ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

8,186

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
  • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން
  • އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:46

19:39

އަމްނާ އިމާދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރެއްވުން ކުރިއަށް ދަނީ 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:46

19:36

އަމްނާ އިމާދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރެއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގައި މަޖިލިސްގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ރައީސް އޮފީހުގައި  

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:38

18:02

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ދަނީ ބައްދަލުކުރައްވަމުން 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:04

17:37

އަމްނާ އިމާދު

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގައި ކޮށްދެވޭނެ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރެއްވުން

މިރާއްޖެ އަށް ގެންނަ ތަރައްގީ ވެގެންދާނީ ތިމާވެއްޓަށް އެއްކީލަކޮށް ގެނެވޭ ތަރައްގީއަކަށް: ރައީސް

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ނިމޭއިރު ކަރަންގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ދަންޑުވެރިކަމަށް އެތެރެ ކުރެވޭ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވޭނެ: ރައީސް

ބޯހިޔާވެހިކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ކައުންސިލްތައް ބާރު ވެރި ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އޮތް ދެމުއައްސަސާއަށް ހަދާނަން: ރައީސް 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:46

17:30

އަމްނާ އިމާދު

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުްނ ހިންގާ ކަން

ސަރުކަރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޚާއްސަ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރާންނަން: ރައީސް 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލް ތަކަށް ބާރުލިބިދޭގޮތަށް ހަދާނަން: ރައީސް

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:30

17:23

އަމްނާ އިމާދު

މިއަދު ލިބިފައިވާ ފުރުސަތަކީ ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި މަދުން ނޫނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫން: ރައީސް

އަލަށް އުފެދިގެންދާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭޭނަން: ރައީސް 

އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީވެގެން ނުދާނެ: ރައީސް

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:23

17:21

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވީ ވީ ވައުދުތަކުގެ މައްޗަށް : ރައީސް

އަޅުގަނޑު ވީ ވައުދުތައް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން : ރައީސް

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:21

17:12

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާ ކުރައްވައިފި

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:12

17:05

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އެކު 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުއްވައިފި 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:05

17:02

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:02

16:56

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ ރަސްމީކޮށްފަށައިފި 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:56

16:52

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:52

16:50

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފި. 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:50

16:47

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިންތިޚާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފި 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:47

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

19:39
ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
19:36
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން
18:02
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން
17:37
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގައި ކޮށްދެވޭނެ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރެއްވުން
17:30
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުްނ ހިންގާ ކަން
17:23
މިއަދު ލިބިފައިވާ ފުރުސަތަކީ ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި މަދުން ނޫނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫން: ރައީސް
17:21
ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވީ ވީ ވައުދުތަކުގެ މައްޗަށް : ރައީސް
17:12
އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
17:05
އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
17:02
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
16:56
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
16:52
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
16:50
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
16:47
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު