23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ދިވެހިންގެ ނިންމުން

2365


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަމްނާ އިމާދު

ޚުލާސާ

މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން

މުލިއާގެއިން މިހާތަނަށް ކުނި ނުނެރޭ ވަރަށް ވަނީ ނެރެފައި، ދެ ޕިކަޕުގެ މުދާ ވަނީ ގެންގޮސްފައި

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:27

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން

ކ. މާލެ


މުލިއާގެއަށާއި މުލިއާގޭ ގަރާޖު ކައިރިއަށް މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:30

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މުލިއާގެއިން މިހާތަނަށް ކުނި ނުނެރޭ ވަރަށް ވަނީ ނެރެފައި، ދެ ޕިކަޕުގެ މުދާ ވަނީ ގެންގޮސްފައި

ކ. މާލެ


މުލިއާގެއިން މިހާތަނަށް ނުނެރޭ ވަރަށް ކުނި ވަނީ ނެރެފައި. އަދި 2 ލޮރީއެއްގައި މުދާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެ ލޮރީތައް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ސަތަރި އަޅާ ބަންދުކޮށްގެން. އޭއްޗެއހި ގެންގޮސްފައި ވަނީ ލިލީމަގުގައި ހުންނަ މުލިއާގޭ ވެހިކަލް ގަރާޖްއަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:26

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


  ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަންވުމަށްފަހު ކޯޓު ކުރިމަތީގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:57

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރީ ރައީސް ޔާމިން ބިރުފުޅު ގަންނަވާތީ. ހަމަސްފަހުން މިނިވަންވީއިރު، ޖަލުގެ ހުރިހާ ގޮޅިއެއްގެ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު. ކެންޕޭންގެ ހަރަކާތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވުނަސް ރައްޔިތުންނާއި، ކޯލިޝަނުން މިވެރިން ނިންމުމަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަން:ރިޔާޒު 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:50

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ކުރީގެ ސީޕީ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަން ވެގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:47

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫ އަށް ފޯނުން ގުޚުއްވައި މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި. ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އިންޑިއާ އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާއި، އެކިކަންކަމާ މެދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި. އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތްނަވާ ބޮޑު ވަޒީރުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު އިބޫ ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައި. ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ހީނަރުވެފައިވެފައިވާ މިގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:37

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


މުދާ އަރުވައިގެން މުލިޔާއިން ނެރުނު ލޮރީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:18

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި މުލިޔާގެއިން ނުކުތީ ދެލޮރީ. އެއް ލޮރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަހާފޮށި ހުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:12

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


މުލިޔާގެއިން މުދާ ހިފާގެން ނުކުތް ލޮރީތައް މުލިޔާގެ ވެހިކަލް މެއިންޓަނަންސް ޖަރާޖަށް ވަނީ ވައްދާފައި. މިލޮރީތައް ޖަރާޖަށް ވެއްދީ މިލޮރީތަކަށް ނޫސްވެރިން ފުލޯކުރާތީ، ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ނުދެވިގެން ކަމަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން މައުލޫމާތުދޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

20:11

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ނަން ނޯޓުކޮށްގެން ޝަރީއަތަށް ވަންނަން ބޭނުންވި އެންމެނަކަށް އުފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔަ. އަދި ޝަރީއަތެއް ނުފަށާ. ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޝަރީއަތުގެ މަޖުލީހަކަށް ނުވައްދާ: ވައްޑެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:59

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ތަރައްގީ ބޭނުން. ބްރިޖު ބޭނުން. ނަމަވެސް ތަރައްގީ އަކުން ނުފެދޭ. އަދުލް އިންސާފާއި، ހަމަހަމަކަން ބޭނުން. ކޯޓުތައް ހިސޯރުކޮށް އަނިޔާއާ ވައްކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ. އަނިޔާއާއި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ރައްޔިތުން ބަލައި ނުގަންނާނެ: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:56

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ގައުމަށް އަދުލްއިންސާފު ބޭނުންވާ މިންވަރު މިފެންނަނީ. ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލާނެ ވަގުތަކަށް ރައްޔިތުން ތިބީ އިންތިޒާރުގައި. މިއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް:ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:56

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައިދާއި އަލީ ހަމީދު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:50

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަކް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަދި ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން އަހުމަދު ނަދީމް އާއި މައްޗަން ގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:49

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


މުލިޔާގެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ލޮރީތަކަށް އަރުވައިގެން އެބަގެންދޭ. ސަތަރި އަޅާ ނިވާކޮށްފައިވާތީ އެއީ ކޮންކަހަލަ މުދަލެއް ކަމެއް ނޭނގޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:40

އަމްނާ އިމާދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކ. މާލެ


ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދޮށަށް ވަނީ އެއްވެފައި. އަދި އެސަރަހައްދުން އާންމުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:35

އަމްނާ އިމާދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ވަނީ މިނިވަން ކަމުގެ އިހުސާސު ކުރެވިފައި: އަމީން 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

19:29

ކޮމެންޓް