23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

2599


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޚުލާސާ

ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް

އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް

މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި

ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ

4 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:34

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓްއެޅި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ

ކ. މާލެ


މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި އެހީވެދިން އެންމެ ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ވޯޓް އެޅުއްވި އެންމެ ބޭފުޅުްނަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އެބޭފުޅުނަށް ވީ ވައުދުތައް ފުއްދައިދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތިބޭފުޅުންކެތްތެރިކަމާއެކު ތިއްބަވާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:22

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް

ކ. މާލެ


 އަޅުގަނޑުމެން އެނެމް ބޭނުންވި ކެނޑިޑޭޓަށް ނުދިން ފުރުސަތެއް. އަދި އެފުރުސަތު ނުދީ ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓަށްވެސް ކެމެޕެއިން ކުރަންވެސް ފުރުސަތެއް ނުދިން. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން މިނިވަން އިސްސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާ ވާހަކައެއް އަޅުގނަޑުމެްނ ނުދަންނަވަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:15

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ޕާޓީންވެސް ސަރުކާރަށް އެހީވެގެން ކުރިއަށް ދާނީ، ކުރިންވެސް އުފެދުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވެގެންދިޔައީ އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް. ދެންވެސް ފެނިގެންދާނީ އެފަދަ ވެރިކަމެއް، ރައީސް ނަޝީދު ދެނެވަޑައިގަންނަވަނެ ޕާޓީއެއް ހިންގަވާނެގޮތް ރީތިކޮށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި

ކ. މާލެ


މުއައްސަސާތަކުން ލިޔުންތައް ނައްތަލަން މަސައްކަތް ކުރި. އެކަމަކު އެކަން ކުރިޔާ ނުދީ ހުއްޓުވަންވެސް ހުއްޓުވުނު ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ، އެ ލިޔުންތައް ނައްތަލުމަކީ ގަނޫނީ ކުށެއް. އަދި ސަރުކަރު ހިންގަވަން ތިބީ ޔާމިންގެ ބޭފުޅުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އެކަންކުރެއްވި ފަރަތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ

ކ. މާލެ


ސަރުކާރު ބަދަލުވާއިރުވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ. އެކަން އެހެން ވިޔާ ނުދިނުމަސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަސައްކަތް ފެށީ. އިބޫ އެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަންކަން ކުރައްވަ،މުން، ވުޒާރާތަކުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމެއް ދަނީ ދެއްވަމުން. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވާން މިދާ ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުން. މިހާރު ޑައިރެކްޓަރއޮފް ޓްރާންސިޝަންއަށް އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ ވަނީއޮފީހެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފަ. އެމަނިކުފާނު އެވަނީ އެމަސައްކަތްތައް ފައްޓަވަފައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި

ކ. މާލެ


އާ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސިވިލްސާވަންޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި. މުއައްޒަފުން މި ދަނަޑިވަޅުގައި އަލަށް ނެގުމެއް ނޯންނާނެ. އާ މަޝްރޫއުތަކެއްވެސް ނުފެށޭނެ. މިއޮތް ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަހު އެފަދަ ކަމެެއް ކުރައްވައިފި ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިދާނެ. މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޓްރާންސިޝަން އޮމާންކަމާއި އެކު ގެންދިއުން. އެކަމަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ.  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވުޒާރާތަކަށް ދަނީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް

ކ. މާލެ


ބިޔަބޮޑު ހެންވޭރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެބޭފުޅުން މިހާފުރިހަމައަށް އެކަން އިންތިޒަމްކޮށްދެއްވީތީ، އަދި މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސްކަމާއިއެކު، ޓީޗަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ބުރައް މަަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން.

ޓްރާންސިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވުޒާރާތަކަށް ވަޑާއިގަތުމަކީ ސަރުކާރު ހިންގަން ފަށާއިގަތުމުގެ ގޮތުން އެ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އައު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން

ކ. މާލެ


ރާއްޖެޓީވީގެ މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:38

ކޮމެންޓް