މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުން

  • ޓެކްސީތައް މެދުކަނޑާނުލަން މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  • މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގެ ތެރެއަށްވެސް ވަނި ފެންވަދެފައި
  • ފެންބޮޑުވެ އާއްމުދިރިއުޅުމަށް ދަތިވުން
 
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ޓެކްސީތައް މެދުކަނޑާނުލަން މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް ވެސް ފެން ވަދެ، އާންމުން ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި މި ދަނޑިވަޅުގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާނުލަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި.

މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ނަހުލާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު މަގުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާން އިސްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށް

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:51
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގެ ތެރެއަށްވެސް ވަނި ފެންވަދެފައި

މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގެ ތެރެއަށްވެސް ވަނި ފެންވަދެފައި. ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ޖެހިގެން މެނުވީ ބޮޑެތި މީހުންވެސް އަދު ކުޑަ ކުދިންވެސް ބޭރަށް ނުނުކުތުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު އިލްތިމާސްކުރައްވާ

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:44
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ފެންބޮޑުވެ އާއްމުދިރިއުޅުމަށް ދަތިވުން

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 4 ގަޑިއިރު މާލެއަށް ވާރޭވެނުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިންދާފައި، އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުުން ހުއްޓުމެއްނެތި ދަީ މަސަައްކަތް ކުރަމުން

ޓްރެފިކް އަދި އޮންޑިއުޓީ ފުލުހުން އަދި އެސްއޯ ވެސް ތިބީ މަގުތަކަށްނެރެފައި، އެހީތެރިކަމަށް އެދި ކޯލްތައް ދަނީ ލިބެމުން އަދި ލިބެމުންދާވަރަކުން މި ދަނީ އެޑެންޑް ވަމުން

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:36
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ފެން ހިންދުމުގެ މަައްކަތް ބާރަށް ދަނީ ކުރިއަށް
ވީޓީވީ ސްޓޭޝަން

މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ޕީއެސްއެމް ހިންގާ އިމާރާތާއި، ވީޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް ގެއްލުންވެ ދެ ސްޓޭޝަންގެ ހިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި 

މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އާ ހަމައަށް 44 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފަ. 

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:45 އާ ހަމައަށް މާލެއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ވެސް ނެރެފަ. 

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:29
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ޕްރެސް ކުރިއަށް ދަނީ

މި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދެ ގެއަކުން މިހުން ބަދަލުކޮފައި ވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނޭ. އަދި މާލޭގެ 14 ސަރަހައްދެއްގައި ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވި

ފުއް ގުދަނާއި ބައެއް ކަބޯތަކެތި ރައްކާކޮސްފައިވާ ތަންތަނުގައި ވެލިބަސްތާޖެހުން ކުރިއަށް ދަކަމަށް ވިދާޅުވި

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:21
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އިމަޖެންސީގައި ގުޅުއްވުމަށް

ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އަމިލަފުޅު ރައްކާތެރިކަމާއި، ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްމަށް ނޭޝަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން އިލްތިމާސްލުރޭ

އަދި އެމްޖެންސީ ހާލަތެއް ދިމަވެއްޖެނަމަ ނޭޝަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ އިމަޖެންސީ ނަމްބަރު 115 ގުޅުއްވުމަށް އެދޭ

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 15:56
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އެމްއެންޑީއެފްއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މާލޭގެ ފެން ހިންދުން ކުރިއަށް އެބަގެންދޭ
ގެތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ފެންވަނަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުން ވެލިބަސްތާތަށް ޖަހަނީ

 

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 15:52
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވުން

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގިނަ މަގުތަކެއްގައި ހިނގައިބިނގައި ވެ އުޅެން ދަތިވާ ވަރަށް ވަނީ ފެންބޮދުވެފަ. އަދި ބައެއް ގެތަކަށާއި ފިހާރަތަކަށް ވެސް ފެން ވަންނަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ލިބިފަ.

5 ޑިސެންބަރ 2018 | ބުދަ 15:45