ހުކުރު 30 އޮކްޓޯބަރ 2020
13 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ވަގުތުން

ނ.މިލަދޫގައި ބާއްވާ އިބޫގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

3,645

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ޔާމިންގެ ރަނގަޅު އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތް: ނިޒާރު
  • ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ނ.އަތޮޅު ރައްޔިތުނަށް ލިބުނީ އަނިޔާއާ ގިލަންވެރިކަން. :އީސަ
  • ރައީސް މައުމޫނުގެ ހާލު ސީރިއަސް: ވައްޑެ

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 21:32

23:30

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައީސް ޔާމިންގެ ރަނގަޅު އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތް: ނިޒާރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު: ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ރާއްޖެ ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ އޮތީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓުދިނުން. ރައީސް ޔާމިންގެ ރަނގަޅު އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތް. މި އަތޮޅުގައި ހެދޭ ރިސޯޓުތަކުގެ ހިއްސާ މިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭނެ. މި ސިޔާސަތު އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ލާމަރުކަޒުގެ އުސޫލުތައް ގެނައުމުގެ ފިކުރު ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ރައީސް ޔާމިނާއެކު މުސްތަގުބަލެއް ނެތް. ނުހައްގުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މުދަލަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަރައިނުގަންނާނެ ކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ނޫން.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 23:30

23:13

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ނ.އަތޮޅު ރައްޔިތުނަށް ލިބުނީ އަނިޔާއާ ގިލަންވެރިކަން. :އީސަ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އީސަ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ވާދަވެރި ފިކުރުގެ ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންކަން ހައްލު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. މަރަށް މަރު ހިފާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެކަން ކުރަން ނޫން ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި. ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ނ.އަތޮޅު ރައްޔިތުނަށް ލިބުނީ އަނިޔާއާ ގިލަންވެރިކަން.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 23:13

22:50

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ހާލު ސީރިއަސް: ވައްޑެ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ނާޒުކު. ރައީސް މައުމޫނަށް ޖަލު ގޮޅި ހައްގު ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެ އަނިޔާ ލިބެންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ރައީސް މައުމޫނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ބޯއަނބުރާ ވަޑައިގަތުމުގެ މައްސަލަ.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 22:50

22:46

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މިލަދޫއިން 80 ޕަސެންޓް ވޯޓު އިބޫއަށް ލިބޭނެ: ތޯރިގު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ތޯރިގު: މިލަދޫއިން 80 ޕަސެންޓުން މަތީ އަދަދަކަށް އިބޫއަށް ވޯޓު ލިބޭނެ. ރައީސް ޔާމިނަކީ ކިހާވަރެއްގެ ބޭފުޅެއްކަން ނ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 22:46

22:31

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މިލަދޫގައި ޕީޕީއެމްގައި ވަރަށް އިސްކޮން އުޅުނު އަބްދުއް ސައްތާރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފި

އަބްދުއް ސައްތާރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރަނީ

އަބްދުއްސައްތާރު :23 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން މިލަދޫ އިން 100 ވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރާނެ ކަމަށް. މިލަދޫގެ ތަރައްގީ ގެންނެވި ހަތަރު ލީޑަރުން ތިބީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފަހަތުގައި ކަމަށް. އެމްޑީޕީއަކީ ވައުދުވާ ޕާޓީއެއް، ވައުދު ފުއްދާނެ ޕާޓީއެއް. މިއަދު ގައުމުން ވަނީ އިންސާފު ގެއްލިފައި.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 22:31

22:12

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް ހަދާނަން: އިބޫ

އިބޫ:އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގައި އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ އެއް ކަމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އިންސާފަކީ ގަނެވިއްކާ އެއްޗަކަށް ވެގެން ކުރާނެ ތަރައްގީއެއް ނޯންނާނެ. ފުރަތަމަ ކޮށްދޭނީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް. އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދޭނެ ވަރުގެ ދައުލަތުގައި އެބަހުރި. ނެތީ އިހްލާސްތެރިކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެބަ އޮތް. އެ ސިޔާސަތު ނިމޭއިރު ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސޯޝަލް ހައުސިންނާ ބެހޭ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާނަން، އަދި އެކަމާ ބެހޭ ހާއްސަ މުވައްސަސާއެއް އުފައްދާނަން. އޭގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުނަށް ހިލޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކަށް ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި 20000 މީހުން ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާއިރު ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީމަ ކުރެވޭނެ. މައްސަލަ އަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ވައްކަން ކުރާ މައްސަލަ  

އިބޫ މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 22:12

22:03

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މިލަދޫގެ ބަނދަރު ހަދައިދޭނަން، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅާދޭނަން: އިބޫ

އިބޫ: އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދޭ ބަނދަރަކަށް މިލަދޫގެ ބަނދަރު ހިމަނާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި ރަނގަޅު ބޮޑު ފޫޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ހެދިގެންދާނެ. ރަށްގިރާ ރަށްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތެއް އެބަ އޮތް. މިރަށަށް ވެސް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 22:03

22:00

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ތަކުރާރުވާކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: އިބޫ

ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު:މިލަދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީސުރެ ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅެމުންދާ ރަށެއް. މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު އިގުބާލްގެ ހިތްވަރަށް އަދިވެސް ބަދަލެއް ނާދެ. އަބްދުއް ސައްތާރު މޫސާ އަކީ މިރަށުގައި ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅެއް. މިރޭ އޭނާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާއިރު 70 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިކަން ފެނޭ. އެކަން ތަކުރާރުވުމަށް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 22:00

21:55

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ހިންގި ހުނަރު ޕްރޮގުރާމްތައް ހުއްޓުވާފައި:ހަމްނާ

މާލޭ ސިިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ހަމްނާ މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ 

މާލޭ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ހަމްނާ ވަހީދު: އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޒުވާނުން ބަލައިގަންނަ ކެންޑިޑޭޓެއް. އެ ކެންޑިޑޭޓަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް. މި ސަރުކާރަށް ކޮށްދެވުނު ކަމަކީ ޒުވާންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހުނަރު ޕްރޮގުރާމްތައް ހުއްޓުވުން.

ހަމްނާ ވަހީދު: ޔާމިނަށް ގޮވާލަން ކައުންސިލްތަކުން އަތުލާފައިވާ ބާރުތައް ދޭން. އިބޫ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތްފިނަމަ ނުހައްގުން ވަޒީފާއިން މިހާރު ވަކިކޮށްފައި ތިބި މީހުނަށް ވަޒީފާ ލިބިގެންދާނެ. ޗިސް ޗިސް ކޮށްލިޔަސް ފިސް ފިސް ކޮށްލިޔަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 21:55

21:46

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ގާނޫނު އަސާސީގައި ހުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުަން ޖާގައެއް ނެތް: ހުސެއިން ރަޝީދު

ޑރ.ހުސެއިން ރަޝީދު: ރާއްޖޭގެ އޮތް ގާނޫނު އަސާސީން ހުދުމުހްތާރު ވެރިކަން ކުރަން ފުރުސަތެއް ނެތް. ދެން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ރައީސް ޔާމިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަޑައިގަތުން. ރައީސް ޔާމިނަކީ އެމަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އަހަރަމެން ބޭނުންވަނީ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން. އިބޫ އަށް ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން ގެނެސްދެވޭނެ.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 21:46

21:40

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މިފަހަރު ވާނީ އެއްބުރުން ނިމޭނެ އިންތިހާބަކަށް: ޑރ.ހުސެއިން

މިރޭ މިލަދޫގައި ކުރިއަށް ދާ ޖަލްސާ 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު ޑރ.ހުސެއިން ރަޝީދު: މިފަހަރު ވާނީ އެއްބުރުން ނިމޭނެ އިންތިހާބަކަށް. އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސޯލިހް ބޭފުޅެއް. އިބޫއަށް ވޯޓު ނުލައިފިނަމަ ދިވެހި ރާއްޖެ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނަށް އަނބުރާ ގެންދާނެ. ރަށްތައް ތަރައްގީ ނުވެގެން އުޅެނީ ރައީސް ޔާމިންގެ އިހްމާލުން.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 21:40

21:34

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ނ.މިލަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ އިބޫގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު: އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ވޯޓު ދެއްވަންވީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީހެއް ދޭން ގޮވާލަން ލީޑަރުންގެ ކިބައިން ގޮވާލަން. އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅުމަށް ގޮވާލަން. ވަޒީފާތަކުގެ ބިރަށް ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގޮވާލަން. ކޯލިޝަން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި މަސައްކަތައް ޝުކުރު އަދާކުރަން.

22 އޯގަސްޓް 2018 | ބުދަ 21:34

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

23:30
ރައީސް ޔާމިންގެ ރަނގަޅު އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތް: ނިޒާރު
23:13
ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ނ.އަތޮޅު ރައްޔިތުނަށް ލިބުނީ އަނިޔާއާ ގިލަންވެރިކަން. :އީސަ
22:50
ރައީސް މައުމޫނުގެ ހާލު ސީރިއަސް: ވައްޑެ
22:46
މިލަދޫއިން 80 ޕަސެންޓް ވޯޓު އިބޫއަށް ލިބޭނެ: ތޯރިގު
22:31
މިލަދޫގައި ޕީޕީއެމްގައި ވަރަށް އިސްކޮން އުޅުނު އަބްދުއް ސައްތާރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފި
22:12
ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް ހަދާނަން: އިބޫ
22:03
މިލަދޫގެ ބަނދަރު ހަދައިދޭނަން، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅާދޭނަން: އިބޫ
22:00
މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ތަކުރާރުވާކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: އިބޫ
21:55
ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ހިންގި ހުނަރު ޕްރޮގުރާމްތައް ހުއްޓުވާފައި:ހަމްނާ
21:46
ގާނޫނު އަސާސީގައި ހުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުަން ޖާގައެއް ނެތް: ހުސެއިން ރަޝީދު
21:40
މިފަހަރު ވާނީ އެއްބުރުން ނިމޭނެ އިންތިހާބަކަށް: ޑރ.ހުސެއިން
21:34
ނ.މިލަދޫގައި މިރޭ ބާއްވާ އިބޫގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ