އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

9,706

ޚުލާސާ

  • އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ
  • އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
  • އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:28

10:38

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން ސުޕްރިމް ކޯޓަށް އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި 

 

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 10:38

09:53

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމު) އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު ވަނީ ސުޕްރިމްކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި. މީގެ އިތުރުން މިސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވެސް ވަނީ ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި 

 

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 09:53

08:56

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ އަޑު އެހުމަށް މީހުން ވައްދަން ފަށައިފ. މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ފަށާ އަޑުއެހުމަށް ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށާނީ 8:30 ގައި.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އާންމުން ވަންނަނީ

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 08:56

08:45

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ސުޕްރިމް ކޯޓަށް ވަނުމަސް ކިއު ހަދާފައިވާ މީހުން ތިބީ ނަންބަރުތަކެއް ހިފައިގެން

ކިއުގައި އާންމުގެ އަތުގައި ކިއު ނަންބަރު

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 08:45

07:37

އަމްނާ އިމާދު

ސުޕްރިކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއ

 

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:37

07:30

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ކިއު ހަދައިފި

ސުޕްކޯޓު ސަރަހައްދަށް އާންމު ރައްޔިތުން މިހާރު ދަނީ ޖަމާވަމުން

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:30

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

10:38
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ
09:53
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
08:56
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
08:45
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
07:37
ސުޕްރިކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
07:30
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ކިއު ހަދައިފި