ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުން ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށައެޅުން

12,814

ޚުލާސާ

  • އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު
  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު
  • ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:11

11:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު

އީސީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި އީސީން އިންތިހާބުތަކަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭގެ އިތުރުން ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވެސް ނަޝީދު ގޮވާލެއްވި. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 11:13

11:06

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު

ރޭވިގެން ހިންގޭ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފެނުމުން އުފާވާ ކަމަށާއި، އާންމު ފަރުދުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްފިނަމަ އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި މަކަރު ނުހެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީ ސެކެޓްރިއޭޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާތީ އުފާވާ ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވި. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 11:06

11:00

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ 86 ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 11:00

10:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުން ކުރިއަށްދަނީ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:53

10:49

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހުށައަޅަން ފަށައިފި

ކެނޑިޑޭޓުން ބ.ޖަމާލުއްދީނުގައި

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:49

10:36

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކެނޑިޑޭޓުން ބ ޖަމާލުއްދީން ހޯލަށް ވަދެ ވަޑައިގެންފި

 ފޯމްތައް ހުށަހެޅުމަށް ކެނޑިޑޭޓުން މިހާރު ތިއްބެވީ ބާޖަމަލުއްދީން ހޯލްގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާއެވެ.

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:36

10:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:23

10:15

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން މަޖީދީ މަގުން ކުރިއަށް ދަނީ

ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓެއްވެސް ތިބީ އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ބެނާރއެއް ހިފައިގެން

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:15

10:10

ލައިޝާ އަހްމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:10

10:07

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމަށްފަހު ޕްރެސް ބްރީފިންގ އޮންނާނެ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:07

10:05

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:05

10:01

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެ

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެއެވެ. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ ބާޖަމަލުއްދީން ހޯލްގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާއެވެ.

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 10:01

09:59

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

" ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކޮށްދޭނެ މަޖިލީހަކަށް މަޖިލިސް 19 ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒު "

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:59

09:56

ލައިޝާ އަހްމަދު

ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފަ. އެގޮތުން މައްޗަން ގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފަ 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:56

09:53

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައަޅަން ހިނގާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް

ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:53

09:40

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިނގާލުމުގެ ކުރީސަފުގައި ތިއްބަވާނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ބޭފުޅުން

މި ހިނގާލުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާއިރު އޭގެ ފަހަތުގައި ތިއްބަވާނީ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެމްބަރުންނެވެ. އެއަށްފަހު ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ތިބެނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމަތުދެއެވެ. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:40

09:39

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދަނީ އެއްވަމުން

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެއްވުން

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:39

09:29

ލައިޝާ އަހްމަދު

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ

 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:29

09:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

އެމްޑީޕި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން މިއަދު !

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން މިއަދު ހެނދުނު އޮންނާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

6 ފެބްރުއަރީ 2019 | ބުދަ 09:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

11:13
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު
11:06
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަބީބު
11:00
ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު އީސީއަށް ހުށައަޅައިފި
10:53
ފޯމު ހުށައެޅުން ކުރިއަށްދަނީ
10:49
ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމު ހުށައަޅަން ފަށައިފި
10:36
ކެނޑިޑޭޓުން ބ ޖަމާލުއްދީން ހޯލަށް ވަދެ ވަޑައިގެންފި
10:23
ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
10:15
ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން މަޖީދީ މަގުން ކުރިއަށް ދަނީ
10:10
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
10:07
ފޯމު ހުށައެޅުމަށްފަހު ޕްރެސް ބްރީފިންގ އޮންނާނެ
10:05
އެމްޑީޕީ ފޯމު ހުށައެޅުމުުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
10:01
ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ހިނގާލުން ފެށިއްޖެ
09:59
ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
09:56
ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުން ސަފަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި
09:53
ފޯމު ހުށައަޅަން ހިނގާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް
09:40
ހިނގާލުމުގެ ކުރީސަފުގައި ތިއްބަވާނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ބޭފުޅުން
09:39
އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ދަނީ އެއްވަމުން
09:29
ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދަނީ
09:13
އެމްޑީޕި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމް ހުށައެޅުން މިއަދު !