ފަލަސުރުޚީ

  • އަހްމަދު އަބްދު ﷲ
  • މެމްބަރު ނާޒިމް
  • އަހްމަދު އަބްދު ﷲ
 
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
އަހްމަދު އަބްދު ﷲ

މިރަށް ވިއްކަން އެއްމިލިއަން މީހުން މިތަނަށް ގެންނަ އިރު މިނިވަންކަން މިއޮތީ ގެއްލިފައި. ރައްޔިތުންނަށް ނެތް މިނިވަން ކަމެއް.

 

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 03:10
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
މެމްބަރު ނާޒިމް

ވަގުތު ޖެހިގެން ތަފްސީލްދޭ އިރު އޮންނާނީ ވަގުތ ފާއިތުވެފައި. ކާބަފައިންގެ ތަރިކަ ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ. ރައްޔިތުން ރުހޭ ކަމަށްވާނަމަ ރަނގަޅު. އެހެން ނަމަވެސް މިހެން މިގޮތަށް ސިއްރިޔާތުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެ. މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިސަރުކާރަށް އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައި އެބައޮތް. ފ.އަތޮޅަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަނޑު އޮޅި އޮތްތަން.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 03:06
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
އަހްމަދު އަބްދު ﷲ

މިރާއްޖޭގެ ހަޤީޤީ މިލްކުވެރިކަން ނެތި ކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. މިރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކާލުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރައްޔިތުންގެ މިތަރިކަ 10 ބިލިއަން ނަގައިގެންވެސް ވިއްކާލައިގެން ނުވާނެ.

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 02:59
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވައިކަރަދޫގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމްއާއި އިހަވަންދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަބްދުﷲ

3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 02:58