ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުން

  • އެހެން ދީންތައް އަންނައިރު ވެސް އަޒުމު ކިޔާލަ ކިޔާލާ މިތިބީ
  • މިނިވަން ދައުލަތެއް ހަދާނެ: އަލީ ހުސައިން
  • ބިން ވިއްކައިގެން ވެރިކަން ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގެއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ:އަލީ ހުސައިން
 
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
އެހެން ދީންތައް އަންނައިރު ވެސް އަޒުމު ކިޔާލަ ކިޔާލާ މިތިބީ

ސިފައިންނަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ ގައުމު ވިއްކާލައި، އެހެން ދީންތައް ފަތުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ވެސް ތިބީ އަޒުމު ކިޔާލަ ކިޔާލައި ކަމަށް. ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަމަކީ ދިވެހި ފުލުހުން ދަށްކޮށްލަނީ، އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ބައެކޭ. ކަލޭމެންނަށް ދިވެހި ގައުމުގެ ވެރިޔަކު ހޮވުމަށް ވޯޓެއް ވެސް ނުލެވޭނޭ. 

ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ފުރަތަމަ ތެދުވަންޖެހެނީ ސިފައިން. ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލައިފި ނަމަ، އެ ވިއްކާލެވެނީ މިނިވަންކަން. އެ ހުޅުވަލަދެނީ އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް ދޮރެއް. 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:26
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
މިނިވަން ދައުލަތެއް ހަދާނެ: އަލީ ހުސައިން

ފ. އަތޮޅު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވިއްކާލައިފި ނަމަ އެތަން އެ ގައުމުގެ އަމިއްލަ ތަނަކަށް ހަދައި، މިނިވަން ދައުލަތެއް ވެސް އުފައްދާނެ. އެކަން ދުނިޔޭގައި ތިބި ބަޔަކަށް ފެންނާނެ. ޔަގީން ކަށަވަރު މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފައްދާނެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ. 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:22
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ބިން ވިއްކައިގެން ވެރިކަން ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގެއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ:އަލީ ހުސައިން

މި ގައުމު ވިއްކައިގެނެއް ނޫން ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާނީ. އިކޮނޮމިސްޓަކުންނަކީ ގައުމު ވިއްކައިގެން ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާނެ ބައެއް ނޫން. ގައުމުގެ ބިން ނުވިއްކައި ވެރިކަން ހިންގަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވަންޏާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ދާންވީ. ރައީސް މައުމޫންވެސް، ރައީސް ނަޝީދު ވެސް، ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރީ އެންމެ ބިންކޮޅެއް ވެސް ނުވިއްކައި. އިންސާނެއްގެ ވެސް ދެ ކިޑްނީ ހުރޭ. އޭގެ ތޮބީއަތުގައި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއް ކިޑްނީ. ނަމަވެސް އަނެއް ކިޑްނީއެއް ވިއްކާލަން ނުޖެހޭ

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:20
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ހަދިޔާ ލާންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ލިބޭ ހަދިޔާ ސީދާ ލާންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް. އެ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށްފި ނަމަ، އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ބުނާ ގޮތަށް ރަނގަޅު ހަދިޔާއަކަށް ނުވާނެ. 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:16
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ހަދިޔާ ބޭނުންވެގެން އެ އުޅެނީ

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އުޅެނީ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ސައުދީގެ ހަދިޔާ ހޯއްދެވުމަށް. އެ ހަދިޔާ އެކައުންޓްތަކަށް އަންނާނެ. 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:15
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ރައީސް ޔާަމީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ޓްވިޓާ އާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ފާޅުކުރުމުން، ރައީސް ޔާމީން މިއަދު އެ ވިދާޅުވީ 10 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓެމެންޓެކޭ ކުރަނީ. އެއީ އެ މަނިކުފާނު ކަންބޮޑުވީ ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކޮޅުކަން އެނގުމުން 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:13
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ސައުދީން އުޅެނީ ރައްތައް ތަރައްގީކުރާކަށް ނޫން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ތަރައްގީކުރާކަށް ނޫން. ބިންތައް ހިއްކުމަށް ފަހު، ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށް ވިއްކާލަން އެ އުޅެނީ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވޭ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ވުރެ ބިން ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ މާބޮޑު. ދިވެހިންގެ ޝަރަފާއި ކަރާމަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް މިކަމަކީ. ރައީސް ޔާމީން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯއްދަވަން، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ވިއްކާލަން ބޭނުންތޯ. މި ބިންތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތްތަކުން އަހަންޖެހޭ، އަގާމެދު މިލްކުވެރިން ގާތުން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:11
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ނޭރޭނެ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އެ ގައުމުން ގަނެގެން އާބާދުކުރާ ތަނަށް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް. ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް [އެތަނަކަށް] ނޭރޭނެ. މިތަނުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލެންޏާ ގެއްލޭނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހެން ދީންތައް ފެތުރެންޏާ ފެތުރޭނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުން

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:08
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ތާއަބަދަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް

ބިން ހިއްކައިގެން ތަންތަން ވިއްކިޔަސް، މިއީ ތާއަބަދަށް ގައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް. ބިންތައް ހިއްކުމާއެކު ވަގުތުން އެހެން ބަޔަކަށް ލީސްކުރެވޭނެ، ވިއްކަން ވެސް ވިއްކޭނެ. 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:05
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
އެހެން ދީންތައް ފެތުރޭނެ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމަކީ އެހެން ދީންތައް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުމަށް ހުޅުވޭ ފުރުސަތެއް. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބިން ގަތުމަށް ފަހު، ޔަހޫދީންނަށް ވެސް ބިންތައް ވިއްކޭނެ. އެކަމަށް ހުރަހެއް ނެތް. ޔަހޫދީން މިރާއްޖޭގައި އޭރުން ވަޒަންވެރިވާނެ

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:04
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީގެ މެހްމާނަކީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން. މާއުލޫއަކީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުން

 

 

2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 03:01
Writer Profile Picture
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުން
2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:59