20 މާރޗް 2019 | ބުދަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
13 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:09
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފ.މަގޫދޫ ބާއްވާ ޖަލްސާ

2707


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޚުލާސާ

އަޅުގަނޑުމެން ނުފުއްދޭނެ ވައުދު ނުވާނަން: ފައިސަލް

ރާއްޖެ އޮތީ ނާޒުކުހާލަތެއްގައި: ފައިސަލް

ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޝަރީފު

އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް އިގުތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ޝަރީފު

ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ އިމްރާން 12 އަހަރު ޖަލުގައި ބާއްވަން ދެވޭ ވޯޓެއް: އާދަމް މުހައްމަދު

12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 21:32

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަޅުގަނޑުމެން ނުފުއްދޭނެ ވައުދު ނުވާނަން: ފައިސަލް

ކ. މާލެ


ފައިސަލް ނަސީމް:- ރައީސް ޔާމިނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން ބިކަވެ، އަޅުވެތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެއް ދަނީ ފެންނަނުން. އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި 50 ބިލިއަނަށް އަރާ .  

ފައިސަލް: މިއަދުގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ދޫކޮށްލެވުނީ ޅަ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލު. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވައުދު ވަނީ ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ފިއްތުންތައް ނުވައްދާނަމޭ. މިހާރު އޮތް ސިޔާސީ ފިއްތުންތައް ނިމުމަކަށް ގެންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ފުއްދޭނެ ވައުދުތައް. އަޅުގަނޑުމެން ވައުދު ނުވަން ރިސޯޓް ހިއްސާ ދޭނެ ކަމަށް. ބެޔަސް ނުބެޔަސް 10000 ދޭކަށް.

ފައިސަލް: މަގޫދޫން ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެނަށް 95 ޕަސެންޓަށް ހަދާދޭން އެދެން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:47

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރާއްޖެ އޮތީ ނާޒުކުހާލަތެއްގައި: ފައިސަލް

ކ. މާލެ


ފައިސަލް ނަސީމް:- ރައީސް ޔާމިނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން ބިކަވެ، އަޅުވެތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ހިތާމަވެރި ދުވަސްތަކެއް ދަނީ ފެންނަނުން. އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި 50 ބިލިއަނަށް އަރާ .  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:41

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޝަރީފު

ކ. މާލެ


 މެމްބަރު ޝަރީފު: އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން އިބޫ އާއި ފައިސަލް ވައުދު ފުއްދާނެކަން. ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީ އަކީ ވައުދު ފުއްދާ ޕާޓީއަކަށްވުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކުން ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް. އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނަނީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު.   


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:26

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް އިގުތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ޝަރީފު

ކ. މާލެ


މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު:- ރައީސް ޔާމިން ބޮޑުތަނުން ބަލިކުރާނަން. މި ގައުމަށް އިގުތިސާދުގެ ކުރިއެރުވުން އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް. އިގުތިސާދު ކުރިއެރުވުން ގެނެސްދެވޭނީ ރައީސް ޔާމިނަށް އެކަންޏަކަށް ނޫން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:22

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ އިމްރާން 12 އަހަރު ޖަލުގައި ބާއްވަން ދެވޭ ވޯޓެއް: އާދަމް މުހައްމަދު

ކ. މާލެ


އާދަމް މުހައްމަދު:- ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ޝެއިހް އިމްރާން 12 އަހަރު ޖަލުގައި ބާއްވަން ދެވޭ ވޯޓެއް. ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ނަޝީދު 13 އަހަރު ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ދެވޭ ވޯޓެއް. ޔާމިނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރު ޖަލުގައި ބަހައްޓަން ދެވޭ ވޯޓެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހޮވަން މި އުޅެނީ އިހްލާސްތެރި ދެ ބޭފުޅުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:15

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަނިޔާވެރިކަން މި ތިބީ ފެނިފައި: ތަޒްމީލް

ކ. މާލެ


ތަޒްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު:- ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ވެރިއަކު ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކުރާތަން ދައްކަވާ. ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނަނީ އަނިޔާ އާއި ކޮރަޕްޝަން. ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ފެނިފައި. އަނިޔާވެރިކަމަށް ނަސްރުދޭ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:07

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ކޮރަޕްޝަން އެއީ ތަރައްގީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޒިފްލީން

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީގެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ޒިފްލީން ހަސަން:- ރައީސް ޔާމިން ދައްކަމުން ދަނީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލައި އެހެން ކަންކަން. ކޮރަޕްޝަން އެއީ ތަރައްގީ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވާނަން.

ޒިފްލީން: ނޫސްވެރިކަން ނެތި ކޮށްލާފައި ތިމަންނަމެން މިދަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ އުސްމިނަށްށޭ ބުނުމުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން.ދިވެހިން ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޭލާ. އަނިޔާއަކީ އިންސާފު ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ތަރައްގީ އަކީ ކޮރަޕްޝަން ކަމަށް ބަލައެއްނުގަންނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން ދެކެ ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް: މައުސޫމް

ކ. މާލެ


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ މައުސޫމް:- އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބުނީ ވަރަށް  ރަނގަޅު ކެންޑިޑޭޓަކާއި ރަނިންމޭޓެއް. ވޯޓުލުމަށް ބާކީ އޮތް 42 ދެދުވަސް އޮތްއިރު ވޯޓުލުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނަން ޖެހޭ. ގައުމު އޮތީ ދަރާފައި. ކޮންމެ މީހަކު އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާއިން ވަނީ ދަރާފައި. ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޓަސްޓްރީއަށް މި ސަރުކާރުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްމާލުވެފައި. ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތެއް ނުކުރި. އެހެންވީމަ މި ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ. މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ދެކެ ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޖީއެސްޓީ ނަގާވަރު އިތުރުވެގެން ނުދިއުން އެދެން: ހަމްޒާ

ކ. މާލެ


ހަމްޒާ:- ފ.އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެކަން ކަން ކުރަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ވަރުވުމުން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޖީއެސްޓީ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވެގެން ނުދިއުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:38

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ދިވެހިން ސިޔާސީ ގޮތުން ތަސައްވަރުފުދިއްޖެ: ހަމްޒާ

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަމްޒާ:- މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަސައްވަރުފުދިފައި. ޕީޕީއެމްގައި ތިބީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެކޮޅުވެރިންނެއް ނޫން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:35

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަގޫދޫގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ،މީހުން ބައިވެރިވޭ

ކ. މާލެ


މަގޫދޫގައި ބާއްވާ މި ޖަލްސާއަކީ ފ.އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:32

ކޮމެންޓް