ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

4,360

ޚުލާސާ

  • އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
  • އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
  • އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:57

11:56

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކަށް ދޭންޖެހޭ: ފައިސަލް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:56

11:54

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ގޮންޖެހުން ތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ގޮސް 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އިބޫ

އުއްމީދަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް އިންސާފުވެރި މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ވުން: އިބޫ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:54

11:49

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

މިހާތަނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 7 ފޯމް ނަގާފައިވޭ: ޝަރީފް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:49

11:38

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: އީސީގެ ރައީސް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:38

11:36

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

އުއްމީދަކީ ކެމްޕޭންކުރިއަށް ދާއިރު، ހިނގާލުން ތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި އެހެނިހެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް: އިބޫ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:36

11:34

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެށޭނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށް އިއުލާން ކުރުމާއިއެކުގައި: އީސީގެ ރައީސް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:34

11:30

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުޅަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމްގައި ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަންގާނަން: އީސީގެ ރައީސް

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:30

11:25

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީ އާ ހަވާލުކުރުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:25

11:17

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީއަށް ދިއުން

ގުޅުފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެބޭފުޅުން އީސީއަށް ވަނުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެފައެއް ނުވޭ.

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:17

11:08

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ވަދެއްޖެ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެންފި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 11:08

10:57

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިބޫ އާއި ފައިސަލް ގިނަބަޔަކާއި އެކު އީސީއަށް ދިއުން

 

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:57

10:52

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ދަނީ

 

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:52

10:42

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިނގަން ފެށުން

 

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:42

10:36

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިގފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަފުތައް ހިނގަން ފަށައިފި

ސަޤާފީ ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ކެނޑިޑެސީ ހަރަކާތްތައް ސޯސަންމަގުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:36

10:32

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ސަފުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހިންގަވަން ފައްޓަވާފައި

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:32

10:27

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިލެންޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އެތުރެން ފެށުން

އެމްޑީޕީ، ޖޭޕީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަ ހިފައިގެން ސަފުތަކަށް އާރާފައި.

މައުމޫންގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންގުޅުއްވާ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދިދައިގައި ޖަހާފައިވަނީ "އެމް އާރު އެމް".

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:27

10:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފުލުހުން މަގުގެ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލުމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އަތުރަން ފަށައިފި.

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:23

10:19

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މި ފެނިގެންދަނީ

މިއަދަކީ އެންމެން ކުރި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އުއްމީދީ ދުވަހެއް. ހަތަރު ފިކުރެއްގެ މީހުން އެއްބައިވެ ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ނެރެވިފައި. ރައީސް މައުނޫނާއި އާއިލާ ޖަލުގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ގައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭ: ނާދިރާ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:19

10:13

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވުން

މިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ ގިނަ އަދެއްގެ މެންބަރުން ދަނީ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަތައް ހިފައިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:13

10:08

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

ފުލުހުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލުމާއި އެކު އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމމީދު ކުރަނީ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް މި ރަސްމީކޮށް ފެށެނީ: ރޮޒައިނާ 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުން މިކުރާ މަސައްކަތުން މުޅި ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ. 23 ސެޕްޓޭމްބަރުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން :މާރިޔާ

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 10:08

09:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

 ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ މިވަގުތު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:58

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

11:56
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
11:54
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
11:49
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
11:38
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
11:36
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
11:34
އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން
11:30
ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުޅަހަޅައިފި
11:25
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީ އާ ހަވާލުކުރުން
11:17
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީއަށް ދިއުން
11:08
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ވަދެއްޖެ
10:57
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިބޫ އާއި ފައިސަލް ގިނަބަޔަކާއި އެކު އީސީއަށް ދިއުން
10:52
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ދަނީ
10:42
ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިނގަން ފެށުން
10:36
ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިގފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަފުތައް ހިނގަން ފަށައިފި
10:32
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ
10:27
އިލެންޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އެތުރެން ފެށުން
10:23
ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި
10:19
ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މި ފެނިގެންދަނީ
10:13
އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވުން
10:08
އިބޫގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ
09:58
އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ