ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ވަގުތުން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފ.މަގޫދޫ ބާއްވާ ޖަލްސާ

ޚުލާސާ
  • އަޅުގަނޑުމެން ނުފުއްދޭނެ ވައުދު ނުވާނަން: ފައިސަލް
  • ރާއްޖެ އޮތީ ނާޒުކުހާލަތެއްގައި: ފައިސަލް
  • ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޝަރީފު

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:32

22:47

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަޅުގަނޑުމެން ނުފުއްދޭނެ ވައުދު ނުވާނަން: ފައިސަލް

ފައިސަލް ނަސީމް:- ރައީސް ޔާމިނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން ބިކަވެ، އަޅުވެތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެއް ދަނީ ފެންނަނުން. އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި 50 ބިލިއަނަށް އަރާ .  

ފައިސަލް: މިއަދުގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ދޫކޮށްލެވުނީ ޅަ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލު. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވައުދު ވަނީ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ފިއްތުންތައް ނުވައްދާނަމޭ. މިހާރު އޮތް ސިޔާސީ ފިއްތުންތައް ނިމުމަކަށް ގެންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ފުއްދޭނެ ވައުދުތައް. އަޅުގަނޑުމެން ވައުދު ނުވަން ރިސޯޓް ހިއްސާ ދޭނެ ކަމަށް. ބެޔަސް ނުބެޔަސް 10000 ދޭކަށް.

ފައިސަލް: މަގޫދޫން ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެނަށް 95 ޕަސެންޓަށް ހަދާދޭން އެދެން.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 22:47

22:41

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރާއްޖެ އޮތީ ނާޒުކުހާލަތެއްގައި: ފައިސަލް

ފައިސަލް ނަސީމް:- ރައީސް ޔާމިނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން ބިކަވެ، އަޅުވެތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެއް ދަނީ ފެންނަނުން. އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި 50 ބިލިއަނަށް އަރާ .  

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 22:41

22:26

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޝަރީފު

 މެމްބަރު ޝަރީފު: އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން އިބޫ އާއި ފައިސަލް ވައުދު ފުއްދާނެކަން. ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީ އަކީ ވައުދު ފުއްދާ ޕާޓީއަކަށްވުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް. އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނަނީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު.   

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 22:26

22:22

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް އިގުތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ޝަރީފު

މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު:- ރައީސް ޔާމިން ބޮޑުތަނުން ބަލިކުރާނަން. މި ގައުމަށް އިގުތިސާދުގެ ކުރިއެރުވުން އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް. އިގުތިސާދު ކުރިއެރުވުން ގެނެސްދެވޭނީ ރައީސް ޔާމިނަށް އެކަންޏަކަށް ނޫން.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 22:22

22:15

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ އިމްރާން 12 އަހަރު ޖަލުގައި ބާއްވަން ދެވޭ ވޯޓެއް: އާދަމް މުހައްމަދު

އާދަމް މުހައްމަދު:- ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ޝެއިހް އިމްރާން 12 އަހަރު ޖަލުގައި ބާއްވަން ދެވޭ ވޯޓެއް. ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ނަޝީދު 13 އަހަރު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދެވޭ ވޯޓެއް. ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރު ޖަލުގައި ބަހައްޓަން ދެވޭ ވޯޓެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހޮވަން މި އުޅެނީ އިހްލާސްތެރި ދެ ބޭފުޅުން.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 22:15

22:07

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަނިޔާވެރިކަން މި ތިބީ ފެނިފައި: ތަޒްމީލް

ތަޒްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު:- ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ވެރިއަކު ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކުރާތަން ދައްކަވާ. ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނަނީ އަނިޔާ އާއި ކޮރަޕްޝަން. ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ފެނިފައި. އަނިޔާވެރިކަމަށް ނަސްރުދޭ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 22:07

21:57

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ކޮރަޕްޝަން އެއީ ތަރައްގީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޒިފްލީން

އެމްޑީޕީގެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ޒިފްލީން ހަސަން:- ރައީސް ޔާމިން ދައްކަމުން ދަނީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލައި އެހެން ކަންކަން. ކޮރަޕްޝަން އެއީ ތަރައްގީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވާނަން.

ޒިފްލީން: ނޫސްވެރިކަން ނެތި ކޮށްލާފައި ތިމަންނަމެން މިދަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ އުސްމިނަށްށޭ ބުނުމުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން.ދިވެހިން ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޭލާ. އަނިޔާއަކީ އިންސާފު ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ތަރައްގީ އަކީ ކޮރަޕްޝަން ކަމަށް ބަލައެއްނުގަންނަން

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:57

21:46

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން ދެކެ ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް: މައުސޫމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ މައުސޫމް:- އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބުނީ ވަރަށް  ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓަކާއި ރަނިންމޭޓެއް. ވޯޓުލުމަށް ބާކީ އޮތް 42 ދެދުވަސް އޮތްއިރު ވޯޓުލުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނަން ޖެހޭ. ގައުމު އޮތީ ދަރާފައި. ކޮންމެ މީހަކު އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާއިން ވަނީ ދަރާފައި. ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޓަސްޓްރީއަށް މި ސަރުކާރުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްމާލުވެފައި. ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތެއް ނުކުރި. އެހެންވީމަ މި ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ. މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ދެކެ ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:46

21:38

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޖީއެސްޓީ ނަގާވަރު އިތުރުވެގެން ނުދިއުން އެދެން: ހަމްޒާ

ހަމްޒާ:- ފ.އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެކަން ކަން ކުރަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ވަރުވުމުން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޖީއެސްޓީ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވެގެން ނުދިއުން.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:38

21:35

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ދިވެހިން ސިޔާސީ ގޮތުން ތަސައްވަރުފުދިއްޖެ: ހަމްޒާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަމްޒާ:- މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަސައްވަރުފުދިފައި. ޕީޕީއެމްގައި ތިބީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެކޮޅުވެރިންނެއް ނޫން.

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:35

21:32

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަގޫދޫގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ،މީހުން ބައިވެރިވޭ

މަގޫދޫގައި ބާއްވާ މި ޖަލްސާއަކީ ފ.އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

 

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:32

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

3507
22:47
އަޅުގަނޑުމެން ނުފުއްދޭނެ ވައުދު ނުވާނަން: ފައިސަލް
22:41
ރާއްޖެ އޮތީ ނާޒުކުހާލަތެއްގައި: ފައިސަލް
22:26
ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޝަރީފު
22:22
އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް އިގުތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ޝަރީފު
22:15
ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ އިމްރާން 12 އަހަރު ޖަލުގައި ބާއްވަން ދެވޭ ވޯޓެއް: އާދަމް މުހައްމަދު
22:07
އަނިޔާވެރިކަން މި ތިބީ ފެނިފައި: ތަޒްމީލް
21:57
ކޮރަޕްޝަން އެއީ ތަރައްގީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޒިފްލީން
21:46
މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން ދެކެ ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް: މައުސޫމް
21:38
ޖީއެސްޓީ ނަގާވަރު އިތުރުވެގެން ނުދިއުން އެދެން: ހަމްޒާ
21:35
ދިވެހިން ސިޔާސީ ގޮތުން ތަސައްވަރުފުދިއްޖެ: ހަމްޒާ
21:32
މަގޫދޫގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ،މީހުން ބައިވެރިވޭ