ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

  • ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ
  • އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް
  • އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް
 
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ

މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި އެހީވެދިން އެންމެ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ވޯޓް އެޅުއްވި އެންމެ ބޭފުޅުްނަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އެބޭފުޅުނަށް ވީ ވައުދުތައް ފުއްދައިދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތިބޭފުޅުންކެތްތެރިކަމާއެކު ތިއްބަވާ

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:22
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް

 އަޅުގަނޑުމެން އެނެމް ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް. އަދި އެފުރުސަތު ނުދީ ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓަށްވެސް ކެމެޕެއިން ކުރަންވެސް ފުރުސަތެއް ނުދިން. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން މިނިވަން އިސްސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކައެއް އަޅުގނަޑުމެްނ ނުދަންނަވަން

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:15
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް

އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ޕާޓީންވެސް ސަރުކާރަށް އެހީވެގެން ކުރިއަށް ދާނީ، ކުރިންވެސް އުފެދުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވެގެންދިޔައީ އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް. ދެންވެސް ފެނިގެންދާނީ އެފަދަ ވެރިކަމެއް، ރައީސް ނަޝީދު ދެނެވަޑައިގަންނަވަނެ ޕާޓީއެއް ހިންގަވާނެގޮތް ރީތިކޮށް.

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:12
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި

މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި. އެކަމަކު އެކަން ކުރިޔާ ނުދީ ހުއްޓުވަންވެސް ހުއްޓުވުނު ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ، އެ ލިޔުންތައް ނައްތަލުމަކީ ގަނޫނީ ކުށެއް. އަދި ސަރުކަރު ހިންގަވަން ތިބީ ޔާމިންގެ ބޭފުޅުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އެކަންކުރެއްވި ފަރަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ

ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ. އެކަން އެހެން ވިޔާ ނުދިނުމަސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތް ފެށީ. އިބޫ އެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަންކަން ކުރައްވަ،މުން، ވުޒާރާތަކުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދަނީ ދެއްވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވާން މިދާ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުން. މިހާރު ޑައިރެކްޓަރއޮފް ޓްރާންސިޝަންއަށް އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ވަނީއޮފީހެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފަ. އެމަނިކުފާނު އެވަނީ އެމަސައްކަތްތައް ފައްޓަވަފައި.

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:54
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި

އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި. މުއައްޒަފުން މި ދަނަޑިވަޅުގައި އަލަށް ނެގުމެއް ނޯންނާނެ. އާ މަޝްރޫއުތަކެއްވެސް ނުފެށޭނެ. މިއޮތް ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަހު އެފަދަ ކަމެެއް ކުރައްވައިފި ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިދާނެ. މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޓްރާންސިޝަން އޮމާންކަމާއި އެކު ގެންދިއުން. އެކަމަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ.  

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:46
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ވުޒާރާތަކަށް ދަނީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް

ބިޔަބޮޑު ހެންވޭރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެބޭފުޅުން މިހާފުރިހަމައަށް އެކަން އިންތިޒަމްކޮށްދެއްވީތީ، އަދި މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސްކަމާއިއެކު، ޓީޗަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ބުރައް މަަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން.

ޓްރާންސިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވުޒާރާތަކަށް ވަޑާއިގަތުމަކީ ސަރުކާރު ހިންގަން ފަށާއިގަތުމުގެ ގޮތުން އެ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:42
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އައު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން

ރާއްޖެޓީވީގެ މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38