އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

4,448

ޚުލާސާ

  • ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ
  • އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް
  • އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:34

22:22

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ

މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި އެހީވެދިން އެންމެ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ވޯޓް އެޅުއްވި އެންމެ ބޭފުޅުްނަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އެބޭފުޅުނަށް ވީ ވައުދުތައް ފުއްދައިދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތިބޭފުޅުންކެތްތެރިކަމާއެކު ތިއްބަވާ

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:22

22:15

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް

 އަޅުގަނޑުމެން އެނެމް ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް. އަދި އެފުރުސަތު ނުދީ ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓަށްވެސް ކެމެޕެއިން ކުރަންވެސް ފުރުސަތެއް ނުދިން. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން މިނިވަން އިސްސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކައެއް އަޅުގނަޑުމެްނ ނުދަންނަވަން

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:15

22:12

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް

އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ޕާޓީންވެސް ސަރުކާރަށް އެހީވެގެން ކުރިއަށް ދާނީ، ކުރިންވެސް އުފެދުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވެގެންދިޔައީ އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް. ދެންވެސް ފެނިގެންދާނީ އެފަދަ ވެރިކަމެއް، ރައީސް ނަޝީދު ދެނެވަޑައިގަންނަވަނެ ޕާޓީއެއް ހިންގަވާނެގޮތް ރީތިކޮށް.

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:12

21:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި

މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި. އެކަމަކު އެކަން ކުރިޔާ ނުދީ ހުއްޓުވަންވެސް ހުއްޓުވުނު ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ، އެ ލިޔުންތައް ނައްތަލުމަކީ ގަނޫނީ ކުށެއް. އަދި ސަރުކަރު ހިންގަވަން ތިބީ ޔާމިންގެ ބޭފުޅުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އެކަންކުރެއްވި ފަރަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57

21:54

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ

ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ. އެކަން އެހެން ވިޔާ ނުދިނުމަސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތް ފެށީ. އިބޫ އެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަންކަން ކުރައްވަ،މުން، ވުޒާރާތަކުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދަނީ ދެއްވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވާން މިދާ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުން. މިހާރު ޑައިރެކްޓަރއޮފް ޓްރާންސިޝަންއަށް އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ވަނީއޮފީހެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފަ. އެމަނިކުފާނު އެވަނީ އެމަސައްކަތްތައް ފައްޓަވަފައި.

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:54

21:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި

އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި. މުއައްޒަފުން މި ދަނަޑިވަޅުގައި އަލަށް ނެގުމެއް ނޯންނާނެ. އާ މަޝްރޫއުތަކެއްވެސް ނުފެށޭނެ. މިއޮތް ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަހު އެފަދަ ކަމެެއް ކުރައްވައިފި ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިދާނެ. މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޓްރާންސިޝަން އޮމާންކަމާއި އެކު ގެންދިއުން. އެކަމަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ.  

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:46

21:42

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވުޒާރާތަކަށް ދަނީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް

ބިޔަބޮޑު ހެންވޭރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެބޭފުޅުން މިހާފުރިހަމައަށް އެކަން އިންތިޒަމްކޮށްދެއްވީތީ، އަދި މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސްކަމާއިއެކު، ޓީޗަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ބުރައް މަަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން.

ޓްރާންސިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވުޒާރާތަކަށް ވަޑާއިގަތުމަކީ ސަރުކާރު ހިންގަން ފަށާއިގަތުމުގެ ގޮތުން އެ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:42

21:38

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އައު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން

ރާއްޖެޓީވީގެ މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

22:22
ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ
22:15
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް
22:12
އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް
21:57
މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި
21:54
ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ
21:46
އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި
21:42
ވުޒާރާތަކަށް ދަނީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް
21:38
އައު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން