އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުން ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށައެޅުން

  • އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު
  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު
  • ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި
 
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު

އީސީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި އީސީން އިންތިހާބުތަކަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭގެ އިތުރުން ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވެސް ނަޝީދު ގޮވާލެއްވި. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 11:13
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު

ރޭވިގެން ހިންގޭ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފެނުމުން އުފާވާ ކަމަށާއި، އާންމު ފަރުދުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްފިނަމަ އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި މަކަރު ނުހެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީ ސެކެޓްރިއޭޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާތީ އުފާވާ ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވި. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 11:06
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ 86 ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 11:00
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ފޯމު ހުށައެޅުން ކުރިއަށްދަނީ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:53
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހުށައަޅަން ފަށައިފި
ކެނޑިޑޭޓުން ބ.ޖަމާލުއްދީނުގައި
6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:49
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކެނޑިޑޭޓުން ބ ޖަމާލުއްދީން ހޯލަށް ވަދެ ވަޑައިގެންފި

 ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމަށް ކެނޑިޑޭޓުން މިހާރު ތިއްބެވީ ބާޖަމަލުއްދީން ހޯލްގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާއެވެ.

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:36
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:23
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން މަޖީދީ މަގުން ކުރިއަށް ދަނީ

ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓެއްވެސް ތިބީ އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ބެނާރއެއް ހިފައިގެން

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:15
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:10
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ފޯމު ހުށައެޅުމަށްފަހު ޕްރެސް ބްރީފިންގ އޮންނާނެ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:07
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:05
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެ

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެއެވެ. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ ބާޖަމަލުއްދީން ހޯލްގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާއެވެ.

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:01
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

" ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކޮށްދޭނެ މަޖިލީހަކަށް މަޖިލިސް 19 ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒު "

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:59
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފަ. އެގޮތުން މައްޗަން ގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފަ 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:56
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ފޯމު ހުށައަޅަން ހިނގާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް
ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް
6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:53
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ހިނގާލުމުގެ ކުރީސަފުގައި ތިއްބަވާނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ބޭފުޅުން

މި ހިނގާލުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާއިރު އޭގެ ފަހަތުގައި ތިއްބަވާނީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރުންނެވެ. އެއަށްފަހު ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ތިބެނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމަތުދެއެވެ. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:40
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދަނީ އެއްވަމުން
އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެއްވުން
6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:39
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:29
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އެމްޑީޕި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން މިއަދު !

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން މިއަދު ހެނދުނު އޮންނާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:13