21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

7094


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަމްނާ އިމާދު

ޚުލާސާ

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ސުޕްރިކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:28

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

ކ. މާލެ


ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން ސުޕްރިމް ކޯޓަށް އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:38

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ކ. މާލެ


ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމު) އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު ވަނީ ސުޕްރިމްކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި. މީގެ އިތުރުން މިސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވެސް ވަނީ ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފައި 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:53

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ކ. މާލެ


ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ އަޑު އެހުމަށް މީހުން ވައްދަން ފަށައިފ. މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ފަށާ އަޑުއެހުމަށް ނަން ނޯޓުކުރަން ފަށާނީ 8:30 ގައި.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އާންމުން ވަންނަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:56

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ކ. މާލެ


ސުޕްރިމް ކޯޓަށް ވަނުމަސް ކިއު ހަދާފައިވާ މީހުން ތިބީ ނަންބަރުތަކެއް ހިފައިގެން

ކިއުގައި އާންމުގެ އަތުގައި ކިއު ނަންބަރު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

08:45

އަމްނާ އިމާދު

ސުޕްރިކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ކ. މާލެ


ްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:37

އަމްނާ އިމާދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ކިއު ހަދައިފި

ކ. މާލެ


ސުޕްކޯޓު ސަރަހައްދަށް އާންމު ރައްޔިތުން މިހާރު ދަނީ ޖަމާވަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

07:30

ކޮމެންޓް