ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

22,651

ޚުލާސާ

  • މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 11:47

00:23

އަމްނާ އިމާދު

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019ގައި ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހައި ވެސް އަވަހަށް އެމަނިކުފާނާއި ގުޅުއްވަން އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 00:23

00:15

އަމްނާ އިމާދު

މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިމަކްރަސީ އަކަށް ވައްކާވަމުން ކަމަށާއި، މިއަދު އެމްޑީޕީން ދެއްކީ ޑިމަކްރަސީގެ ރައްޓެހިކަން ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީން މެންބަރުން ކަމަށެވެ. 

19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 00:20

23:28

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި، ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:28

23:27

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖޭޕީން ތައްޔާރު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:27

23:19

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހަސަން ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް 

ހަސަން ޝިޔާން(ގިޓާ) 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:19

23:08

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި

ވިސާމް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްފި.

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވިސާމް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ލ. ގަމު ދާއިރާ އަށް.

ވިސާމް އާއި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ލ. ގަން ތނޑި، ބިނާ އިސްމާއިލް އަލީ އާއި ލ. ގަން ތުނޑި، ނިއުފްލާވަރ މޫސާ ހަމްދީ. ވިސާމް ވަނީ ހުރިހާ ފޮށްޓަކުން ވެސް  ކުރި ހޯދާފައި. ވިސާމް ޓިކެޓް ކަށވަރުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން. 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:09

22:59

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް ލިބިވަޑައިގެންފި. އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން. 

ހަސަން ލަތީފާއި އެކު އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މުހައްމަދު ޝަރީފު 

ހަސަން ލަތީފު

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:59

22:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން. އޭނާއާއި އެކު އިތުރު ހަ މެމްބަރުން ވަނީ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލާފައި.  ފިރުޝާނަކީ އެމްޑީޕީ ޔޫތު ވިންގުގެ މެމްބަރެއް.

ހުސައިން ފިރުޝާން

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:49

22:43

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މީދޫ ދާއިރާ ރޮޒެއިނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާ މިހާރުވެސް އެދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. ރޮޒެއިނާ އާއި އެކު އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލެއްވީ އިމާދު ސޯލިހު އަދި ހަސަން ޝާހިދު

ރޮޒެއިނާ އާދަމް  

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:43

22:40

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީސައަށް

އެމްޑީީޕީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަހުމަދު އީސައަށް ލިބިވަޑައިގެންނަވައިފި. އީސަ އަކީ  މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި އެ ގޮނޑި ފުރުއްވި މެމްބަރެއް. 

އީސަ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:40

22:37

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަބްދުލްޣަފޫރު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ، މި ހިނގާ މަޖިލީހުގެ ކުޅުުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ (ގަޕޯ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. އަބްދުލްޣަފޫރަކީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. 

ގަޕޯ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:37

22:32

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަލީ ނިޔާޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަލީ ނިޔާޒު. އޭނާއާއި އެކު އެދާއަިރާއަށް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުﷲ

އަލީ ނިޔާޒު

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:32

22:21

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

 މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު . އެމަނިކުފާނާއި ވާދަ ކޮށްފައިވަނީ އާޝިޔަތު އަލައިކާ އަދުނާން.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 267 ވޯޓު. އަދި އަލައިކާ އަށް 52 ވޯޓު

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:35

21:18

އަމްނާ އިމާދު

ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި

މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށާފައި ވާއިރު މި ފަހަރުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރައިމަރީއެއްގައި މީހުން ވޯޓްލާ ފަހަރެވެ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 21:18

19:15

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި. އެހެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން ބުނީ ކިއުގައި މީހަކު ނެތްކަމަށްވާނަ 8:30 ގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރާނެކަމަށް. 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:15

19:10

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މެލޭޝިއާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި. މެލޭޝިއާގައި ވޯޓުލާން ފަށާފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 11:30 ގައި. 

މެލޭޝިއާގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ:

No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor.
Malaysia
(Ali Shiyam’s Residence )

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:12

18:07

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލައްވައިފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހަށްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓްލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރަހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވަނީ 
 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 18:07

17:33

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އަށްޑޫސިޓީގެ ޙުޅުދޫ ދާއިރާއަށް 5 ކެނޑީޑޭޓުން ވާދަކުރޭ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:33

17:24

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލައިފި

 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލީ ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު ފޯލްޑް ކުރި ވަގުތު އެހެން މީހުންނަށް ކަރުދާސް ކޮޅުގައި އިން ނަން ފެންނަ ގޮތަށް ފޯލްޑް ކުރުމުން 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:24

17:12

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފަށައިފި

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:12

17:03

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:03

16:57

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވޯޓް ލައްވަނީ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:57

16:50

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އަށްޑޫސިޓީގެ މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓްލުން ފަށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:50

16:34

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި އަށްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:34

16:21

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ދެގަޑި އިރަށްފަހު ފެށިއްޖެ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:21

16:12

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް 115 މީހުން ވޯޓް ލައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:12

16:01

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

ގެމަނަ ފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ފެށިއްޖެ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:01

15:52

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

އެމްޑިޕީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މާލޭ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން އަދި ނުފެށޭ

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 15:52

14:39

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 14:39

14:26

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއު ހަދާފައި 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 14:26

14:09

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 14:09

13:58

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން

ސްރީލަންކާ

No 17, Boadi Raja Mw (Perakumba Road )
Dehiwala, Sri Lanka
( Thoariq’s residence )

މެލޭޝިއާ

No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor.
Malaysia
(Ali Shiyam’s Residence )

އިންޑިއާ

Biverah Hotel and Suites
Pattom Kumarapuram Road
Thiruvananthapuram , Kerala
695011, India
( Next to Maldives Consulate in Trivandrum)

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:58

13:56

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ވޯޓު ފޮއްޓާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:56

13:55

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

މައްޗަންގޯޅި ހުރިހާ ދާއިރާތައް، މ، ފ، ދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – މަދުރަސަތުލް އަރަބިއްޔާ
ގއ،ގދ،ވ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ހއ، ހދ، ށ، ނ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ގަލޮޅު ދެކުނު، ރ، ބ، ޅ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ހެންވޭރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތައް، ތ، ލ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – ކަލާފާނު ސްކޫލް
މާފަންނު ހުރިހާ ދާއިރާތައް، ޏ، ކ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – ހިރިޔާ ސްކޫލް
ވިލިމާލެ – މުހިއްދީން ސްކޫލް
ހުޅުމާލެ – ރެހެންދި ސްކޫލް
އައްޑޫ ހުރިހާ ދާއިރާތައް، އއ، އދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް- ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:55

13:54

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 13:54

11:48

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 8:30 އަށް. ޕްރައިމަރީގައިވާދަކުރާނީ 279 ކެންޑިޑޭޓުން. ޕްރައިމަރީގައި 86،091 މީހުން ވޯޓުލާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ. ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުން މެންދުރު ފަހު 2:30 ގައި ފެށިކަމުގައި ވިއަސް މެލޭޝިއާގައި ފަށާނީ އެގައުމުގެ ގަޑިން 2:30 ގައި. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 11:30 ގައި 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 11:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް

Khadheejaibrah7

00:23
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
00:15
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
23:28
ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
23:27
މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖޭޕީން ތައްޔާރު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ
23:19
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
23:08
ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި
22:59
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް
22:49
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން
22:43
މީދޫ ދާއިރާ ރޮޒެއިނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
22:40
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީސައަށް
22:37
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަބްދުލްޣަފޫރު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
22:32
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަލީ ނިޔާޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
22:21
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
21:18
ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
19:15
ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފި
19:10
މެލޭޝިއާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި
18:07
ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލައްވައިފި
17:33
އަށްޑޫސިޓީގެ ޙުޅުދޫ ދާއިރާއަށް 5 ކެނޑީޑޭޓުން ވާދަކުރޭ
17:24
 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލައިފި
17:12
މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފަށައިފި
17:03
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ
16:57
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވޯޓް ލައްވަނީ
16:50
އަށްޑޫސިޓީގެ މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓްލުން ފަށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
16:34
ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި އަށްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
16:21
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ދެގަޑި އިރަށްފަހު ފެށިއްޖެ
16:12
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް 115 މީހުން ވޯޓް ލައިފި
16:01
ގެމަނަ ފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ފެށިއްޖެ
15:52
އެމްޑިޕީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މާލޭ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން އަދި ނުފެށޭ
14:39
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
14:26
އިންޑިއާގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
14:09
ވޯޓުލުމުގެ ތައްޔާރީތައް
13:58
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން
13:56
ވޯޓު ފޮއްޓާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް
13:55
މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން
13:54
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
11:48
އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ