އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރެންދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

  • އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަކީ ވަފާތެރި ތެދުވެރިން: އަމީތު
  • ކުރެންދޫގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަދޭން މަސައްކަތްކުރާނަން: ފައިސަލް
  • ޒުވާނުންނަށް ފުުރުސަތު ހޯދަނުދީ ގައުމު ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ: ފައިސަލް
 
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަކީ ވަފާތެރި ތެދުވެރިން: އަމީތު

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްމަބަރު އަމީތު: ޔާމިނު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ނުފުއްދާ އެހެން ވައުދުތަކެއް ވެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ރާއްޖެ އޮތީ ދަރަނިވެފައި. ޔާމިން ވައުދުވީ މަސްވެރިންނަށް ބެޔަސް ނުބެޔަސް 10000 ދޭނެ ކަމަށް. އެ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. ޕީޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔުނު ވައުދު ނުފުއްދޭ.

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު: އިބޫ އާއި ފައިސަލް ވައްކަމެއް ކުރި އަޑެއް ނާހަން. އެ ދެބޭފުޅުންގެ ގެއަށް ކަޅު ފައިސާ ވަންކަމެއް އެނގޭކަށްނެތް. ފައިސަލް އާއި އިބޫ އަކީ ވަފާތެރި ދެ ތެދުވެރިން

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:36
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ކުރެންދޫގެ ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަދޭން މަސައްކަތްކުރާނަން: ފައިސަލް

ފައިސަލް: ކުރެންދޫގައި ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާދޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތްކުރާނަން.

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:22
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ޒުވާނުންނަށް ފުުރުސަތު ހޯދަނުދީ ގައުމު ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ: ފައިސަލް

ފައިސަލް: ގާނޫނާ އެއްގޮތައް އަމަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލަން. ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ތަހްހީގުކުރެވި ފިޔަވަޅުއެޅިގެންދާނެ.  

ފައިސަލް: ބިރުދެއްކުމާއި ފިއްތުންތައް އޮތީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނެތް މިންވަރަށް ފެތުރިފައި. ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ޖެހޭ. ގައުމަށް ތަރައްގީކުރެވޭނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެން

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:17
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ޒުވާނުންނަށް ފުުރުސަތު ހޯދަނުދީ ގައުމު ތަރައްގީއެއް ނުވާނެ: ފައިސަލް

ފައިސަލް: ގާނޫނާ އެއްގޮތައް އަމަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލަން. ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ތަހްހީގުކުރެވި ފިޔަވަޅުއެޅިގެންދާނެ.  

ފައިސަލް: ބިރުދެއްކުމާއި ފިއްތުންތައް އޮތީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނެތް މިންވަރަށް ފެތުރިފައި. ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ޖެހޭ. ގައުމަށް ތަރައްގީކުރެވޭނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެން

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:17
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
އަޅުގަނޑުމެނަށް ތާއިދުކުރާ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން އެބަ ތިބި: ފައިސަލް

ފައިސަލް ނަސީމް: ޅ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އިސްލާހީ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ވަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ކޯލިޝަނަށް ތާއިދުކުރާ ގިނަ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުން އެބަ ފެނޭ. ޕީޕީއެމްގެ ހަގީގީ ލީޑަރު ހުންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު. ވޯޓު ރަސްޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހައްގު ހޯދަދިނުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލަން

ފައިސަލް: ގާނޫނާ އެއްގޮތައް އަމަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލަން. ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ތަހްހީގުކުރެވި ފިޔަވަޅުއެޅިގެންދާނެ.  

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:14
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
އަޅުގަނޑުމެނަށް ތާއިދުކުރާ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން އެބަ ތިބި: ފައިސަލް

ފައިސަލް ނަސީމް: ޅ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އިސްލާހީ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ވަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ކޯލިޝަނަށް ތާއިދުކުރާ ގިނަ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުން އެބަ ފެނޭ. ޕީޕީއެމްގެ ހަގީގީ ލީޑަރު ހުންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު. ވޯޓު ރަސްޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހައްގު ހޯދަދިނުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލަން

ފައިސަލް: ގާނޫނާ އެއްގޮތައް އަމަލު ކުރުމަށް އިލެކްޝަނަށް ގޮވާލަން. ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ތަހްހީގުކުރެވި ފިޔަވަޅުއެޅިގެންދާނެ.  

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:14
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ވޯޓުލުމަށްފަހު މަރުކަޒު ދޫކޮށް ދާންވާނީ ރައީސް ޔާމިން ބަލި ގަބޫލު ކުރުމުން: ނިޔާޒް

އަލީ ނިޔާޒް: ރައީސް ޔާމިން މި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ފަސޭހައިން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ. ވޯޓު ފޮށިތައް ބަލަހައްޓައިގެން ނޫނީ ރައީސް ޔާމިން ކިބައިން ސަލާމަތެއް ނުކުރަން. ރައީސް ޔާމިން ބަލިގަބޫލު ކުރެވުމާ ހަމައަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރިން ދޫކޮށްފައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ނުދާތި.

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:07
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
އިބޫ ފައިސަލް 60 ވުރެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފި: ނިޔާޒް

ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އަލީ ނިޔާޒް: ރައީސް ޔާމިންގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ، އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އައިސްމިތިބީ މުހިންމު ހިސާބެއްގައި. ފާއިތުވި 15 ދުވަސްތެރޭގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ފުދޭވަރަށް ބާރުގައި ވަނީ ހިނގާފައި. މިއަދާ ހަމައަށް 60 ވުރެ ގިނަ ރަށަކަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފައި. ފައިސަލް އާއި އިބޫ ގުޅިގެން ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ. އިންތިހާބަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އިހްސާސްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު.

 

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 22:04
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
އިބޫ އާއި ފައިސަލްގެ ހުރި ހިތްވަރެއް ޔާމިނާއި ޝަހީމްގެ ނުހުންނާނެ: ޝިދާތާ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު: ވައްކަން ކުރާ މީހުނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ސުވާލު އުފެދެނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ހިނގާނެ ކަމާމެދު

ޝިދާތާ: ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ނެތް މާހައުލެއްގައި ރައްޔިތުންކުރާ މަސައްކަތައް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އިރާރަ ކުރެއްވިއްޔާ އުފާފާޅުކުރާނަން. ރާއްޖެޓީވީ ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދުން ޖޫރިމަނާ ކުރިއަސް އެ ޓީވީ ނުހުއްޓުވޭނެ.

ޝިދާތާ: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފައިސަލް ކުރައްވާ ހިތްވަރެއް ޔާމިނާއި ޝަހީމްގެ ނުހުންނާނެ. މިފަހަރު ވޯޓުލުމުގައި ވިސްނަން ޖެހޭނީ ވައްކަން ކުރާނެ މީހަކު ގެންނާނީތޯ ވައްކަން ނުކުރާ މީހަކު ނުގެންނާތީ ތޯ. އަމިއްލައަށް ފޯމް ހުށައަޅަން ހިތްވަރު ނެތް ކެންޑިޑޭޓެއް މިހާރު ރައިސަކީ. ކީއްކުރަންތޯ އަލުން އެ ރައީސަށް ފުރުސަތު ދޭންވީ.  

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 21:55
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ފައިސަލް އާއި އިބޫ އަކީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ރިޕޯމްމޫމެންޓްގައި ވަރަށް ފުޅާކޮން މަސައްކަތް ކުރެއްވާ ދެ ބޭފުޅުން: މެމްބަރު ބާރީ

ކުރެންދޫ އާއި އޮޅުވެލިފުށީގެ ނަރުދަމާ އަކީ އެންމެ އިސްކަން ދީގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަކަށް ހަދާނަން. ކުރެންދޫ އާއި  އޮޅުވެލިފުށީގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްފައި ނޫނީ ހިންދެމިނުލާނަން

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 21:44
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރެންދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ބާރީ:- 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަންނަވީ ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ވިއްކާލާފައިވާތީ. ރައީސް ޔާމިނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވަންޏާއި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގައި ހަމަ ޖެހިލައިގެން ނޫޅެވޭނެ. ރައީސް ޔާމިން ކުރައްވަމުން ގެންދަނީ ނެގެޓިވް ކެމްޕެއިނެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށްވާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ސަލާމަތްކުރުމަށް މި ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުން. ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް ދީގެން  ނޫނީ މި ރާއްޖެ ތަރައްްގީއެއް ނުގެނެވޭނެ. ރައީސް ޔާމިނަށް ވެރިކަން ލިބިޖެއްޔާ ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވާނެ

10 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 21:39