24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

3207


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޚުލާސާ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:57

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކަށް ދޭންޖެހޭ: ފައިސަލް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:56

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ކ. މާލެ


ގޮންޖެހުން ތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ގޮސް 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އިބޫ

އުއްމީދަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް އިންސާފުވެރި މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ވުން: އިބޫ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:54

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ކ. މާލެ


މިހާތަނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 7 ފޯމް ނަގާފައިވޭ: ޝަރީފް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:49

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ކ. މާލެ


ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން: އީސީގެ ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:38

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ކ. މާލެ


އުއްމީދަކީ ކެމްޕޭންކުރިއަށް ދާއިރު، ހިނގާލުން ތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި އެހެނިހެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް: އިބޫ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:36

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅުން

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިޚާބްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެށޭނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށް އިއުލާން ކުރުމާއިއެކުގައި: އީސީގެ ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:34

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް ހުޅަހަޅައިފި

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމްގައި ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަންގާނަން: އީސީގެ ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:30

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީ އާ ހަވާލުކުރުން

ކ. މާލެ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:25

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީއަށް ދިއުން

ކ. މާލެ


ގުޅުފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެބޭފުޅުން އީސީއަށް ވަނުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެފައެއް ނުވޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:17

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އީސީ އަށް ވަދެއްޖެ

ކ. މާލެ


ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެންފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

11:08

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ގުޅިގފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަފުތައް ހިނގަން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ސަޤާފީ ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ކެނޑިޑެސީ ހަރަކާތްތައް ސޯސަންމަގުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:36

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ކ. މާލެ


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ސަފުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހިންގަވަން ފައްޓަވާފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:32

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިލެންޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އެތުރެން ފެށުން

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ، ޖޭޕީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަ ހިފައިގެން ސަފުތަކަށް އާރާފައި.

މައުމޫންގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންގުޅުއްވާ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދިދައިގައި ޖަހާފައިވަނީ "އެމް އާރު އެމް".


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:27

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފުލުހުން މަގުގެ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލުމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއުމަށް ސަފުތައް އަތުރަން ފަށައިފި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:23

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މި ފެނިގެންދަނީ

ކ. މާލެ


މިއަދަކީ އެންމެން ކުރި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އުއްމީދީ ދުވަހެއް. ހަތަރު ފިކުރެއްގެ މީހުން އެއްބައިވެ ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ނެރެވިފައި. ރައީސް މައުނޫނާއި އާއިލާ ޖަލުގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުން މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ. މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ގައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭ: ނާދިރާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:19

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކައިރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވުން

ކ. މާލެ


މިވަގުތު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ ގިނަ އަދެއްގެ މެންބަރުން ދަނީ ޕާޓީތަކުގެ ދިދަތައް ހިފައިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:13

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

ކ. މާލެ


ފުލުހުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލުމާއި އެކު އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމމީދު ކުރަނީ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް މި ރަސްމީކޮށް ފެށެނީ: ރޮޒައިނާ 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުން މިކުރާ މަސައްކަތުން މުޅި ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ. 23 ސެޕްޓޭމްބަރުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން :މާރިޔާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:08

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

ކ. މާލެ


 ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ މިވަގުތު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:58

ކޮމެންޓް