ދިވެހިންގެ ނިންމުން

  • މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން
  • މުލިއާގެއިން މިހާތަނަށް ކުނި ނުނެރޭ ވަރަށް ވަނީ ނެރެފައި، ދެ ޕިކަޕުގެ މުދާ ވަނީ ގެންގޮސްފައި
  • ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން
 
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން

މުލިއާގެއަށާއި މުލިއާގޭ ގަރާޖު ކައިރިއަށް މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 21:30
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
މުލިއާގެއިން މިހާތަނަށް ކުނި ނުނެރޭ ވަރަށް ވަނީ ނެރެފައި، ދެ ޕިކަޕުގެ މުދާ ވަނީ ގެންގޮސްފައި

މުލިއާގެއިން މިހާތަނަށް ނުނެރޭ ވަރަށް ކުނި ވަނީ ނެރެފައި. އަދި 2 ލޮރީއެއްގައި މުދާ ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެ ލޮރީތައް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ސަތަރި އަޅާ ބަންދުކޮށްގެން. އޭއްޗެއހި ގެންގޮސްފައި ވަނީ ލިލީމަގުގައި ހުންނަ މުލިއާގޭ ވެހިކަލް ގަރާޖްއަށް.

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 21:26
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން
  ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަންވުމަށްފަހު ކޯޓު ކުރިމަތީގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ
24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:57
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރީ ރައީސް ޔާމިން ބިރުފުޅު ގަންނަވާތީ. ހަމަސްފަހުން މިނިވަންވީއިރު، ޖަލުގެ ހުރިހާ ގޮޅިއެއްގެ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު. ކެންޕޭންގެ ހަރަކާތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވުނަސް ރައްޔިތުންނާއި، ކޯލިޝަނުން މިވެރިން ނިންމުމަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަން:ރިޔާޒު 

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:50
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ކުރީގެ ސީޕީ އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަން ވެގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފި

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:47
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫ އަށް ފޯނުން ގުޚުއްވައި މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި. ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އިންޑިއާ އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާއި، އެކިކަންކަމާ މެދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި. އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތްނަވާ ބޮޑު ވަޒީރުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު އިބޫ ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައި. ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ހީނަރުވެފައިވެފައިވާ މިގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި.

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:37
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން
މުދާ އަރުވައިގެން މުލިޔާއިން ނެރުނު ލޮރީ
24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:18
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި މުލިޔާގެއިން ނުކުތީ ދެލޮރީ. އެއް ލޮރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަހާފޮށި ހުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ 

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:12
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

މުލިޔާގެއިން މުދާ ހިފާގެން ނުކުތް ލޮރީތައް މުލިޔާގެ ވެހިކަލް މެއިންޓަނަންސް ޖަރާޖަށް ވަނީ ވައްދާފައި. މިލޮރީތައް ޖަރާޖަށް ވެއްދީ މިލޮރީތަކަށް ނޫސްވެރިން ފުލޯކުރާތީ، ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ނުދެވިގެން ކަމަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން މައުލޫމާތުދޭ

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 20:11
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ނަން ނޯޓުކޮށްގެން ޝަރީއަތަށް ވަންނަން ބޭނުންވި އެންމެނަކަށް އުފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔަ. އަދި ޝަރީއަތެއް ނުފަށާ. ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޝަރީއަތުގެ މަޖުލީހަކަށް ނުވައްދާ: ވައްޑެ

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:59
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ތަރައްގީ ބޭނުން. ބްރިޖު ބޭނުން. ނަމަވެސް ތަރައްގީ އަކުން ނުފެދޭ. އަދުލް އިންސާފާއި، ހަމަހަމަކަން ބޭނުން. ކޯޓުތައް ހިސޯރުކޮށް އަނިޔާއާ ވައްކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ. އަނިޔާއާއި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ރައްޔިތުން ބަލައި ނުގަންނާނެ: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:56
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ގައުމަށް އަދުލްއިންސާފު ބޭނުންވާ މިންވަރު މިފެންނަނީ. ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލާނެ ވަގުތަކަށް ރައްޔިތުން ތިބީ އިންތިޒާރުގައި. މިއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް:ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:56
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައިދާއި އަލީ ހަމީދު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައި 

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:50
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަކް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަދި ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން އަހުމަދު ނަދީމް އާއި މައްޗަން ގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:49
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

މުލިޔާގެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ލޮރީތަކަށް އަރުވައިގެން އެބަގެންދޭ. ސަތަރި އަޅާ ނިވާކޮށްފައިވާތީ އެއީ ކޮންކަހަލަ މުދަލެއް ކަމެއް ނޭނގޭ

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:40
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން

ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދޮށަށް ވަނީ އެއްވެފައި. އަދި އެސަރަހައްދުން އާންމުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:35
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި

ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ވަނީ މިނިވަން ކަމުގެ އިހުސާސު ކުރެވިފައި: އަމީން 

24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:29