އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

  • އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ
  • އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
  • އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
 
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން ސުޕްރިމް ކޯޓަށް އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި 

 

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 10:38
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމު) އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު ވަނީ ސުޕްރިމްކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި. މީގެ އިތުރުން މިސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވެސް ވަނީ ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި 

 

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 09:53
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ އަޑު އެހުމަށް މީހުން ވައްދަން ފަށައިފ. މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ފަށާ އަޑުއެހުމަށް ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށާނީ 8:30 ގައި.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އާންމުން ވަންނަނީ
15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 08:56
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ސުޕްރިމް ކޯޓަށް ވަނުމަސް ކިއު ހަދާފައިވާ މީހުން ތިބީ ނަންބަރުތަކެއް ހިފައިގެން

ކިއުގައި އާންމުގެ އަތުގައި ކިއު ނަންބަރު
15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 08:45
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ސުޕްރިކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއ

 

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:37
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ކިއު ހަދައިފި

ސުޕްކޯޓު ސަރަހައްދަށް އާންމު ރައްޔިތުން މިހާރު ދަނީ ޖަމާވަމުން

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:30