ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

  • ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
  • ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ
  • ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ
 
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ވޭތުވެދިޔަ ތަން ދިޔައީ. ދެންވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންވީ. ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރަންޖެހޭ 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:13
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

ގަރާރަށް ތާއީދުކުރަން. ޝައިހް އިމްރާން އަދި ކާނަލް ނާޒިމްވެސް މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:09
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ. ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ މިނިވަނެއް ގޮތުގައި. ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމްވެސް މިނިވަންކުރަންޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:58
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި. މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 53 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީގެން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:53
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ ފަށައިފި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:46
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:30
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:29
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:28
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސް 11 ނޮވެމްބަރަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް. އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ރިޔާޒް ރަޝީދު، ހުސެއިން މުހައްމަދު، މުހައްމަދު ހުސެއިން، އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރޮޒައިނާ އާދަމް، އަހުމަދު އާމިރް އަދި އަލީ އާރިފް. މި މެމްބަރުން ކޮމްޓީގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީވެސް 68 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީގެން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:05
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސް ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކޮށްފި. މި މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓުދީފައިވަނީ 68 މެމްބަރުން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:03
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލް ފާހެއް ނުވި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:01
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ޖަލްސާ އަލުން ފަށައިފި. ދެން އޮތީ ވޯޓަށް އަހަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:31
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:15
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:15
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި. ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ 13:30 ގައި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:35
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ

7 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ފުނުވުމަށް ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ތާއިދުކުރައްވައިފި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:32
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

މި މައްސަލަ 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:30
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު

މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދެން ހުށަހަޅަން. ދައުރު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި. ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ހުވާނުކުރެއްވޭނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:24
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ހުވާކުރެއްވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށޭ ބުނުވަން. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމެން ނިންމައިދިނުމަށް އެދެން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:18
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން. 11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރައްވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނަނީ 17 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރަން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:12
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދުން ފެނޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:10
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިދިކީލިކޮށް ބަޅުކޮށް ކުރިކަންތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަހުސްކުރަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑަށް 100 ޕަސަންޓް ޔަގީން ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ދިވެހި ރައްޔަތުން އިއްތިފާގުވާނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:08
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ހުވާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް. މިކަން ކާމިޔާބުވާނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:00
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ކަމަށް. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:58
Writer Profile Picture
ލީވާން އަލީ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް

ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ކޮންމެހެންވެސް އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:55