 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް. އަދި 17 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. ޕެންޑިންގް ގައި އެއްވެސް ސާމްޕަލް އެއް ނެތް.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 15:45

12:59

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕްރެސް މިއަދު އޮންނާނީ 03:30 ގައި: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯރސްއިން ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި އާދައިގެ މަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޕްރެސް މިއަދު ވަނީ 0330 އަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރެސް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 12:59

11:15

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން، އެކި ކްލަބުތަކަށް މާލީ ގޮތުން ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ނިންމިއިރު، މި މުއްދަތުގައި ޔުވެންޓަސްއަށް 90 މިލިއަން ޔޫރޯ ރައްކާކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 11:15

10:35

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސީވިލާތުން ރާއްޖެއައި ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފަައިވަނީ ޔޫކޭއިން އައި ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމައި ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މީހާ ހުރީ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް ކަރަންޓީންގައެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 10:35

23:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 23:14

23:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19: ޔޫކޭގައި އާއިލާ ގޮވައިގެން ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ ދުލުން!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 23:13

22:36

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް

އިނގިރޭސި ކްލަބު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް ދީފިއެވެ.

މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް އެ ޓީމުގެ ދަނޑު ދިނީ، މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އިން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ސިޓީން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސް އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރިއިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވަންދެން ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 22:36

21:59

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މާލޭގައި 17 ފަރާތެއް ހޯމް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި، 44 ފަރާތެއް ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި އެބަތިބި!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:59

21:58

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ޔޫއޭއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:58

21:48

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖެއަށް 70 ވެންޓިލޭޓަރ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ރާއްޖެއަށް 70 ވެންޓިލޭޓަރ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:48

21:38

އުމްނާ އިސްމާއިލް

874 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ލެބަށް ފޮނުވިފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 874 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

1 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ޕެންޑިންގްގައި

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:38

21:33

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖޭގައި ވައިރަހަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން މި ވައިރަސް ޖެހުނު 11 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ 3 މީހެކެވެ. އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:33

21:16

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:16

21:15

އަމަން ހަލީމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޫގްލް އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އެހީއެއް

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:15

21:14

އަމަން ހަލީމް

ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ޙިލާފުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:14

21:13

އަމަން ހަލީމް

ކުރެއްދޫ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިމިގްރޭޝަނަށް އަމުުރުކޮށްފި އެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 21:14

17:22

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މުސާރާ ކުޑަކުރަން ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި

ޔުވެންޓަސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި އެވެ.

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ގިނަ ކްލަބުތަކަށް ވަނީ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އޭނށާގެ މުސާރާއިން 3.8 މިލިއަން ޔޫރޯ މަދުކުރަން ނިންމާފައެވެ. ޔުވެންޓަސްއާއެކު ރޮނާލްޑޯއަށް އަހަރަކު 30 މިލިއަން ޔޫރޯގެ މުސާރައެއް ލިބެއެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 17:22

15:03

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީހަރު މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނީ ތިން މީހެކެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 15:04

11:14

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް އެމްބާޕޭގެ ދީލަތި އެހީއެއް

ފްރާންސްގައި ގެދޮރުނެތް މީހުންނަށް ޕީއެސްޖީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެއްޖެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެމްބާޕޭ މާލީ ގޮތުން އެހީވެފައިވަނީ އެގައުމުގެ "އައްބެ ޕިއެރޭ ފައުންޑޭޝަން" މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ފައުންޑޭޝަނަށް އެމްބާޕޭ ހަދިޔާކުރި ފައިސާގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމްބާޕޭ ދީލަތި އެހީއެއް ވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 11:14

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

11:40
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަޙަޅައިފި
11:13
ކޮވިޑް-19: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ޖަލްސާ ފަށައިފި
10:58
ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ
10:25
ކޮވިޑް-19: މުޅި ގައުމުގެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި
09:28
ކޮވިޑް-19: މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބައެއްފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް: ލޭބަރ ރިލޭޝަން
08:57
ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފުތާގައި އެމެރިކާއިން ވައިރަސްގެ ޕީކަށް އަރާނެ، ނަމަވެސް ޖޫން މަހަށް ކޮންޓްރޯލްވާނެ: ޓްރަމްޕް
08:37
އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި
08:33
ކޮވިޑް-19: އޭޑީބީއިން ރާއްޖެއަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި
08:32
ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ކަރަންޓީންކުރި މީހުން ގެއަަށް ދޫކޮށްލައިިފ
08:23
އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި
08:07
ސައުދީއަަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި
07:46
ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންއަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުދެވޭނެ: ޓްރަމްޕް
07:45
ކޮވިޑް-19: ސައުދީން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފި
07:45
ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ ކާގޯއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ
07:44
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައްވެސް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި
07:44
މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެ
23:36
ކޮވިޑް-19: މި ފަހަރުގެ ސީޒަން ކެންސަލްކުރަން ފާޑިނަންޑް ގޮވާލައިފި
22:54
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް
22:52
މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ކާގޯ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސައިފި
22:31
ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ފަރުވާދެމުން ދަނީ ދެ ދިވެހިންނަށް
22:29
ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި
22:29
ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި
20:34
މައުލޫމާތާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޗެނަލްތައް ހިލޭ ބެލޭނެ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާނެޓުން ތަޢާރަފުކޮށްފި
20:33
ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި!
20:33
ދިރާގުން 30 ދުވަހަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ދެނީ
20:31
ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިތުރު އިންޓްރެސްޓެއް ނުނަގާނެ: ބީއެމްއެލް
16:00
ކޮވިޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކަށް "އެޓެންޑުވި" ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރު ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި
15:52
ކަރަންޓީންކުރެވޭ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
15:51
ފްލޫ ކްލިނިކުތަކުން މިހާތަނަށް 4660 މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވޭ
15:50
ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި
15:49
ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 860 މީހުން އެބަތިބި
15:45
މިހާތަނަށް 908 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ
12:59
ކޮވިޑް-19 ގެ ޕްރެސް މިއަދު އޮންނާނީ 03:30 ގައި: އެޗްޕީއޭ
11:15
ކޮވިޑް-19: ހަތަރު މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން ޔުވެންޓަސްގެ ކުޅުންތެރިން ނިންމައިފި
10:35
އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
23:14
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!
23:13
ކޮވިޑް-19: ޔޫކޭގައި އާއިލާ ގޮވައިގެން ކުރަމުންދާ ތަޖުރިބާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ ދުލުން!
22:36
ކޮވިޑް-19: ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސަސްއަށް
21:59
މާލޭގައި 17 ފަރާތެއް ހޯމް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި، 44 ފަރާތެއް ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި އެބަތިބި!
21:58
ޔޫއޭއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދިވެއްސެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ
21:48
ރާއްޖެއަށް 70 ވެންޓިލޭޓަރ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
21:38
874 ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް
21:33
ރާއްޖޭގައި ވައިރަހަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
21:16
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހާލު ދެރަވި މީހާ: ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް އުއްމީދު ކެނޑުނު!
21:15
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޫގްލް އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އެހީއެއް
21:14
ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ޙިލާފުވި މައްސަލަ ބަލަނީ
21:13
ކުރެއްދޫ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފި
17:22
ކޮވިޑް-19: މުސާރާ ކުޑަކުރަން ރޮނާލްޑޯ ނިންމައިފި
15:03
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެ
11:14
ކޮވިޑް-19: ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް އެމްބާޕޭގެ ދީލަތި އެހީއެއް