އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ

  • މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
 
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019ގައި ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހައި ވެސް އަވަހަށް އެމަނިކުފާނާއި ގުޅުއްވަން އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 00:23
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިމަކްރަސީ އަކަށް ވައްކާވަމުން ކަމަށާއި، މިއަދު އެމްޑީޕީން ދެއްކީ ޑިމަކްރަސީގެ ރައްޓެހިކަން ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީން މެންބަރުން ކަމަށެވެ. 

19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 00:15
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ވައުދާ ޚިލާފްވީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި، ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:28
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖޭޕީން ތައްޔާރު ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:27
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހަސަން ޝިޔާން (ގިޓާ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް 

ހަސަން ޝިޔާން(ގިޓާ) 
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:19
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކޮށްފި
ވިސާމް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްފި.

އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވިސާމް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ލ. ގަމު ދާއިރާ އަށް.

ވިސާމް އާއި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ލ. ގަން ތނޑި، ބިނާ އިސްމާއިލް އަލީ އާއި ލ. ގަން ތުނޑި، ނިއުފްލާވަރ މޫސާ ހަމްދީ. ވިސާމް ވަނީ ހުރިހާ ފޮށްޓަކުން ވެސް  ކުރި ހޯދާފައި. ވިސާމް ޓިކެޓް ކަށވަރުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން. 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:08
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހަސަން ލަތީފަށް ލިބިވަޑައިގެންފި. އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން. 

ހަސަން ލަތީފާއި އެކު އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މުހައްމަދު ޝަރީފު 

ހަސަން ލަތީފު
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:59
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރީ ހުސައިން ފިރުޝާން. އޭނާއާއި އެކު އިތުރު ހަ މެމްބަރުން ވަނީ އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލާފައި.  ފިރުޝާނަކީ އެމްޑީޕީ ޔޫތު ވިންގުގެ މެމްބަރެއް.

ހުސައިން ފިރުޝާން
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:49
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
މީދޫ ދާއިރާ ރޮޒެއިނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާ މިހާރުވެސް އެދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. ރޮޒެއިނާ އާއި އެކު އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލެއްވީ އިމާދު ސޯލިހު އަދި ހަސަން ޝާހިދު

ރޮޒެއިނާ އާދަމް  
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:43
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީސައަށް

އެމްޑީީޕީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަހުމަދު އީސައަށް ލިބިވަޑައިގެންނަވައިފި. އީސަ އަކީ  މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި އެ ގޮނޑި ފުރުއްވި މެމްބަރެއް. 

އީސަ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:40
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަބްދުލްޣަފޫރު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ، މި ހިނގާ މަޖިލީހުގެ ކުޅުުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ (ގަޕޯ) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި. އަބްދުލްޣަފޫރަކީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. 

ގަޕޯ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:37
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަލީ ނިޔާޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަލީ ނިޔާޒު. އޭނާއާއި އެކު އެދާއަިރާއަށް ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުﷲ

އަލީ ނިޔާޒު
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:32
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގައި ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

 މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު . އެމަނިކުފާނާއި ވާދަ ކޮށްފައިވަނީ އާޝިޔަތު އަލައިކާ އަދުނާން.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 267 ވޯޓު. އަދި އަލައިކާ އަށް 52 ވޯޓު

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:21
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި

މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށާފައި ވާއިރު މި ފަހަރުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރައިމަރީއެއްގައި މީހުން ވޯޓްލާ ފަހަރެވެ

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 21:18
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ވޯޓުލެވޭ ގަޑި މިރޭ 9:30 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި. އެހެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން ބުނީ ކިއުގައި މީހަކު ނެތްކަމަށްވާނަ 8:30 ގައި ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރާނެކަމަށް. 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:15
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
މެލޭޝިއާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި. މެލޭޝިއާގައި ވޯޓުލާން ފަށާފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 11:30 ގައި. 

މެލޭޝިއާގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ:

No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor.
Malaysia
(Ali Shiyam’s Residence )

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:10
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލައްވައިފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހަށްޓާފައިހުރި ވޯޓް ފޮއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓްލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރަހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓް ލައްވަނީ 
 
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 18:07
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
އަށްޑޫސިޓީގެ ޙުޅުދޫ ދާއިރާއަށް 5 ކެނޑީޑޭޓުން ވާދަކުރޭ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:33
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލައިފި

 އޮފިޝަލަކު ވޯޓްލާން ދިޔަ މީހަކު އަތުން ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު އަތުލީ ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅު ފޯލްޑް ކުރި ވަގުތު އެހެން މީހުންނަށް ކަރުދާސް ކޮޅުގައި އިން ނަން ފެންނަ ގޮތަށް ފޯލްޑް ކުރުމުން 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:24
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފަށައިފި

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:12
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:03
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވޯޓް ލައްވަނީ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:57
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
އަށްޑޫސިޓީގެ މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ވޯޓް ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓްލުން ފަށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

 

18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:50
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުރި އަށްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ ވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:34
Writer Profile Picture
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓްލުން ދެގަޑި އިރަށްފަހު ފެށިއްޖެ
18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 16:21