ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

1,172

ޚުލާސާ

  • އަހްމަދު އަބްދު ﷲ
  • މެމްބަރު ނާޒިމް
  • އަހްމަދު އަބްދު ﷲ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 02:58

03:10

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަހްމަދު އަބްދު ﷲ

މިރަށް ވިއްކަން އެއްމިލިއަން މީހުން މިތަނަށް ގެންނަ އިރު މިނިވަންކަން މިއޮތީ ގެއްލިފައި. ރައްޔިތުންނަށް ނެތް މިނިވަން ކަމެއް.

 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:15

03:06

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މެމްބަރު ނާޒިމް

ވަގުތު ޖެހިގެން ތަފްސީލްދޭ އިރު އޮންނާނީ ވަގުތ ފާއިތުވެފައި. ކާބަފައިންގެ ތަރިކަ ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ. ރައްޔިތުން ރުހޭ ކަމަށްވާނަމަ ރަނގަޅު. އެހެން ނަމަވެސް މިހެން މިގޮތަށް ސިއްރިޔާތުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެ. މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިސަރުކާރަށް އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައި އެބައޮތް. ފ.އަތޮޅަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަނޑު އޮޅި އޮތްތަން.

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:07

02:59

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަހްމަދު އަބްދު ﷲ

މިރާއްޖޭގެ ހަޤީޤީ މިލްކުވެރިކަން ނެތި ކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. މިރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކާލުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރައްޔިތުންގެ މިތަރިކަ 10 ބިލިއަން ނަގައިގެންވެސް ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ.

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:01

02:58

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވައިކަރަދޫގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމްއާއި އިހަވަންދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:01

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

03:10
އަހްމަދު އަބްދު ﷲ
03:06
މެމްބަރު ނާޒިމް
02:59
އަހްމަދު އަބްދު ﷲ
02:58
ފަލަސުރުޚީ