އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

  • އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
  • އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
  • އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
 
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކަށް ދޭންޖެހޭ: ފައިސަލް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:56
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ގޮންޖެހުން ތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ގޮސް 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އިބޫ

އުއްމީދަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް އިންސާފުވެރި މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ވުން: އިބޫ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:54
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

މިހާތަނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 7 ފޯމް ނަގާފައިވޭ: ޝަރީފް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:49
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: އީސީގެ ރައީސް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:38
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

އުއްމީދަކީ ކެމްޕޭންކުރިއަށް ދާއިރު، ހިނގާލުން ތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި އެހެނިހެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް: އިބޫ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:36
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެށޭނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށް އިއުލާން ކުރުމާއިއެކުގައި: އީސީގެ ރައީސް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:34
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުޅަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމްގައި ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަންގާނަން: އީސީގެ ރައީސް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:30
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީ އާ ހަވާލުކުރުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:25
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީއަށް ދިއުން

ގުޅުފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެބޭފުޅުން އީސީއަށް ވަނުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެފައެއް ނުވޭ.

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:17
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ވަދެއްޖެ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެންފި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:08
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިބޫ އާއި ފައިސަލް ގިނަބަޔަކާއި އެކު އީސީއަށް ދިއުން

 

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:57
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ދަނީ

 

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:52
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިނގަން ފެށުން

 

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:42
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިގފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަފުތައް ހިނގަން ފަށައިފި

ސަޤާފީ ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ކެނޑިޑެސީ ހަރަކާތްތައް ސޯސަންމަގުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:36
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ސަފުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހިންގަވަން ފައްޓަވާފައި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:32
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިލެންޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އެތުރެން ފެށުން

އެމްޑީޕީ، ޖޭޕީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަ ހިފައިގެން ސަފުތަކަށް އާރާފައި.

މައުމޫންގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންގުޅުއްވާ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދިދައިގައި ޖަހާފައިވަނީ "އެމް އާރު އެމް".

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:27
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފުލުހުން މަގުގެ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލުމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އަތުރަން ފަށައިފި.

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:23
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މި ފެނިގެންދަނީ

މިއަދަކީ އެންމެން ކުރި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އުއްމީދީ ދުވަހެއް. ހަތަރު ފިކުރެއްގެ މީހުން އެއްބައިވެ ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ނެރެވިފައި. ރައީސް މައުނޫނާއި އާއިލާ ޖަލުގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ގައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭ: ނާދިރާ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:19
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވުން

މިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ ގިނަ އަދެއްގެ މެންބަރުން ދަނީ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަތައް ހިފައިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:13
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

ފުލުހުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލުމާއި އެކު އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމމީދު ކުރަނީ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް މި ރަސްމީކޮށް ފެށެނީ: ރޮޒައިނާ 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުން މިކުރާ މަސައްކަތުން މުޅި ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ. 23 ސެޕްޓޭމްބަރުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން :މާރިޔާ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:08
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

 ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ މިވަގުތު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:58