24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އއ ތޮއްޑޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

2352


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުހަންމަދު ވިސާމް

ޚުލާސާ

ދީން ހަތިޔާރެއް ނަގާއިގެން ސަކަރާތްޖަހަން ނޫޅޭ: ފައިސަލް

ކަރާއެއް ފަޅާލާހެން ސެޕްޓެމްބަރ 23 ފަޅާލާނަން: އިބްރާހިމް ހަސަން

މެޑަމް ފާތުންނަންއ ތަންކޮޅެއް ވެސް ތޮއްޑޫ އަންހެންކަބަލުން ދޫނުކުރާނެ: ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ހަދީޖާ ނިއުސާ

މިއީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ކޮށްދެއްވާ ކަމެއް ނޫން: އަލީ ޝާމް

ފައިސަލްގެ އިތުރުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ

17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 22:03

މުހަންމަދު ވިސާމް

ދީން ހަތިޔާރެއް ނަގާއިގެން ސަކަރާތްޖަހަން ނޫޅޭ: ފައިސަލް

ކ. މާލެ


ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް، އަޅުގަނޑުމެނަން ނެތް ފަސް އެނބުރި ބެލޭކަން، އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ ބާރަށް ކުރިއަށް، މި ފުރުޝަތު ގެއްލުވާލެވުމަކީ މުޅި މުސްތަގުބަލް ގެއްލުވާލުން، މި ފެންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ފުރަގަސްދޭ ސަރުކާރެއް، ސަރުކާރެއް އަންނަނީ ކޮންކަމަކުތޯ މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހަނދާން ނެތިފަ، ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދޭން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ، މިއަދު ގިނަ ކަންތަށްތަކެއް އޮންނާނީ ކޮށްދެވިފަ، ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޭނުންވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭގެ، މިހާރު ވެސް ގަމުތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައި، ބަނދަރު ވަނީ ހަލާކުވެފައި،  މިސްކިތަކުގެ މަރާމާތަށް ދުވެހި ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކިހާވަރެއްގެ ހޭދައެއްތޯ، މިއަދު ދިވެހިންގެ ސިކުޑިތަކަށް ސަވާރުވުމުގެ ގޮތުން ދީން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާއިގެން ސަކާރާތެއް ނުޖެހޭނެ، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހުކުރު ޙުތުބާ ސިޔާސީއެއް ނުކުރާނަން، ހައްޖު ކޯޓާ ލިބި ހައްޖަށް ނުދެވުމަކީ ދެރަކަމެއް، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްގައި ހައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދީފަ ކޯޓާއި ލިބިފައިވާ އެންމެން ވެސް ހައްޖަށް ފޮނުވާނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:44

މުހަންމަދު ވިސާމް

ކަރާއެއް ފަޅާލާހެން ސެޕްޓެމްބަރ 23 ފަޅާލާނަން: އިބްރާހިމް ހަސަން

ކ. މާލެ


ސެޕްޓެމްބަރ 23 ގައި ކަރައެއް ފަޅާލާހެން ފަޅާލާނަން، ތޮއްޑޫއަށް އަރާވާޑައިގަންނަވަން ރައީސް ޔާމީނަން ނުކުރިވަޑައިގަންވާއިގެން ދުރު ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ވިސްނަން ކަމަށް ވިދާޅުވީ، ދެން ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް، ރައީސް ޔާމީން ތޮއްޑޫއަށްވި ވައުދުތަށް ފުއްދާފައެއް ނުވޭ، ފެނާ ނަރުދަމާ، ފުޓްސެލް ދަނޑު، ބަނދަރު ، ވޯޓްގެ ކުރިން އެތަންތަން ހުޅުއްވާދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:24

މުހަންމަދު ވިސާމް

މެޑަމް ފާތުންނަންއ ތަންކޮޅެއް ވެސް ތޮއްޑޫ އަންހެންކަބަލުން ދޫނުކުރާނެ: ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ހަދީޖާ ނިއުސާ

ކ. މާލެ


މެޑަމް ފާތުންނަން އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ދޫނުދޭނަންކަން މި ބުނަނީ ފިސާރި ޖޯޝާ އެކީ، ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުން މި ފެންނަނީ މެޑަމް ފާތުން އެކަނި ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވާތަން، މެޑަމް ފާތުންނަން މަރުޙަބާ ދެންނުވުމަށް ނުކުންނާ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭ ކަންކުރައްވަނީ ކިނބުރުވެރި ކަމާއި އެކީ، މެޑަމް ފާތުން ރަށްރަށައް ވަޑައިގަންވަނީ ހަތިޔާރު ހިފާއިގެން ތިބި ސިފާއިނާއި އެކު، ތޮއްޑޫގެ އަންހެން ކަނަބަލުން އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ދޫނުކުރާނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:20

މުހަންމަދު ވިސާމް

މިއީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ކޮށްދެއްވާ ކަމެއް ނޫން: އަލީ ޝާމް

ކ. މާލެ


ޖަލްސާ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ތިން މެމްބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ކަމަކީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ކުރީގެ ދެ ރައީސް ކަމަށްވާ ރައީސް ނަޝީދާއި، ރައީސް މައުމޫނަންޓަކައި ކޮށްދޭކަމެއް ނޫން، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަގްބަލަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

މުހަންމަދު ވިސާމް

ފައިސަލްގެ އިތުރުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ

ކ. މާލެ


މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރ އަބްދުﷲ އަމީނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާއި، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

ކޮމެންޓް