އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

  • ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
  • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން
  • އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން
 
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރެއްވުން ކުރިއަށް ދަނީ 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:39
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރެއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގައި މަޖިލިސްގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ރައީސް އޮފީހުގައި  

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:36
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ދަނީ ބައްދަލުކުރައްވަމުން 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 18:02
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގައި ކޮށްދެވޭނެ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރެއްވުން

މިރާއްޖެ އަށް ގެންނަ ތަރައްގީ ވެގެންދާނީ ތިމާވެއްޓަށް އެއްކީލަކޮށް ގެނެވޭ ތަރައްގީއަކަށް: ރައީސް

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ނިމޭއިރު ކަރަންގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ދަންޑުވެރިކަމަށް އެތެރެ ކުރެވޭ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވޭނެ: ރައީސް

ބޯހިޔާވެހިކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ކައުންސިލްތައް ބާރު ވެރި ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އޮތް ދެމުއައްސަސާއަށް ހަދާނަން: ރައީސް 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:37
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުްނ ހިންގާ ކަން

ސަރުކަރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޚާއްސަ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރާންނަން: ރައީސް 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލް ތަކަށް ބާރުލިބިދޭގޮތަށް ހަދާނަން: ރައީސް

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:30
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
މިއަދު ލިބިފައިވާ ފުރުސަތަކީ ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި މަދުން ނޫނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫން: ރައީސް

އަލަށް އުފެދިގެންދާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭޭނަން: ރައީސް 

އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީވެގެން ނުދާނެ: ރައީސް

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:23
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވީ ވީ ވައުދުތަކުގެ މައްޗަށް : ރައީސް

އަޅުގަނޑު ވީ ވައުދުތައް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން : ރައީސް

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:21
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާ ކުރައްވައިފި

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:12
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އެކު 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުއްވައިފި 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:05
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:02
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ ރަސްމީކޮށްފަށައިފި 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:56
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:52
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފި. 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:50
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އިންތިޚާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފި 

17 ނޮވެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 16:47