24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އަޑުއެހުން ފެށިއިރު ވެސް ކޯޓު ސަރަހައްދު ހަލަބޮލިވެފައި

7444


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޙުސައިން ޙަސަން

ޚުލާސާ

މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންދަނީ

އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން އަޑު އުފުލަމުން އެބަދޭ

މައްސަލަ ބަލައިގަތީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް، އެހެން ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ނަޝީދު

އެއްވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ޝިލްޑުތަކާ އެކު ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ނާއިފް ޝައުކަތު މީހަކަށް ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާމުވެއްޖެ

14 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 10:35

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންދަނީ

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

15:33

ޙުސައިން ޙަސަން

އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން އަޑު އުފުލަމުން އެބަދޭ

ކ. މާލެ


ޕޯސްޓަރުތަކާއެކު އަޑުއުފުލުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ސެކިއުރިޓި ބެލެހެއްޓުމުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ--- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރިއަށް އެއްވެފައި ތިބި މީހުން، ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން އަޑު އުފުލަމުން އެބަދޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:27

ޙުސައިން ޙަސަން

މައްސަލަ ބަލައިގަތީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް، އެހެން ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ހައްގެއް ނެތް: ނަޝީދު

ކ. މާލެ


ރައީސް ކަމަށް ދިވެހިން އިންތިހާބު ކުރީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަމަށާއި އެ ނިންމުން ބަދަލު ގެނައުމަށް އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:12

ޙުސައިން ޙަސަން

އެއްވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ޝިލްޑުތަކާ އެކު ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ކ. މާލެ


ޝިލްޑުތަކާ އެކު އެއްވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަޔަޓް ފުލުހުން -- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެއްވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ޝިލްޑުތަކާއެކު ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ. ފުލުހުން ޝިލްޑުތަކާއެކު އެތުރިގެން ތިބީ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ސަރަހައްދު ހިލާލީގެއާ ދިމާލުގައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:09

ޙުސައިން ޙަސަން

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ނާއިފް ޝައުކަތު މީހަކަށް ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާމުވެއްޖެ

ކ. މާލެ


ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނާއިފް ޝައުކަތު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަނުމަށް ކިއު ހަދާފައިވާތަނުގައި ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާ ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާމުވެއްޖެ. ވީޑީއޯއިން ފެންނަނީ ބަހުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު ހަމަލާ ދޭ މަންޒަރު. އަދި އޭނާ ހަމަލާ ދިނުމާއެކު ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު އަޑުގަދަ ކުރާތަން ވެސް ވީީޑިއޯއިން ފެނިގެންދޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

14:00

ޙުސައިން ޙަސަން

އެއްވުގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދީފި

ކ. މާލެ


ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ -- ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދީފި. އިންޒާރު ދެމުން ދަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އެންމެ ބޮޑަށް ޖަމާވެފައިވާ މާފަންނުގެ ޕާކިސް ޒޯން ސަރަހައްދަށް. އެ ސަރަހައްދުަގއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން ބިންމަތީގައި އިށީންދެގެން އެބަ ތިބި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:54

ޙުސައިން ޙަސަން

ކޯޓުގެ އެކި ދިމަދިމާލަށް މީހުން އެއްވެފައި

ކ. މާލެ


މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެކި ދިމަ ދިމާލުގައި  މީހުން އެއްވެފައި އެބަ ތިއްބެވި. އެ މީހުންނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހަމައަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށްފައިވޭ. ، 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:16

ޙުސައިން ޙަސަން

ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވި މީހުން ދުރަށް ޖައްސައިފި

ކ. މާލެ


ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާވެފައި

ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައި ތިބި މީހުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ޖައްސައިފިއެވެ. ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި އުޅުނީ ރަޔަޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ސިފައިންނާއި އެސްއޯ ފުލުހުން.  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:00

ޙުސައިން ޙަސަން

މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ވަކީލުން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

ކ. މާލެ


ސުޕްރީމް ކޯޓު ދޮށަށް ބައެއް މީހުން އެއްވެފައި-- ފޮޓޯ/ ރާއްޖެއެމްވީ

މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ ވަކީލުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެއްޖެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލުން ވަނީ ވަޑައިގެންފައި. ޕާޓީތަކުން ކޯޓަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އިންތިހާބީ އެޖެންޑް ހިސާން ހުސައިން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:57

ޙުސައިން ޙަސަން

ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކާއެކު ދެބަސްވުންތަކެއް

ކ. މާލެ


ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކާއެކު، މަސްރަހު ވަނީ ހޫނުވެފައި. އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ބައެއް ވަޒީފުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް މަޖިލިސް މެމްބަރުން  އެ ސަރަހައްދަށް  ގޮސް ތިއްބަސް ، ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:50

ޙުސައިން ޙަސަން

ދިހަ ނޫސްވެރިންނާއެކު ބައެއް އާންމުން އަޑު އަހުމަށް ވައްދައިފި

ކ. މާލެ


ތަފާތު އެކި މީޑިއާތަކުން، 10 ނޫސްވެރިންނާއި އާންމުންގެ ބައެއް މީހުން އަޑުއެހުމަށް ވައްދައިފި. އަޑުއެހުމަށް މީހުން ވެއްދި ވަގުތު އެއްވެފައި ތިބި ދެ ފަރާތުގެ  ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދު ކުރި. އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:45

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ބަލި ގަބޫލުކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ދިއުމަކީ ހޮޑުލާފަ އެ އަލުން ކާންއުޅުން ހާ ހަޑިކަމެއް: އަލީ ޒާހިރު

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

12:18

ޙުސައިން ޙަސަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކައިރީގައި ހެދި ކިއުގައި އޮޅުން ބޮޅުން

ކ. މާލެ


 

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި ތިން ދިމާލަކުން ކިއު ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ. އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތިން ކިއުއެއް ހަދާފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތިން އޮންނަ މާފަންނުގެ ކައިރީގައި ވެސް ވަނީ ކިއުއެއް ހަދާފައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:44

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިމައްސަލައަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ތަދައްޚުވެވަޑައިގެންފައި

ކ. މާލެ


 

ތަދައްޚުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ތަދައްހުލްވުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ގުޅިފައިވާ ހަތަރު ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހަ ވަކީލެއް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:22

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމަށް ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިޔު ހަދާފައި

ކ. މާލެ


ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި ކިއުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން ހިމެނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކިއުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ.  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ފޯރިމަރަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:18

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އޮކްޓޯބަރ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށައަޅާފައި

ކ. މާލެ


ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނީސް ސަލީމް) އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު އަބްދުﷲ ސިޔާޒު. ރޭނީސް ސަލީމު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ޕީޕީއެމް އޮފީހަށާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގެ ބޭފުޅުނަށް، ރައީސް ޔާމީންއަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދުސްތޫރީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަމަށް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:14

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންތިޚާބު ބާތިލު ކުރުމަށް ދޮގު ހެކި އުފައްދާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ޕީޕީއެމަށް

ކ. މާލެ


ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރި އެމް7ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި އެކަން ހިނގާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަމަށް. ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހުށަހަޅައި، ހަގީގަތާ ހިލާފަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އެދިފައިވާ  ސައްތާރު ވިދާޅުވި.އެމް7 އިން ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިނަމަވެސް މިކަމުގެ ތެރެއިން ދެވޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:12

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާކަމަށް އީސީން ބުނޭ

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާއާއި ގުޅޭގޮތުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ ޝަކުވާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށައަޅާފައި ނުވާކަމަށް އީސީން ބުނޭ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 96،052 ވޯޓް. އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 134،705 ވޯޓް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:10

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންޝް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް

ކ. މާލެ


 އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އެ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލިކަމަށްބުނެ އިލެކްޝަންޝް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ލިބުނު މަރުގެ އިންޒާރުތަކާއި ގުޅިގެން އީސީގެ ހަތަރު މެމްބަރުންވަނީ ލަންކާއަށް ގޮސްފައި. ލަންކާގައި މި ވަގުތު ތިއްބެވީ އިލެކްޝަންޝް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ އާއި މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމާއި އަލީ ނަޝާތުގެ އިތުރުން މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:05

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރެއްވިތާ ހަފްތާއެއް: ރައީސް ޔާމީންގެ ބަސްމަގު ބަދަލުވި

ކ. މާލެ


އިންތިޚާބަށް ނުޒޫތަކެއް ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް ތުހްމަތު ކުރެވޭ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެފައިވާއިރު، އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ވަދެފައި ނުވާ ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އެގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކަވާނެ ކަމަށް. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އީސީގެ މެންބަރުން ބަޔާނެއް ނެރެގެން ނުފުދޭ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް. މިކަންކަން މިހިނގާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ލިބެންދެން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.

"އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑަކީ އެންމެ މީހެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީގަލް ޓީމުން އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ. އަނެއްކާ މިތަނުން މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސް. އެހެން ވީމާ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެން ދެވޭނީ އާންމު މެންބަރުންގެ އިހުސާސްތަކާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ." ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:00

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވެވަޑައިގަތްކަން ރައީސް ޔާމީން އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލު ކުރެއްވި

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރެއްވިތާ 24 ގަޑިއިރުނުވަނީސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި. އަދި ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވަނީ އެމަނިކުފާނު ބަލި ގަބޫލުކުރެއްވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައި. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބަލިގަބޫލުކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާކަމަށް. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ  ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތާއި ދޭތެރޭ ގޮތް ނިންމަވައިފި ކަމަށް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:47

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

ކ. މާލެ


އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މިއަދު 13:00 އަށް ތާވަލް ކޮށްފައި. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު. އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރަން ރައީސް ޔާމީން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ސިއްރު ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް.ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރެއްވުމަށްފަހު އޭގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މަގު މައްޗަށް ނިކުމެ ވަޑައިގެން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:37

ކޮމެންޓް