19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

5938


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަމްނާ އިމާދު

ޚުލާސާ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގައި ކޮށްދެވޭނެ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރެއްވުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުްނ ހިންގާ ކަން

17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 16:46

އަމްނާ އިމާދު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ކ. މާލެ


ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރެއްވުން ކުރިއަށް ދަނީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:39

އަމްނާ އިމާދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން

ކ. މާލެ


ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރެއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގައި މަޖިލިސްގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ރައީސް އޮފީހުގައި  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:36

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

ކ. މާލެ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ދަނީ ބައްދަލުކުރައްވަމުން 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

18:02

އަމްނާ އިމާދު

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގައި ކޮށްދެވޭނެ ބައެއް ކަންކަން ހާމަކުރެއްވުން

ކ. މާލެ


މިރާއްޖެ އަށް ގެންނަ ތަރައްގީ ވެގެންދާނީ ތިމާވެއްޓަށް އެއްކީލަކޮށް ގެނެވޭ ތަރައްގީއަކަށް: ރައީސް

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ނިމޭއިރު ކަރަންގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ދަންޑުވެރިކަމަށް އެތެރެ ކުރެވޭ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވޭނެ: ރައީސް

ބޯހިޔާވެހިކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ކައުންސިލްތައް ބާރު ވެރި ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު އޮތް ދެމުއައްސަސާއަށް ހަދާނަން: ރައީސް 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:37

އަމްނާ އިމާދު

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުްނ ހިންގާ ކަން

ކ. މާލެ


ސަރުކަރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޚާއްސަ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރާންނަން: ރައީސް 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލް ތަކަށް ބާރުލިބިދޭގޮތަށް ހަދާނަން: ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:30

އަމްނާ އިމާދު

މިއަދު ލިބިފައިވާ ފުރުސަތަކީ ގައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި މަދުން ނޫނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫން: ރައީސް

ކ. މާލެ


އަލަށް އުފެދިގެންދާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭޭނަން: ރައީސް 

އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީވެގެން ނުދާނެ: ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:23

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވީ ވީ ވައުދުތަކުގެ މައްޗަށް : ރައީސް

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑު ވީ ވައުދުތައް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން : ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:21

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ކ. މާލެ


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާ ކުރައްވައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:12

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

ކ. މާލެ


އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އެކު 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުއްވައިފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:05

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކ. މާލެ


އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

17:02

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކ. މާލެ


ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ ރަސްމީކޮށްފަށައިފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:56

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:52

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކ. މާލެ


އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:50

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކ. މާލެ


އިންތިޚާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ދަނޑަށް ވަޑައިގެންފި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

16:47

ކޮމެންޓް