ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

8,547

ޚުލާސާ

  • ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
  • ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ
  • ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:47

17:13

ލީވާން އަލީ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ވޭތުވެދިޔަ ތަން ދިޔައީ. ދެންވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންވީ. ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރަންޖެހޭ 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:13

17:09

ލީވާން އަލީ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

ގަރާރަށް ތާއީދުކުރަން. ޝައިހް އިމްރާން އަދި ކާނަލް ނާޒިމްވެސް މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:09

16:58

ލީވާން އަލީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ. ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ މިނިވަނެއް ގޮތުގައި. ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމްވެސް މިނިވަންކުރަންޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:58

16:53

ލީވާން އަލީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި. މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 53 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީގެން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:53

16:46

ލީވާން އަލީ

ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ ފަށައިފި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:46

15:30

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:30

15:29

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:29

15:28

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 15:28

14:05

ލީވާން އަލީ

ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސް 11 ނޮވެމްބަރަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް. އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ރިޔާޒް ރަޝީދު، ހުސެއިން މުހައްމަދު، މުހައްމަދު ހުސެއިން، އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރޮޒައިނާ އާދަމް، އަހުމަދު އާމިރް އަދި އަލީ އާރިފް. މި މެމްބަރުން ކޮމްޓީގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީވެސް 68 މެމްބަރުން ވޯޓު ދީގެން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:05

14:03

ލީވާން އަލީ

ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަސް ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކޮށްފި. މި މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓުދީފައިވަނީ 68 މެމްބަރުން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:03

14:01

ލީވާން އަލީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލް ފާހެއް ނުވި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 14:01

13:31

ލީވާން އަލީ

މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ޖަލްސާ އަލުން ފަށައިފި. ދެން އޮތީ ވޯޓަށް އަހަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:33

12:15

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:15

12:15

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:15

10:35

ލީވާން އަލީ

މައްސަލައިގެ ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި. ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ 13:30 ގައި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 11:06

10:32

ލީވާން އަލީ

7 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ފުނުވުމަށް ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ތާއިދުކުރައްވައިފި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:32

10:30

ލީވާން އަލީ

ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

މި މައްސަލަ 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:30

10:24

ލީވާން އަލީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު

މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދެން ހުށަހަޅަން. ދައުރު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި. ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ހުވާނުކުރެއްވޭނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:24

10:18

ލީވާން އަލީ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ހުވާކުރެއްވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށޭ ބުނުވަން. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމެން ނިންމައިދިނުމަށް އެދެން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:18

10:12

ލީވާން އަލީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން. 11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރައްވަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނަނީ 17 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރަން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:12

10:10

ލީވާން އަލީ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނު ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަކަށް އެދުން ފެނޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:10

10:08

ލީވާން އަލީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިދިކީލިކޮށް ބަޅުކޮށް ކުރިކަންތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަހުސްކުރަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑަށް 100 ޕަސަންޓް ޔަގީން ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ދިވެހި ރައްޔަތުން އިއްތިފާގުވާނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:08

10:00

ލީވާން އަލީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ހުވާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް. މިކަން ކާމިޔާބުވާނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:00

09:58

ލީވާން އަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވާނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ކަމަށް. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:58

09:55

ލީވާން އަލީ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް

ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ކޮންމެހެންވެސް އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:55

09:53

ލީވާން އަލީ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ދުވަހަކަށްވެސް ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:53

09:48

ލީވާން އަލީ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން

ރައްޔަތުން ވޯޓުލާފައިވަނީ ދައުރު ފެށޭ ދުވަހާއި، ނިމޭދުވަސް ބެލުމަށް ފަހު. އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށް ދެކެން.

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:48

09:42

ލީވާން އަލީ

ވިލިގިނލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން

11 ނޮވެމްބަރުގައި ހުވާކުރައްވާ ގޮތަށް ރައްޔަތުން ވޯޓު ލާފައިވަނީ. އެގޮތުން 11 ނޮވެމްބަރުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަންޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:42

09:37

ލީވާން އަލީ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭނީ ނޮވެމްބަރު 11 ގައި. އެ ދުވަހު ހުވާކުރެއްވިޔަސް ގާނޫނަށް ފުށު ނާރާނެ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:37

09:27

ލީވާން އަލީ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް

އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް އަށް މަރުހަބާ. ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސް ކޮންމެހެންވެސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:27

09:24

ލީވާން އަލީ

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް

މިއީ ބަހުސެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:24

09:22

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:22

09:22

ލީވާން އަލީ

ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށް ދެކެން. މަޖިލީހުގައި އާ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:22

09:18

ލީވާން އަލީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭނީ 11 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށް ދެކެން. އެގޮތަށް އެކަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:18

09:16

ލީވާން އަލީ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރައްވާ ދުވަސް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަހުސް ފަށައިފި 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:16

09:14

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:14

09:11

ލީވާން އަލީ

މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ތަޅުއަޅުވައި ސިފައިން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހިސޯރު ކުރި ފަހުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ.

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:11

09:10

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:10

09:09

ލީވާން އަލީ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލިސް އިދާރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:09

09:03

ލީވާން އަލީ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 42 މެމްބަރުންނާއެކު ފަށައިފި 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:03

08:58

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:58

08:56

ލީވާން އަލީ

 

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:56

08:54

ލީވާން އަލީ

މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އަދި އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 08:54

ލީވާން އަލީ

MrLeevaan

17:13
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
17:09
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ
16:58
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ
10:30
ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު
10:24
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު
10:18
އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
10:12
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
10:10
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
10:08
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
10:00
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް
09:58
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު
09:55
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް
09:53
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
09:48
ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެއިން
09:42
ވިލިގިނލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން
09:37
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ
09:27
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް
09:24
މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް
09:22
ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު
09:18
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް