ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން

1,645

ޚުލާސާ

  • ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 5 ޗައިނާ
  • ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 4 ޗައިނާ
  • ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:59

21:48

އަތޫފް އާތިފް

ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 5 ޗައިނާ

ޗައިނާއިން ދިވެހިން ކޮޅަށް 5 ލަނޑު ޖަހައިފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:48

21:40

އަތޫފް އާތިފް

ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 4 ޗައިނާ

ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޗައިނާ އިން ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:40

21:39

އަތޫފް އާތިފް

ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް

އަކްރަމް އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:39

21:21

އަތޫފް އާތިފް

ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 3 ރާއްޖެ

ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޗައިނާއިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:21

21:21

އަތޫފް އާތިފް

ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް

null

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:21

21:20

އަތޫފް އާތިފް

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުން ގިނަ އެޓޭކް ތަކެއް ކުރަމުން ދާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. މި ހާފުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ދަނޑިއަަށެވެ

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:20

21:04

އަތޫފް އާތިފް

ދެވަނަ ހާފު ކުޅުން ފެށިއްޖެ

ދެވަނަ ހާފަށް ރާއްޖެ ޓީމު ނިކުތީ އެއްބަދަލާ އެކީގަ، އެގޮތުން އަލީ އަޝްފާގުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އަރުވައިފައިވަނީ ދާދު

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:04

20:49

އަތޫފް އާތިފް

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ 0 - ޗައިނާ 2 މެޗުގައި ޗައިނާ ޖެހި ދެ ލަނޑު ވެސް ޗައިނާ އިން ޖެހީ އަރިމަތިން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހުގެ ފައިދާ ނަގައިގެން

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:49

20:45

އަތޫފް އާތިފް

ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 2 ޗައިނާ

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެންދާ އިރު ޗައިނާއިިން މިވަނީ ރާއްޖެ ކޮޅަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:46

20:34

އަތޫފް އާތިފް

ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 1 ޗައިނާ

null

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:34

20:02

އަތޫފް އާތިފް

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ އަދި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށައިފި

މި މެޗާއި ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލަނީ ސަޕްރައިޒިންގ ނަތީޖާއެއް ނެރުމަަށް

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:47

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

21:48
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 5 ޗައިނާ
21:40
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 4 ޗައިނާ
21:39
ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް
21:21
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 3 ރާއްޖެ
21:21
ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް
21:20
ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން
21:04
ދެވަނަ ހާފު ކުޅުން ފެށިއްޖެ
20:49
ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ
20:45
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 2 ޗައިނާ
20:34
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 1 ޗައިނާ
20:02
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ އަދި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށައިފި